Serbest Bölgeler

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat

T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı     :52707093-140.04  24.03.2020 / 53463767 Konu   :İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracat DAĞITIM YERLERİNE İlgi      :16.03.2020 tarihli ve 53246796 sayılı yazımız. İlgide kayıtlı yazımızda, “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/4)” kapsamı eşyanın serbest bölgelere …

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallar- Serbest Bölgelere Yapılan İhracatRead More »

Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)

Ticaret Bakanlığından: 31.12.2018-30642 (4.Mükerrer) Resmi Gazete SERBEST BÖLGELERDEN ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.’NİN KREDİ, SİGORTA VE GARANTİ HİZMETLERİNDEN ARARLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2018/10) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre Türkiye’de …

Serbest Bölgelerden Üçüncü Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2018/10)Read More »

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)

SERBEST BÖLGELER KANUNU (3218 Sayılı Kanun) 15.06.1985-18785 Resmi Gazete                                          BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam: Madde 1 – (Değişik: 12/11/2008-5810/1 md.) Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, …

Serbest Bölgeler Kanunu (3218 sayılı Kanun)Read More »

Serbest Bölgeler uygulama Yönetmeliği

10.03.1993-21520 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM  Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: RG-17/08/2002-24849) Bu Yönetmeliğin amacı; Serbest Bölgelerin kurulması, yönetilmesi, işletilmesi ve 3218 sayılı Kanunun 7’nci maddesi ile oluşturulan Özel Hesabı’ın tahsilat ve harcama esasları ile bu Özel Hesaba ilişkin diğer hususları düzenlemektir. …

Serbest Bölgeler uygulama YönetmeliğiRead More »

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)

12.03.2009-27167 Resmi Gazete 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) Giriş Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Yasal Düzenleme 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası, 12/11/2008 tarihli ve 5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik …

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)Read More »

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)

29.07.2010-27656 Resmi Gazete 3218 SAYILI SERBEST BÖLGELER KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) 1. Giriş 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulamasına ilişkin açıklamalara 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiş olup, anılan Tebliğ uyarınca …

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No:2)Read More »

Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları (B.K.K. 85/9801)

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI (B.K.Karar Sayısı:85-9801) Bölge Müdürlüklerinin Kuruluşu MADDE 1- (1) Bakanlar Kurulunca yer ve sınırları belirlenen serbest bölgelerde, bu bölgelerin bulundukları illerin Valiliklerine bağlı olarak, her biri için Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur. MADDE 2- (1) Bölge Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır: a) Serbest Bölgeler Mevzuatı doğrultusunda bölgeyi yönetmek, …

Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları (B.K.K. 85/9801)Read More »

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)

12.11.2016–29886 Resmi Gazete Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi …

Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2016/31)Read More »

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik

27.05.2017 -30078 Resmi Gazete SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, serbest bölgelerde çalışma izni alma yükümlülüğü bulunan yabancıları ve yabancı çalıştıran veya …

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair YönetmelikRead More »

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 41208501-010.06.01 Konu : Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat GENELGE (2016/16) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 108 inci maddesi uyarınca, serbest dolaşımda olmayan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemleri dahil olmak üzere işleme faaliyetine tabi tutulması dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmakta olup, anılan Kanun maddesine …

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (Genelge 2016/16)Read More »