Gün :29 Aralık 2018

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/18) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’deki sanayicilerin rekabet kapasitelerinin artırılmasını, modernize olmalarının sağlanmasını ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlere düşük gümrük vergisi ile erişimlerini sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) …

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/18)Read More »

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/17) Kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli ve 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile …

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/17)Read More »

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/16) Uygunluk yazısı alınacak eşya MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk …

Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/16)Read More »

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/15)

BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/15)

Kapsam

MADDE 1 ‒ (1) Bu Tebliğ, Ek-1’deki listede yer alan ithal eşyanın insan sağlığının korunması yönünden karşılarında gösterilen mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesi, toplatılması, düzeltilmesi ve imhasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/14) Kapsam ve dayanak MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar …

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14)Read More »

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) EKleri

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) EKlerin orjinal (Pdf) görünümü için buraya TIKLAYINIZ…. Ek-1 Kontrol Altına Alınan Maddeler G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI 2903.14.00.00.00 Karbon tetrakloriir 2903.1 9.00.00.19 Diğerleri (yalnız I , I , I -Triklorelan (ınetilkloroform)) 2903.39.11.00.00 Bromometan (metil bromür) 2903.71.00.00.00 Klorodiflorometan 2903.72.00.00.00 Diklo rotrifloroetanlar 2903.73.00.00.00 Diklorofloroetanlar 2903.74.00.00.00 Klorodifloroetanlar 2903.75.00.00.00 Dikloropentafloropropanlar 2903.76.10.00.00 Brumoklurodiflorometan 2903.76.20.00.00 …

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/14) EKleriRead More »

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/13) İthalat işlemleri MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük …

İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/13)Read More »

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/12) Kayıt altına alınacak eşya MADDE 1 – (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım …

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)Read More »

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/11) İthalat işlemleri MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Transit Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine …

Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/11)Read More »

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/10) İzne tabi eşya MADDE 1 – (1) 4802.55.15.99.11; 4802.55.25.99.11; 4802.55.30.99.11; 4802.55.90.99.11 ve 4802.56.80.99.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) yer alan banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların (yalnız banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin …

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/10)Read More »