Aylar: Haziran 2019

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Ticaret Bakanlığından: 29/06/2019-30816 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 6) MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(4) Bu …

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20)

Ticaret Bakanlığından: 27.06.2019-30814 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından yapılan ve yerli üreticiler Baymak Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Emas Makina Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/20)Read More »

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2016/1)

TARIM ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2016/1) 26 ARALIK 2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) İşbu Genelge, İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24’üncü fasıllarında yer alan ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak yurt …

Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2016/1)Read More »

Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması (İthalat/Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Konu    :Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması Sayı     :20117910-502.02 20.06.2019 / 45301207 DAĞITIM YERLERİNE 15.06.2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2) ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 20.06.2019 tarihli ve 45227122 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir. Bilgi edinilmesini ve anılan …

Yapışkan Bantlarda Gözetim Uygulaması (İthalat/Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyor

Rusya Federasyonu  2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi ile 2024 yılına kadar kayıt dışılığın azaltılması, tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının sağlanması ve dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak, RF’nin ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenmek suretiyle ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasının planlandığı, …

Rusya Federasyonu “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”ne geçiyorRead More »

Elleçleme (CE İşaretli Ürünler) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Konu: Elleçleme 10.06.2019 / …….. DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 19.01.201… tarihli ve ………………. sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızla özetle; ürünün teknik mevzuata uygunluğunu gösteren “CE İşareti”nin üretici tarafından ürüne iliştirilmesi gerektiği ile “CE İşareti”nin elleçleme işlemleri kapsamında ürüne iliştirilmemesi ve tescilli marka hakkına tecavüz eder nitelikte marka bilgisinin elleçleme …

Elleçleme (CE İşaretli Ürünler) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

Sağlık Bakanlığından: 21.06.2019-30808 Resmi Gazete KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri kapsamında, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile bunlara bağlı olarak faaliyet göstermekte olan sağlık hizmeti sunucuları ile bağlı ve ilgili kuruluşları …

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında YönetmelikRead More »

2019/21 Sayılı Genelge Hk. (Genelge 2019/26)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı  : 52707093-010.06.01     18/6/2019 Konu  : 2019/21 Sayılı Genelge Hk. GENELGE (2019/26)   İlgi:      16/5/2019 tarihli ve 2019/21 sayılı Genelge   İlgide kayıtlı Genelgenin uygulanması 31/12/2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Bilgi ve gereğini rica ederim.   Rıza Tuna TURAGAY Bakan a. Bakan Yardımcısı

2012/2 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2019/25)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 40216608-010.06.02 Konu : 2012/2 Sayılı Genelgede Değişiklik   GENELGE (2019/ 25 ) 2012/2 sayılı Genelgenin 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: “2. Özet Beyanda Düzeltme Özet beyanda düzeltme yapılması ile ilgili hususlar, Gümrük Kanununun 35/B maddesinin altıncı fıkrasında; manifestoların ibrazına ilişkin hususlar ise Gümrük …

2012/2 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2019/25)Read More »

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)

Ticaret Bakanlığından: 18.06.2019-30805 Resmi Gazete ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ EŞYANIN İTHALATI HAKKINDA TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/19) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı …

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)Read More »