Faydalı Bilgiler

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 31.12.2018-30642 (3.M.) Resmi Gazete HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 82) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak tespit …

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82)Read More »

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) (2019 yılı damga vergisi)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) (2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları) için TIKLAYINIZ… Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 31.12.2018-30642 (3.Mükerrer) R.G. DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami …

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) (2019 yılı damga vergisi)Read More »

Fuarlar Mevzuatı

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010-5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar (2017-4) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017-4 Sayılı Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009-5) Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009-5 Sayılı Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları …

Fuarlar MevzuatıRead More »

2019 Yılı Fuarlar Listesi

2019 Yılında Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesi için TIKLAYINIZ….   2019 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi için TIKLAYINIZ…

“Elektronik Tebligat Sistemi”nde Tebliğ tarihi ne zaman başlar?

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1) in “Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi” başlıklı 5. maddesinin 3.fıkrası; “Elektronik imzalı tebligat, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.” hükmüne amirdir. Tebligat tarihi, ek tahakkuk, ceza karaları vs. ilgili itiraz süresinin yasal başlangıç tarihi olması nedeniyle önem arz etmektedir. https://www.BilgiTV.info/

Gümrük Rejim Kodları

1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı 1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı 1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı 1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı 1042 Muafiyete tabi olarak serbest …

Gümrük Rejim KodlarıRead More »

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sayısı : 1)

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (Sayı:1) 10/7/2018 – 30474 Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI Cumhurbaşkanı MADDE 1- (1) Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. (2) Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder. (3) Cumhurbaşkanı, yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını …

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Sayısı : 1)Read More »

İhracat Destekleri

TARİH MEVZUAT BAŞLIĞI 10/01/2019 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’e İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi —– 2019 Yılı Fuarlar Listesi —– Fuarlar Mevzuatı —– Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ N0: 2011/1) —– Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin 2014/8 Sayılı Karar’ın Uygulama …

İhracat DestekleriRead More »

Güncel Katma Değer Vergisi (KDV) Oranları

GÜNCEL KDV ORANLARI MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR (*) KDV Oranı %8’e İndirilen Tekstil Ürünlerine İlişkin GTİP Listesi İçin TIKLAYINIZ… Katma değer vergisi oranları MADDE 1 – (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için,  % 18 b) Ekli …

Güncel Katma Değer Vergisi (KDV) OranlarıRead More »

Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Birliğe Katılım Tarihleri

Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Bulunan Ülkeleri görmek için TIKLAYIN… AB’nin Yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmaları (AB/STA) için TIKLAYINIZ…         ÜLKE KATILIM TARİHİ Almanya Kurucu Üye (1951) Belçika Kurucu Üye (1951) Fransa Kurucu Üye (1951) Hollanda Kurucu Üye (1951) İtalya Kurucu Üye (1951) Lüksemburg Kurucu Üye (1951) Danimarka 1973 İrlanda 1973 …

Avrupa Birliği (AB) Ülkeleri ve Birliğe Katılım TarihleriRead More »