Gümrük Kanununun bazı maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı:2009/15481)

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar (Madde 126-128)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ONUNCU KISIM Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar Dolaylı temsil yetkisi verilmesine ilişkin koşullar MADDE 126– (Değişik:20/8/2011-28031 R.G.) (1) Kanunun 225 inci maddesi uyarınca, posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı …

Posta İdaresi ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yapan Şirketlerin Dolaylı Temsilci Olarak Yetkili Kılınmasına İlişkin Şartlar (Madde 126-128)Read More »

Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya (Madde 37)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ALTINCI AYIRIM Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya Sergilenmek veya satılmak amacıyla getirilen eşya MADDE 37- (1) Sergi, fuar, toplantı ve benzeri etkinliklerde gösterime ya da kullanıma sunulan eşya için geçici ithalat izni verilir. Bu kapsamdaki eşyanın, işyerinde veya mağazalarda …

Sergilenmek veya Satılmak Amacıyla Getirilen Eşya (Madde 37)Read More »

Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme (Madde 29-32)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) DÖRDÜNCÜ AYIRIM Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme Ses, görüntü veya veri taşıyan eşya MADDE 29- (1) Aşağıda yer alan ses, görüntü veya veri taşıyan eşyaya geçici ithalat izni verilir: …

Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme (Madde 29-32)Read More »

Tam muafiyet ve Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat (Madde 41-42)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Geçici İthalatta Teminat Tam muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat MADDE 41- (1) Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilecek eşyadan ithalat vergilerini karşılayacak tutarda teminat aranır. (2) Ancak, Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca; a) Sözlü beyana konu olan …

Tam muafiyet ve Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalatta teminat (Madde 41-42)Read More »

Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller (Madde 115-116)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) YEDİNCİ KISIM Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller Teminat aranmayacak haller MADDE 115– (1) Özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun 202 nci maddesi hükmü uyarınca; a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, sermayesinin tamamı Devlete ait olan kamu iktisadi kuruluşlarının …

Teminat Aranmayacak ve Kısmi Teminat Uygulanacak Haller (Madde 115-116)Read More »

Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya (Madde 93-97)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ALTINCI BÖLÜM Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya BİRİNCİ AYIRIM Taşıma Sırasında Eşyanın İstifi ve Korunması İçin Yardımcı Maddeler Muafiyetin kapsamı MADDE 93- (1) Eşyanın istifi ve ısı muhafazası da dahil olmak üzere korunması amacıyla yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine nakli sırasında …

Ulaştırmacılıkta Kullanılan Eşya (Madde 93-97)Read More »

Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri (Madde 106)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ÜÇÜNCÜ AYIRIM Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri Eczacılık ürünleri MADDE 106- (1) Türkiye Gümrük Bölgesinde düzenlenen uluslararası spor müsabakalarına katılmak üzere gelen sporcular ile yarışmalara katılan hayvanlar için tıbbi amaçla kullanılmak üzere getirilen eczacılık ürünlerine, bu sporcu …

Uluslararası Spor Müsabakalarında Kullanılmak Üzere Getirilen Eczacılık Ürünleri (Madde 106)Read More »

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya (Madde 62-66)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya MADDE 62-(1) (Değişik:15.05.2019-30775 R.G. Karar No:1111) Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma  …

Vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberinde veya posta yoluyla ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya (Madde 62-66)Read More »

Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya (Madde 38-39)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) YEDİNCİ AYIRIM Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya Yedek parça, aksesuar ve ekipman MADDE 38- (1) İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın yenilenmesi, ayarı ve muhafazasına yönelik tamir ve …

Yedek Parça, Aksesuar ve Ekipman, Ekonomik Etkisi Olmayan Özel Bir Durumda Getirilen Eşya (Madde 38-39)Read More »

Yolcu beraberi eşya miktarı/Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti (Madde 59-61)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya BİRİNCİ AYIRIM Yolcular Tarafından Serbest Dolaşıma Sokulan Hediyelik Eşya ve Vergileri Ödenmek Suretiyle Yolcu Beraberinde veya Posta Yoluyla ya da Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Serbest Dolaşıma Sokulacak Eşya Yolcu beraberi eşya …

Yolcu beraberi eşya miktarı/Yolcu beraberi hediyelik eşya limiti (Madde 59-61)Read More »