Eşdeğer Eşya Kısıtlaması – Dahilde İşleme (İhracat Genel Müdürlüğü)

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-31429883-451.01
Konu : Eşdeğer Eşya Kısıtlaması

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, mer’i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Bakanlığımız (İhracat Genel Müdürlüğü) dahilde işleme rejimi kapsamında eşdeğer eşyanın kullanımına süresiz veya dönemsel olarak yasaklama veya kısıtlama getirmeye yetkili kılınmıştır.

Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve ithalatında ilave gümrük vergisi tatbik edilen ürün gruplarında mevcut önlem ve vergilerin etkinliğinin sağlanması ve bu ürünlerin tedarikinin yerli üretime yönlendirilebilmesini teminen;

Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ekteki listede yer alan eşyanın;
-01/12/2020 tarihinden sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,
-01/12/2020 tarihinden sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususları ile
Müteakip dönemde bu listeye ilave edilecek ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen eşyanın;
– Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra düzenlenecek dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesinde eşdeğer eşya olarak yer almasına izin verilmemesi,
– Eşyanın listeye ilave edildiği tarihten sonra gerçekleştirilecek revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmesine izin verilmemesi hususları Bakanlık Makamının tensipleri dahilinde Genel Müdürlüğümüz tarafından uygun görülmüştür.

Bakanlığımızca uygulanan ticaret politikası önlemleri münhasıran 12’li bazda bir GTİP altında yer alan eşyaya yönelik olabileceği gibi, bazı durumlarda ise 4’lü, 6’lı, 8’li bazda Gümrük Tarife Pozisyonunun altında yer alan tüm eşyayı kapsayabilmektedir. Ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünlerin gümrük tarife pozisyonları ilişikteki listede yer almaktadır.

Bu çerçevede, ticaret politikası önlemlerine tabi olan ve aynı zamanda ithalatında ilave gümrük vergisi tahsil edilen ürünleri içeren ekli listede yer alan eşyanın 1/12/2020 tarihinden sonra belge revize işlemleriyle dahilde işleme izin belgelerinin ithalat listesine eşdeğer eşya olarak eklenmek istenmesi halinde, kısıtlamaya tabi eşya eğer önceden belge ithalat listesinde yer almıyorsa “110 no.lu özel şartın” belgeye eklenmesi gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR

Bakan a.
Genel Müdür

Ek: Eşdeğer Eşya Kısıtlamasına Tabi Ürünler

DAĞITIM LİSTESİ
Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Pamukkale Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne