2013/19 Sayılı Genelge Hk. (Genelge 2019/39)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı:  52707093-010.06.0I    31/10/2019
Konu:2 013/19 Sayılı Genelge Hk.

                                                                                 GENELGE (2019/39)
İlgi: 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı Genelge eki “İzin Süreleri Tablosunun” 3 üncü satırı aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.

2006/12 SAYILI
TEBLİĞ MADDESİ
DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEMSÜRE(AY)
 

14/1-c

Eşyanın korunması, görünüş ya da satış kalitesinin iyileştirilmesi, yeniden dağıtım veya yeniden satış için hazırlanmasına yönelik işlemler 

12 Ay

Aynca, anılan Genelge‘nin I inci maddesinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Anılan Tebliğin 14/1-a, 14/1-c ve 14/1-ı maddeleri kapsamında düzenlenen ve taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince 12 (oniki) aya tamamlanması gerekmektedir.”
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Rıza Tuna TURAGA Y
Bakana. Bakan Yardımcısı