Kanunlar

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)

15.07.1953-8458 Resmi Gazete Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun) Madde 1 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/2 md.) Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tabidir. Madde 2 – …

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletlet Hakkında Kanun (6136 Sayılı Kanun)Read More »

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun Sayısı: 5746 )

12.03.2008-26814 Resmi Gazete Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun Sayısı: 5746 ) Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin …

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (Kanun Sayısı: 5746 )Read More »

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)

18.10.1983-18195 Resmi Gazete KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam   Amaç : Madde 1 – Bu Kanunun amacı, karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri belirlemektir.   Kapsam: Madde 2 – Bu Kanun, trafikle ilgili kuralları, şartları, hak ve …

Karayolları Trafik Kanunu (2918 Sayılı Kanun)Read More »

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)

SERBEST BÖLGELER KANUNU (3218 Sayılı Kanun) 15.06.1985-18785 Resmi Gazete                                          BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam: Madde 1 – (Değişik: 12/11/2008-5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, …

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)Read More »

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)

BİRİNCİ BÖLÜM Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef Verginin konusu Madde 11. Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı …

Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun)Read More »

Elektronik İmza kanunu (5070 Sayılı Kanun)

ELEKTRONİK İMZA KANUNU (5070 Sayılı Kanun) 23.01.2004-25355 Resmi Gazete BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Kanun, elektronik imzanın hukukî yapısını, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerini ve her alanda elektronik imzanın kullanımına ilişkin işlemleri kapsar. …

Elektronik İmza kanunu (5070 Sayılı Kanun)Read More »

Su Ürünleri Kanunu (1380 Sayılı Kanun)

Su Ürünleri Yönetmeliği için TIKLAYIN… 04.04.1971-13799 Resmi Gazete SU ÜRÜNLERİ KANUNU BÖLÜM – I Genel Hükümler Şümul: Madde 1 – (Değişik: 15/5/1986 – 3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları ihtiva eder. Tarifler: Madde 2 – Bu Kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdadır: Su ürünleri: Denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile …

Su Ürünleri Kanunu (1380 Sayılı Kanun)Read More »

Tebligat Kanunu (7201 Sayılı Kanun)

TEBLİGAT KANUNU (7201 Sayılı Kanun) 19.02.1959-10139 Resmi Gazete BİRİNCİ BAP Umumi Hükümler BİRİNCİ FASIL Kanunun Şümulü Tebligatın yapılması: Madde 1 – (Değişik : 11/1/2011-6099/1 md.) Kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel …

Tebligat Kanunu (7201 Sayılı Kanun)Read More »

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı Kanun)

06.07.2001-24454 Resmi Gazete TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Amaç Madde 1 – Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, …

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691 Sayılı Kanun)Read More »

Tohumculuk Kanunu (5553 Sayılı Kanun)

08.11.2006-26340 Resmi Gazete TOHUMCULUK KANUNU (5553 Sayılı Kanun) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yükseltmek, tohumluklara kalite güvencesi sağlamak, tohumluk üretim ve ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve tohumculuk sektörünün yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi için gerekli olan düzenlemeleri gerçekleştirmektir. Kapsam MADDE 2 – …

Tohumculuk Kanunu (5553 Sayılı Kanun)Read More »