Gümrük Kanununun bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-58)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) İKİNCİ BÖLÜM Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya BİRİNCİ AYIRIM Yerleşim Yerini Türkiye Gümrük Bölgesine Nakleden Gerçek Kişilere Ait Kullanılmış Motorluveya Motorsuz Özel Nakil Vasıtaları Muafiyetin kapsamı MADDE 46-(1) Aşağıda belirtilen kişilerin kullanılmış motorlu veya motorsuz özel nakil …

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Gerçek Kişiler Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulacak Şahsi Eşya (Madde 46-58)Read More »

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) BEŞİNCİ KISIM Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller BİRİNCİ BÖLÜM Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya MADDE 45 – (1) (Değişik:15.05.2019-30775 R.G. Karar No:1111) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo  taşımacılığı yoluyla …

Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)Read More »

Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması (Madde 117-120)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) SEKİZİNCİ KISIM Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması Geri verme veya kaldırma MADDE 117- (1) Kanunun 214 üncü maddesi hükmü çerçevesinde; geri verme deyimi ödenmiş olan gümrük vergilerinin tamamen veya kısmen geri ödenmesi, kaldırma deyimi henüz ödenmemiş olan gümrük vergilerinin …

Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması (Madde 117-120)Read More »

Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi (Madde 14-15)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi MADDE 14 – (1) Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü çerçevesinde, hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin serbest dolaşıma giriş işlemlerinde; a) Hava taşıtı için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmiş Teknik Uygunluk …

Hava taşıtlarının serbest dolaşıma girişi (Madde 14-15)Read More »

İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 16-23)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) DÖRDÜNCÜ KISIM İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel şartlar ile Kısmi Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminden Yararlandırılmayacak Eşya BİRİNCİ BÖLÜM İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile …

İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar ile Buna İlişkin Usul ve Esaslar (Madde 16-23)Read More »

Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan Malzeme ve Eşya (Madde 67-79)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma SokulanMalzeme ve Eşya BİRİNCİ AYIRIM Genel Amaçlarla İthal Edilen Eşya Milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulan eşya MADDE 67-(1) Kanunun 167 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca öngörülen kurumların …

Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan Malzeme ve Eşya (Madde 67-79)Read More »

Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat (Madde 26-28)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ÜCÜNCÜ AYIRIM Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat Kriz hali için gönderilen yardım malzemesi MADDE 26- (1) Türkiye Gümrük Bölgesindeki kriz hali …

Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesi, Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat ile Laboratuvar Teçhizatı, Canlı Hayvanlar ve Bunlara Ait Teçhizat ve Sınır Bölgelerinde Kullanılan Teçhizat (Madde 26-28)Read More »

Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya (Madde 105)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) İKİNCİ AYIRIM Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya Muafiyetin kapsamı MADDE 105- (1) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından; a) Kriz hallerinde zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak amacıyla, …

Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen Eşya (Madde 105)Read More »

Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı (Madde 4-13)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) İKİNCİ KISIM Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı Nihai kullanıma tabi tutulacak eşya MADDE 4- (1) Kanunun 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, nihai kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranı uygulamasına …

Nihai Kullanıma Konu Eşya ile Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatı (Madde 4-13)Read More »

Ortak Hükümler – Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar (Madde 107-114)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ONUNCU BÖLÜM Ortak Hükümler Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar MADDE 107- (1) Bu Kısım kapsamında, muaf olarak serbest dolaşıma sokulan her türlü eşya, gümrük idaresinden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kişi, kurum ve kuruluşlara belli bir para karşılığı veya karşılıksız olarak ödünç …

Ortak Hükümler – Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar (Madde 107-114)Read More »