Teşvik Mevzuatı

Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 10.03.2019-30710 Resmi Gazete TURİZMİ TEŞVİK KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLEN İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİGATININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü kontrolörleri tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda düzenlenen 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince …

Turizmi Teşvik Kanunu Hükümleri Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Tebligatının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin TebliğRead More »

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C. TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :41208501-132.99                            25.07.2018 / 36136876 Konu :Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk.   Bilindiği üzere, dahilde işleme izni kapsamı ihracatın izin sahibi firma yerine aracı ihracatçı tarafından gerçekleştirileceği durumlarda, izin …

Dahilde İşleme İzin Başvurularında Aracı İhracatçının Tevsiki Hk. (Gümrükler Genel Md.)Read More »

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği

Ekonomi Bakanlığından: 31.05.2018-30437 Resmi Gazete YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemler için müracaatta bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. …

Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme TebliğiRead More »

Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… Dış Ticaret Müsteşarlığından: 27.01.2005-25709 Resmi Gazete 2005/8391 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde …

Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)Read More »

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 20.12.2006-26382 Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”na istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2 – …

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)Read More »

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 01.04.2007-26480 Resmi Gazete DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulama usul ve …

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2007/2)Read More »

Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Karar; serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin …

Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)Read More »

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/ 5)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 11.05.2007-26519 Resmi Gazete HARİÇTE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2007/5) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 15/3/2007 tarihli ve 2007/11864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Hariçte İşleme Rejimi Kararı“na istinaden hariçte işleme rejiminin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanmıştır. Kapsam MADDE …

Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2007/ 5)Read More »

Gümrük Genel Tebliği (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (Seri No:1)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… 30.05.2009-27243 Resmi Gazete Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No:1) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirmektir. Dayanak MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-17/8/2012-28387) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 135 ila 149 uncu …

Gümrük Genel Tebliği (HARİÇTE İŞLEME-GEÇİCİ İHRACAT) (Seri No:1)Read More »

Hariçte işleme rejimi kapsamıda fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14)

İlgili diğer mevzuat için TIKLAYINIZ… T.C GUMRUK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 72093537/010.06.01 Konu : Hariçte işleme rejimi kapsammda fatura kullanımı hk. GENELGE (2014/14) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışına gecici olarak ihraç edilen esyanın gümrük işlemlerinde ticari fatura istenilmesinin zaman kaybina ve mağduriyetlere neden oldugu anlaşılmaktadır. Gümrük …

Hariçte işleme rejimi kapsamıda fatura kullanımı hk. (Genelge 2014/14)Read More »