Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2017/10926)

14.12.2017-30270 Resmi Gazete

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2017/10296)   (mülga)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan ülkeler menşeli ve karşılarında belirtilen fasıl veya gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P.) eşyayı kapsar.

Ek mali yükümlülük

MADDE 2- (1) Ekli tabloda yer alan fasıllar ve G.T.P.’li eşyanın karşısında belirtilen ülkeler menşeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

(2) Bu karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

(a) Endonezya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için “Diğer Ülkeler (DÜ)” gümrük vergisi ile “Gelişme Yolundaki Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(b) Bangladeş ve Kamboçya için “DÜ” gümrük vergisi ile “En Az Gelişmiş Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(c) Pakistan için “DÜ” gümrük vergisi ile “Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

tahsil edilir.

Uygulama usul ve esasları

MADDE 3- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur.

(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EK
Fasıl – G.T.P.Madde TanımıEk Mali Yükümlülük
Uygulanacak Ülkeler
39.22Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşyaEndonezya, Hindistan, Vietnam
39.23Plastiklerden eşya taşımasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri
39.24Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası
39.25Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri
39.26Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya
42. FasılDeri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)Endonezya, Hindistan, Vietnam, Pakistan
43. FasılKürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
50. FasılİpekEndonezya, Pakistan, Vietnam, Bangladeş
51. FasılYapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 hariç)
52. FasılPamuk
53. FasılDokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 ve 53.02 hariç)
54. FasılSentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55. FasılSentetik veya suni devamsız lifler
56. FasılVatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57. FasılHalılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58. FasılÖzel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
59. FasılEmdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60. FasılÖrme veya kroşe eşya
61. FasılÖrme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarıSri Lanka, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Kamboçya
62. FasılÖrülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
63. FasılDokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar
64. FasılAyakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların aksamıHindistan, Vietnam
65. FasılBaşlıklar ve aksamıEndonezya, Vietnam
66. FasılŞemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67. FasılHazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya
68. FasılTaş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşyaHindistan, Vietnam
69. FasılSeramik mamulleri
70. FasılCam ve cam eşya
84. FasılNükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçalarıEndonezya, Hindistan, Vietnam
85. FasılElektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı.Hindistan, Vietnam
87. FasılKara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarlarıEndonezya
88. FasılHava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
89. FasılGemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
90. FasılOptik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarıHindistan
91. FasılSaatler ve bunların aksam ve parçaları
92. FasılMüzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
94. FasılMobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılarEndonezya, Hindistan, Vietnam
95. FasılOyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
96. FasılÇeşitli mamul eşya