2019 Yılı Değişenler

YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Konu :YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi 02.05.2019 /      DAĞITIM YERLERİNE  Bilindiği üzere, 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 52’nci maddesinin birinci fıkrasında; “sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir …

YYS Kapsamı Fatura Beyanı İzinlerinin İzlenmesi (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Ek Mali Yükümlülük (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı :18723479-153.99        14.05.2019 / 44160769 Konu :Ek Mali Yükümlülük   Bakanlığımıza intikal ettirilen dilekçelerde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile muafiyet hükümleri içeren Kanun veya uluslararası anlaşmalar uyarınca gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde tanınan muafiyetlerin 138 sayılı Demir Çelik Ürünleri İthalatında …

Ek Mali Yükümlülük (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Ticaret Bakanlığından: 18.05.2019-30778 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 16) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları …

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)Read More »

Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2019/16)

(ÖZET) Suriye’de güvenlik altına alınan bölgelere yapılacak ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi ile gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesinin Bakanlık internet sayfasında duyurulacağı hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede,  ihracat ve/veya transitte gümrük hizmeti verilmesi izne tabi eşya listesi Ek-1’de, gümrük hizmeti verilmeyecek eşya listesi ise Ek-2’de yer almaktadır. SURİYE’DE GÜVENLİK ALTINA …

Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (Genelge 2019/16)Read More »

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Genelge 2019/20)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü  Sayı     : 73421605-106.05 Konu : TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı GENELGE (2019/20) 20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Tek Pencere Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/9) …

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Genelge 2019/20)Read More »

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (Genelge 2019/21)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı   : 52707093-010.06.01  14.5.2019 Konu  : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali GENELGE (2019/21) İlgi:      3/7/2012 tarihli ve 2012/24 sayılı Genelge 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 7/a maddesinin ikinci fıkrası …

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (Genelge 2019/21)Read More »

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

15.05.2019- 30775 Resmi Gazete CUMHURBAŞKANI KARARI  (Karar Sayısı: 1111) Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202,214,215, 221, 225 ve 237 nci maddeleri gereğince karar verilmiştir.   14 Mayıs 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI   …

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)Read More »

İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Sayı       68326374-045.02 Konu     İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.   Muhtelif gümrük müşavirliği firmaları ve meslek odalarından intikal eden yazılarda, gümrük müşavirlerinin dolaylı temsilde bulunduğu, ithalat veya ihracatı yapılmış, faturası ve gerekli diğer belgeleri temin edilmiş eşya için beyanname hazırladıkları ve suç konusu fiille illiyet …

İthalatta Gümrük Yükümlülüğü ve Gümrük Müşavirlerinin Müteselsilen Sorumluluğu Hk.Read More »

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2019/19)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Sayı     : 17474625-010.06.01 Konu : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar GENELGE (2019/19) Bakanlığımıza intikal eden bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda ekli listede kayıtlı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin olarak karşılarında belirtilen sınıflandırma kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim. e-imzalıdır Rıza Tuna TURAGAY Bakan a. Bakan Yardımcısı EK: Sıra …

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar (Genelge 2019/19)Read More »