Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 05.10.2013-28786 Resmi Gazete

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KONTROLÜNE TABİ BELİRLİ ÜRÜNLERİN GİRİŞİNE YETKİLİ GÜMRÜK İDARELERİ İLE RESMİ KONTROLLERİNİ YAPMAYA YETKİLİ İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki hayvan ve ürünler ile l3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası Yönetmeliği kapsamındaki bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş gümrük idarelerini, belirli eşyanın ithalat gümrük idareeri ile 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik kapsamındaki gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ve yemlerin gıda veya yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontrolleri yapmaya yetkili il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerini tespit ve ilan etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine, Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine, Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 15 inci (Ek ibare:RG-4/4/2014-28962) maddesi ile Bitki Karantinası Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkili idareler

MADDE 3 – (1) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-1’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Veteriner kontrollerini yürütmeye yetkili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanır.

(2) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) 44.01, 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.15 ve 44.16 tarife pozisyonlarında yer alan zirai karantina kontrolüne tabi orman ürünlerinin (eşya beraberinde gelen ahşap ambalaj malzemeleri hariç) Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-2’de yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir.

(3) (Değişik:RG-11/3/2017-30004) Zirai karantina kontrolüne tabi tohum, fide, fidan ve çiçek soğanları gibi çoğaltım materyalinin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi Ek-3’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak, giriş gümrük idarelerinde resmi kontrolleri tamamlanamayan çoğaltım materyalinin Ek-3’te yer alan listede belirtilen diğer yetkili gümrük idarelerine veya Ankara ve İstanbul’daki diğer gümrük idarelerine sevk edilerek resmi kontrolleri gerçekleştirilir.

(4) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Zirai karantina kontrolüne tabi diğer bitki ve bitkisel ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ek-4’te yer alan listede belirtilen gümrük idarelerinden gerçekleştirilir. Ancak soğuk zincirle taşınan ve aracın açılması halinde soğuk zincirin bozulabileceği ürünlerin ek-4 listede yer alan illerdeki herhangi bir gümrük idaresine transiti yapılarak resmi kontrolleri gerçekleştirilebilir.

(5) Serbest dolaşıma giriş rejimi, dâhilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ve geçici ithalat rejimine tabi tutulmak istenen gıda, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin ithalatında, gıda ve yem güvenilirliğine ilişkin resmi kontroller ek-5’te yer alan listede belirtilen il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince gerçekleştirilir.

(6) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemleri Rize Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir. Ancak, Türkiye’ye ithal kaydıyla gelen 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece Rize Gümrük Müdürlüğüne; Türkiye üzerinden transit geçirilecek 09.02 ve 09.03 tarife pozisyonundaki çayın, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yaptığı sınır kapılarından sadece çıkış yapacağı sınır kapısına (Mülga ibare:RG-19/8/2017- 30159) (…) transitine izin verilir.

(7) (Değişik:RG-28/6/2016-29756) 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) herhangi bir ülke ayırımı yapılmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir TIR Gümrük Müdürlüğü ve Kütahya Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

(8) Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden geçerek yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye transit işlemleri ile serbest bölgeler, antrepolar ve geçici depolama yerlerinden Gümrüksüz Satış Mağazaları ve depolarına yapılacak transit işlemleri ile kumanya hariç olmak üzere 22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonunda yer alan mamul haldeki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ile karşılarında bu eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir. Ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendinde yer alan diplomatik eşya kapsamındaki alkollü içkilerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ve serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

İstisnai durumlar

MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip müştereken sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen hayvanlar ile ülkemizde düzenlenecek uluslararası yarışma ve organizasyonlara katılacak olan hayvanlara zorunlu durumlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü) uygun görüşüyle ek-1’de yer alan listede belirtilmeyen gümrük idarelerinden de Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilebilir.

(3) 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ev ve süs hayvanlarının yolcu beraberi olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir.

(4) 1/2/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/11) kapsamındaki ticari nitelikte olmayan ve yolcu beraberinde gelen veya özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen veya posta, telefon ve internet yoluyla sipariş edilen ve tüketiciye teslim edilen hayvansal ürünlerin kişisel sevkiyat olarak Türkiye Gümrük Bölgesine girişi, uluslararası yolcu giriş-çıkışına açık hudut kapılarındaki tüm gümrük idarelerinden gerçekleştirilebilir.

