2020 Yılı Değişenler

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığından: 20.10.2020-31280 Resmi Gazete GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin geçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer …

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikRead More »

Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası olarak 7307.91.00.00.00 GTİP’den verilen BTB kararlarının iptali hk. (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :17474625-162.01 Konu   :BTB Hk/Ateş Çelik İnş. Taah. Proj. Müh. San 08.10.2020 / 58033438  DAĞITIM YERLERİNE İlgi:     a) Uludağ GDTBM’nin 25.05.2018 tarihli ve 34636884 sayılı yazısı. b) Uludağ GDTBM’ye muhatap 01.06.2018 tarihli ve 34778241 sayılı yazımız. c) Ege GDTBM’nin 10.08.2018 tarihli ve 36579161 sayılı yazısı. ç) Ege GDTBM’ye muhatap 26.10.2018 …

Rüzgar Enerji Kulesi İçin Bağlantı Parçası olarak 7307.91.00.00.00 GTİP’den verilen BTB kararlarının iptali hk. (GGM)Read More »

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)

Ticaret Bakanlığından: 17.10.2020-31277 Resmi Gazete İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/22) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üretici Petkim Petrokimya Holding A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Suudi Arabistan Krallığı menşeli 3901.10.90.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik bir damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir. Dayanak …

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/22)Read More »

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :75705452-622.99 Konu   :İzahat Talebi 07.10.2020 / 58025341 DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 231 inci maddesinin beşinci fıkrası “5. Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.”, Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin Yanlış …

Gümrük mevzuatının uygulanması hakkındaki izahat talepleri (GGM)Read More »

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI İthalat Genel Müdürlüğü Sayı: 73604307-519 Konu: Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir. Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve …

Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)Read More »

Statü Değişikliği İşlemleri (Genelge 2020/23)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :73421605-010.06.01 Konu   :Statü Değişikliği İşlemleri   GENELGE (2020/23) Gümrük Kanununun 63 ve 73 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 121, 193 ve 194 üncü maddeleri kapsamında, gümrük idareleri beyannameler üzerinde düzeltme yapmaya yetkili kılınmıştır. Halihazırda mezkur madde hükümleri uyarınca ihracat, ithalat ve antrepo beyannamelerine kalem eklenmesinin ve çıkarılmasının gerektiği durumlar haricinde ilgili …

Statü Değişikliği İşlemleri (Genelge 2020/23)Read More »

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)

Ticaret Bakanlığından: 13.10.2020-31273 Resmi Gazete ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR BELGELERİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2020/20) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, kitle imha silahlarının üretilmesi, geliştirilmesi, işlenmesi, depolanması, taşınması ve yayılmasında kullanılabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracat kontrolleri kapsamında ülkemize ithal edilmesi için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen İthal Şahadetnamesi …

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Belgelerin Onaylanmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/20)Read More »

2015/28 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uygulaması (GGM)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :20117910-159.99 Konu   :2015/28 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uygulaması   28.09.2020 / 57751767 DAĞITIM YERLERİNE   Bilindiği gibi, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/1)’de dampinge karşı önlemin menşe ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlendiği hallerde, ithalatın belirli bir üretici firma için tespit edilen …

2015/28 Sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Uygulaması (GGM)Read More »

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2020/24)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-010.06.01 Konu : Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat 30.09.2020 GENELGE (2020/24) İlgi:9/11/2016 tarihli 2016/16 sayılı ve 15/5/2018 tarihli 2018/9 sayılı Genelgeler Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın Gümrük …

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2020/24)Read More »

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Görüş)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Sayı : 82858591-622.0l[GGM-ASGARİ ÜCRET TARİFESi] Konu : 2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi DAĞITIM YERLERİNE Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Geçici 6. maddesinin 10. fıkrası uyarınca Gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari …

2021 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi (Görüş)Read More »