Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)

Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun) “Tamamı”

Gümrük Kanunu’nu Maddeler ve Konu başlıkları halinde görmek için TIKLAYINIZ. 4458 Sayılı GÜMRÜK KANUNU      4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM                                                                  Genel Hükümler    BİRİNCİ BÖLÜM                                                    Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Madde 1 – Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak …

Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun) “Tamamı”Read More »

Bilgi (Gümrük Kanunu Madde 8-9)

4458 Sayılı GÜMRÜK KANUNU 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete ÜÇÜNCÜ AYIRIM                                                                            Bilgi              Madde 8 – 1. Kişiler gümrük idarelerinden gümrük mevzuatının uygulanması hakkında bilgi talep edebilirler.              (Mülga ikinci paragraf: 18/6/2009-5911/68 md.) Bilgiler, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri …

Bilgi (Gümrük Kanunu Madde 8-9)Read More »

Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı (Gümrük Kanunu Madde 220-224)

Fazla Çalışma Ücreti Tahsili (2009/15481 BKK-Madde 121-125) GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete İKİNCİ BÖLÜM                   Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı                                                               BİRİNCİ AYIRIM                                             Çalışma Zamanı ve Fazla Çalışma Ücreti              Madde 220 – Gümrük idarelerinde normal çalışma saatleri; iklim, mevsim ve bölgenin ekonomik durumu ve ihtiyaçları gözönünde bulundurularak Müsteşarlıkça …

Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük Bayrağı (Gümrük Kanunu Madde 220-224)Read More »

Cezalar (Gümrük Kanunu Madde 231-241)

GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete ONBİRİNCİ KISIM                                                                         Cezalar                                                                 BİRİNCİ BÖLÜM                                                                  Genel Hükümler              Madde 231 – (Değişik: 28/3/2013-6455/10 md.) İdari yaptırıma konu fiilin, ceza uygulamasını gerektiren bir fiile ilişkin olması ve zamanaşımı daha uzun bulunan bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olmak kaydıyla, idari yaptırım kararları Türk Ceza Kanunundaki dava …

Cezalar (Gümrük Kanunu Madde 231-241)Read More »

Dahilde İşleme Rejimi (Gümrük Kanunu Madde 108-122)

Gümrük Yönetmeliği (Madde 349-369) (Dahilde İşleme Rejimi)                        GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete Dahilde İşleme Rejimi Genel Hükümler Madde 108 – 1. Serbest dolaşımda olmayan eşya, işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde …

Dahilde İşleme Rejimi (Gümrük Kanunu Madde 108-122)Read More »

Diğer Hükümler (Gümrük Kanunu Madde 10-14)

04/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı Resmi Gazete 4458 Sayılı GÜMRÜK KANUNU DÖRDÜNCÜ AYIRIM Diğer Hükümler MADDE 10- (18/6/2009 tarih ve 5911 sayılı Kanun ile değişik.) 1. a) Bu Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuatta yer alan; izin süreleri, teminat uygulamaları, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna uygulamaları ile beyanın düzeltilmesine ilişkin ortaya çıkan sorunları ve …

Diğer Hükümler (Gümrük Kanunu Madde 10-14)Read More »

Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Gümrük Kanunu Madde 32)

GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                                                         Eşyanın Ağırlığı ve Kapları Madde 32 – 1. Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, vergiye esas ağırlıklar ile bazı pozisyon ve alt pozisyonların kapsamının belirlenmesine esas alınan ağırlıklar; a) Brüt ağırlığa atıfta bulunulan hallerde, eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların …

Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Gümrük Kanunu Madde 32)Read More »

Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması / Beyan Türleri (Gümrük kanunu Madde 58-72)

GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete İKİNCİ BÖLÜM                                                                Gümrük Rejimleri                                                               BİRİNCİ AYIRIM                                        Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması              Madde 58 – 1.Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenen eşya, bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir. İhracat, hariçte işleme, transit veya antrepo rejimi için beyan edilen serbest dolaşımda bulunan …

Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması / Beyan Türleri (Gümrük kanunu Madde 58-72)Read More »

Eşyanın Gümrük Kıymeti (Gümrük Kanunu Madde 23-31)

Gümrük Yönetmeliği (Madde 43-57) (Eşyanın Gümrük Kıymeti, Tespit yöntemleri, Royalti ve lisans ücretleri) Gümrük Genel Tebliği (GÜMRÜK KIYMETİ) (Seri No:2) Gümrük Kanununun 27/1-d maddesinin uygulanması (Genelge 2009/102)   GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete                                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                                                            Eşyanın Gümrük Kıymeti              Madde 23 – Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin …

Eşyanın Gümrük Kıymeti (Gümrük Kanunu Madde 23-31)Read More »

Eşyanın Menşei (Gümrük Kanunu Madde 17 -22)

GÜMRÜK KANUNU(4458 Sayılı Kanun) 04.11.1999-23866 Resmi Gazete    İKİNCİ BÖLÜM                                                                   Eşyanın Menşei                                                                BİRİNCİ AYIRIM                                                     Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei Madde 17 – Eşyanın tercihli olmayan menşei; a) 15 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde öngörülen uygulamalar hariç olmak üzere, Türk Gümrük Tarifesinin uygulanması, b) Eşya ticaretine ilişkin tarife önlemleri dışında, …

Eşyanın Menşei (Gümrük Kanunu Madde 17 -22)Read More »