Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Yönetmeliği (Madde 1 – 3) (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar )

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir. (2) Bu Yönetmelik, gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 1 – 3) (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar )Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 22 – 26) (Onaylanmış Kişi Statüsü, Özel/Genel Koşullar

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Onaylanmış Kişi Statüsü Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler MADDE 22 – (1) Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere 23 ve 24 üncü maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik (Ek: RG-21/11/2013-28828 Mükerrer) …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 22 – 26) (Onaylanmış Kişi Statüsü, Özel/Genel KoşullarRead More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 27) (Karar, kararın iptali veya değiştirilmesi)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Karar Karar, kararın iptali veya değiştirilmesi MADDE 27 – (1) Gerekli bilgi ve belgelerle başvuran her kişi gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin bir karar vermesini gümrük idaresinden isteyebilir. (2) Gümrük idaresinin ilgilinin lehine olan kararları, Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen hallerde değiştirilir veya iptal edilir. …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 27) (Karar, kararın iptali veya değiştirilmesi)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 28) (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28 – (1) Bağlayıcı Tarife Bilgisi, eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerince verilen idari karardır. (2) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu, ek-1’de yer alan Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 28) (Bağlayıcı Tarife Bilgisi)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 29) (Bağlayıcı Menşe Bilgisi)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Bağlayıcı Menşe Bilgisi MADDE 29 – (1) Bağlayıcı Menşe Bilgisi, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari karardır. (2) Bağlayıcı Menşe Bilgisi, ek-3’te yer alan örneğe uygun bir formla başvuru sahibine bildirilir. Bu …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 29) (Bağlayıcı Menşe Bilgisi)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 30) (Bilgilerin gizliliği)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Bilgilerin gizliliği MADDE 30 – (1) Gizli nitelikli bilgiler, bu bilgilerin edinilmesini gerektiren işlemlerle doğrudan ilgili olması koşuluyla ve bu işlemlerle sınırlı olarak kullanılır. (2) Kendi görev ve yetki alanları ile ilgili olması kaydıyla, Müsteşarlık ilgili kurum ve kuruluşlarla konu, amaç, tarafların yükümlülükleri …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 30) (Bilgilerin gizliliği)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 31) (Süre ve süre uzatımı)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BEŞİNCİ BÖLÜM Süreler Süre ve süre uzatımı MADDE 31 – (1) Kanunda belirtilen süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Ancak, mücbir sebep ve beklenmeyen hallerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar bu süreler işlemez. (2) Süresi dışında yapılan müracaatlarda, mücbir sebep …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 31) (Süre ve süre uzatımı)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 32) (Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması)

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KİTAP Gümrük Vergileri İle Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar BİRİNCİ KISIM Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması Tanımlar MADDE 32 – (1) Gümrük tarifesi uygulamasına ilişkin bu kısımda geçen; a) Bölüm: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde birbirine benzeyen aynı nitelikteki veya …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 32) (Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması)Read More »

Gümrük Yönetmeliği (Madde 33-37) (Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi, Menşe Ülke, )

07.10.2009-27369 (Mükerrer) Resmi Gazete EKleri için TIKLAYIN… GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ İKİNCİ KISIM Eşyanın Menşei BİRİNCİ BÖLÜM Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi Menşe ülkenin belirlenmesi MADDE 33 – (1) Eşyanın başka bir ülkede değişiklik ve işlem görmesi veya üretimin birden fazla ülkede gerçekleştirilmesi halinde bir ülke menşeli sayılabilmesi için, o ülkede yeni bir ürün imal edilmesi veya imalatın önemli …

Gümrük Yönetmeliği (Madde 33-37) (Eşyanın Menşeinin Belirlenmesi, Menşe Ülke, )Read More »