Gümrük Genel Tebliğleri

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)

Ticaret Bakanlığından: 02.08.2019-30850 resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO: 5) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar (Karar) kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarının ve uygulama …

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)

Ticaret Bakanlığından:  02.08.2019-30850 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ANTREPOLARDA AKARYAKIT KARIŞTIRMA İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yoluyla gelen serbest dolaşımda olmayan farklı gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. …

Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (Seri No: 1)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Ticaret Bakanlığından: 18.05.2019-30778 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 16) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları …

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)Read More »

GSM’lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü   Konu :GSM’lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı 02.05.2019 / …. DAĞITIM YERLERİNE Gümrüksüz satış mağazalarında satışa sunulan ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan eşyaya ilişkin olarak antrepo rejiminin ihlali neticesinde gümrük yükümlülüğünün doğmuş olması sebebiyle ÖTV tahsil edilmesi gereken hallerde, ÖTV’nin hesaplanmasına ilişkin …

GSM’lere İlişkin Antrepo Rejimi İhlalinde ÖTV Hesabı (Gümrükler Genel Müdürlüğü)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)

–Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi (Genelge 2019/12) görmek için TIKLAYINIZ… –Varış Öncesi Gümrük işlemleri Kılavuzu için TIKLAYINIZ… –Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Tebliğinden Yararlanacak Eşya Listesi için TIKLAYINIZ… Ticaret Bakanlığından: 23.01.2019-30664 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme …

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)Read More »

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ticaret Bakanlığından: 26.12.2018-30637 Resmi Gazete GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde …

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğRead More »

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)

Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157) Yürürlük Tarihi Hk. Ticaret Bakanlığından: 26.12.2018-30637 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 157) Amaç ve kapsam MADDE 1 – Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme …

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)Read More »

Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)

Ticaret Bakanlığından: 28.11.2018-30509 Resmi Gazete TASFİYE GENEL TEBLİĞİ (KAÇAK EŞYA VE KAÇAK EŞYA NAKLİNDE KULLANILAN TAŞITLARA İLİŞKİN İŞLEMLER) (SERİ NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 21/03/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 9, 10, 13 ve 16 ncı maddeleri uyarınca eşyaya elkonulması, taşıtların alıkonulması, eşyanın teslim alınması, muhafazası ve tasfiyesine ilişkin …

Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) (Seri No: 1)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ…. Denizyolu Basitleştirme Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü) görmek için TIKLAYINIZ… Ticaret Bakanlığından: 27.10.2018-30578 Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 8) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, transit rejimi çerçevesinde eşyanın denizyolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasına ilişkin olarak uygulanacak …

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 23.06.2018-30457 (Mükerrer) Resmi Gazete GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 9) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, a) 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına …

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 9)Read More »