Kambiyo-Mali

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) (2021 yılı yeniden değerleme oranı)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 27.11.2021-31672 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 533) Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) (2021 yılı yeniden değerleme oranı)Read More »

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 12.10.2021-31626 Resmi Gazete 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA  ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin usul ve …

1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin YönetmelikRead More »

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 24.01.2020-31018 Resmi Gazete VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 516) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, …

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 516Read More »

2020 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri

Hazine ve Maliye Bakanlığından:  31.12.2019-30995 Resmi Gazete (4.Mükerrer)  MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 64) DEĞERLİ KAĞITLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2020 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci …

2020 Yılı Değerli Kağıt BedelleriRead More »

2020 Yılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 31.12.2019-30995 resmi Gazete 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2020/1) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli …

2020 Yılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para CezalarıRead More »

2020 Yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Uygulanacak Olan İdari Para Cezaları

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2019-30995 Resmi Gazete 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu …

2020 Yılında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Uygulanacak Olan İdari Para CezalarıRead More »

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1947      (30.12.2019-30994 Resmi Gazete) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci  fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 1,6 olarak belirlenmesine, mezkur madde gereğince karar verilmiştir. 29 Aralık 2019 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

2020 Yılı tecil faizi oranları

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 30.12.2019-30994 Resmi Gazete TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 5) Tecil faizi MADDE 1 – 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 …

2020 Yılı tecil faizi oranlarıRead More »

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:  27.12.2019-30991 (2.Mükerrer) Resmi Gazete ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 18) MADDE 1 – (1) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına …

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 18)Read More »