Gümrük Kanununun bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Madde 1-3)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. (2) Bu Karar, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, …

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Madde 1-3)Read More »

Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları (Madde 33-36)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) BEŞİNCİ AYIRIM Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları Ambalajlar MADDE 33 – (1) Dolu olarak getirildikleri takdirde boş veya dolu olarak ya da boş olarak getirildikleri takdirde dolu olarak yeniden ihraç edilmek istenen ambalajlara geçici ithalat izni …

Ambalajlar, Özel Nitelikte Eşya, Numuneler, Üretim Araçları ve Parçaları (Madde 33-36)Read More »

Bilgi Materyali İthalatı (Madde 98-100)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) YEDİNCİ BÖLÜM Bilgi Materyali İthalatı BİRİNCİ AYIRIM Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına Yönelik Gönderilen Eşya Muafiyetin kapsamı MADDE 98- (1) Türk Patent Enstitüsüne buluş ve benzeri patent başvurularında kullanılmak üzere olanlar da dahil, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına …

Bilgi Materyali İthalatı (Madde 98-100)Read More »

Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat (Madde 80-92)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) BEŞİNCİ BÖLÜM Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat BİRİNCİ AYIRIM İşyeri Nakli Suretiyle Serbest Dolaşıma Sokulan Sermaye Malları ve Diğer Malzemeler Sermaye malı ve malzeme MADDE 80- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona …

Bir Ticari Faaliyetin Yürütülmesi ile Bağlantılı İthalat (Madde 80-92)Read More »

Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması (Madde 101-102)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) SEKİZİNCİ BÖLÜM Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması BİRİNCİ AYIRIM Savaş Kurbanları Anıtları ile Mezarlıklar İçin Gelen Eşya Muafiyetin kapsamı MADDE 101- (1) Türkiye’de gömülü bulunan yabancı ülkelerin savaş kurbanlarının mezarlıkları, mezarları veya anıtlarının inşası, bakımı ya …

Cenaze ve Cenaze ile İlgili Eşyanın Serbest Dolaşıma Sokulması (Madde 101-102)Read More »

Diğer Hükümler-Geçici Madde (Madde 129-137) (G.Madde:1)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ONBİRİNCİ KISIM Diğer Hükümler Hariçte işleme rejimi kapsamında katma değer uygulaması MADDE 129– (1) Kanunun 141 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uyarınca, hariçte işleme rejimi kapsamında işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma girişinde geçici ihracat eşyasına uygulanacak vergi oranı sıfır ise …

Diğer Hükümler-Geçici Madde (Madde 129-137) (G.Madde:1)Read More »

Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya (Madde 103-104)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) DOKUZUNCU BÖLÜM Diğer Eşya BİRİNCİ AYIRIM (Değişik:8/11/2013-28815 R.G.) Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya Görme engellilerin kullanımına mahsus eşya MADDE 103- (1) Görme engellilerin eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak üzere özel suretle imal edilmiş ve ek-12’deki listede yer alan eşyaya …

Engellilerin Kullanımına Mahsus Eşya (Madde 103-104)Read More »

Fazla Çalışma Ücreti Tahsili (Madde 121-125)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) DOKUZUNCU KISIM Fazla Çalışma Ücreti Tahsili Çalışma saatleri dışında hizmet talebi Madde 121- (1) Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu, mesai saatleri içinde elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde yazılı olarak yapılır. (2) Fazla çalışma için belirlenen saatlerin aşılması durumunda, …

Fazla Çalışma Ücreti Tahsili (Madde 121-125)Read More »

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler (Madde 43-44)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GenelHükümler Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler   MADDE 43 –(1) Geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşya kiralanamaz, ödünç verilemez, bir başkasının kullanımına bırakılamaz ve satılamaz. Süre MADDE 44 -(1)Bu Kısım uyarınca geçici ithalat rejimi …

Geçici ithal eşyası için izin hak sahibi tarafından yapılamayacak işlemler (Madde 43-44)Read More »

Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya (Madde 40)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) İKİNCİ BÖLÜM İthalat Vergilerinden Tam ve Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya MADDE 40- (1) Aşağıda belirtilen eşya, tam muafiyetten yararlandırılmayacağı gibi kısmi muafiyetten de yararlandırılmaz: a) Türkiye’ye ithali yasak olan eşya. b) …

Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya (Madde 40)Read More »