Aylar: Ocak 2020

AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü Sayı     :94997749-010.07.01   17.01.2020 / 51476508 Konu   :AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı   DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, ihraç edilmek istenen kuru kayısılar 2020/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği” kapsamında ticari kalite denetimlerine tabi tutulmaktadır. Önemli kuru kayısı ihraç pazarlarımızdan olan Avrupa …

AB Ülkelerine Kuru Kayısı İhracatı (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü)Read More »

APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları (Gümrükler G.M.)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :80571967-645    17.01.2020 / 51473971 Konu   :APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları   DAĞITIM YERLERİNE   Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca yapılan itiraz dilekçilerinin “APS Kurye” yöntemi ile gönderilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 585 inci madde hükmü uyarınca söz konusu dilekçelerin postaya verildiği tarihin esas …

APS Kurye Yöntemi İle Yapılan İtiraz Başvuruları (Gümrükler G.M.)Read More »

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-132.04.08  17.01.2020 / 51189503 Konu  :DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :27.02.2017 tarihli ve 22945172 sayılı yazımız.   İlgide kayıtlı yazımızda özetle, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş …

DİR Kapsamında Geri Gelen Eşya (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 15.02.2020-31040 Resmi Gazete 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (K) BENDİ UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli …

2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2020/1)Read More »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 24.01.2020-31018 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 516) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516Read More »

A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri (Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Md)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Sayı :  16934678-724.01.02  11.01.2020 / 51210754 Konu:  A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri DAĞITIM YERLERİNE A.TR Dolaşım Belgelerinin ibraz sürelerine ilişkin 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ın 18 inci maddesi ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe …

A.TR ve EUR.1 Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri (Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Md)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)

Ticaret Bakanlığından: 18.01.2020-31012 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) MADDE 1 – 2/8/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No:1)’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest …

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 2)Read More »

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66)

Tarım ve Orman Bakanlığından: 14.01.2020-31008 Resmi Gazete TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2020 YILI İHRACAT KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/66) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık ihracat kotasının kullandırılması için yapılan iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ doğadan toplanan tıbbi sülüğün yıllık …

Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2019/66)Read More »

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 14.01.2020-31008 Resmi Gazete GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Alacak: Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince tahsili gereken gümrük vergileri …

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 09.01.2020-31003 Resmi Gazete İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 – 31/12/2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in EK-I’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 4007.00 GTP’si eklenmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. MADDE 3 …

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında TebliğRead More »