(5) (Ek:RG-18/11/2015-29536) İhraç edilen ancak çeşitli nedenlerle geri gelen bitki ve bitkisel ürünlerin, geri gelme sebebi de dikkate alınarak, geri gelen bitki ve bitkisel ürünün ihraç edilenle aynı olduğuna ilişkin tespit yapıldıktan sonra, girişine yetkili bir gümrük idaresine gönderilmesi şartıyla, çıkış işleminin gerçekleştirildiği gümrük idaresinden Türkiye Gümrük Bölgesine girişine izin verilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 5 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 23/6/1993 tarihli ve 21616 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

b) 18/2/1994 tarihli ve 21853 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

c) 11/11/1994 tarihli ve 22108 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

ç) 2/8/1995 tarihli ve 22362 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

d) 9/12/1995 tarihli ve 22488 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

e) 3/9/1997 tarihli ve 23099 sayılı Resmî Gazete’de Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yayımlanan Tebliğ,

f) 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ,

g) 11/1/2003 tarihli ve 24990 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya İli Gümrük Müdürlüğünün Canlı Hayvan İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/71),

ğ) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karaman Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İhracına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/30),

h) 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/36),

ı) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sabiha Gökçen Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2005/46),

i) 29/2/2008 tarihli ve 26802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğubayazıt Gümrük Müdürlüğü ve İpekyolu Gümrük Müdürlüğünün Hayvan ve Hayvan Maddelerinin İthalat ve İhracatına Yetkilendirilmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/4), yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin başlamış ithalat işlemleri için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğin;

a) 3 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yayımı tarihinden üç ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Ek- 1

(Değişik:RG-4/4/2014-28962)

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

CANLI HAYVAN

VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN ÜRÜNLER (Değişik:RG-19/8/2017- 30159)

İnsan Tüketimi İçin Amaçlananlar

İnsan Tüketimi İçin Amaçlanmayanlar

1

AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

2

AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

3

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

4

AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

5(***)

ArdahanÇıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

6(***)

ArdahanDemir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

7

ArdahanTürkgözü Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

8

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

9

BalıkesirBandırma Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

10

Bursa
(RG-18/11/2015-29536)
Gemlik Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

11 Çanakkale
(RG-18/11/2015-29536)
Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

12

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

13

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

14

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

15

HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

16

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

17

IğdırDilucu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

18

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

19

İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

20

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

21

İstanbul
(RG-19/8/2017- 30159)
Pendik Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

22

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

23

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

24

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

25

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

26

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

27

KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

28(***)

KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

29

KocaeliKörfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

30

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

31

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

32

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

33

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

34

MuğlaMilas Havalimanı Gümrük Müdürlüğü(1)

Yetkili

Yetkili

Yetkili

35(**)

SakaryaSakarya Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

36

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

37

ŞırnakHabur Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

38

TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

39

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

40(***)

VanKapıköy Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

41(**)

YalovaYalova Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

42

ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü

Yetkili

Yetkili

Yetkili

(1) Sadece canlı balıklar ve balıkçılık ürünleri girişine yetkilidir.

(*) 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile yedinci satırdan sonra gelmek üzere 8 inci ve 9 uncu satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(**) 11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 32 ve 37 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(***) 19/8/2017 tarihli ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 5, 6, 28 ve 40 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

Ek-2

(Değişik:RG-4/4/2014-28962)

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

1*

(Ek:RG-18/11/2015-29536) AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

2*

(Ek:RG-18/11/2015-29536) AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü

3

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

4

AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

5(****)

ArdahanÇıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü

6(****)

ArdahanDemir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

7

ArtvinHopa Gümrük Müdürlüğü

8

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü

9

BartınBartın Gümrük Müdürlüğü

10

BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü(1)

11

BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü

12

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

13

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

14

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

15

EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

16 (*)

GiresunGiresun Gümrük Müdürlüğü

17

Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü

18

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

19

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

20

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

21

İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

22

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü

23

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

24

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

25

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

26

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

27

İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

28

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

29

Kastamonuİnebolu Gümrük Müdürlüğü

30

KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü

31

KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü(1)

32

KocaeliGebze Gümrük Müdürlüğü(1)

33

Kocaeliİzmit Gümrük Müdürlüğü

34

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

35

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

36

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

37

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

38

OrduOrdu Gümrük Müdürlüğü

39(**)

OrduÜnye Gümrük Müdürlüğü

40(***)

SakaryaSakarya Gümrük Müdürlüğü

41

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

42

TekirdağÇorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

43

TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

44

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

45(****)

VanKapıköy Gümrük Müdürlüğü

46(***)

YalovaYalova Gümrük Müdürlüğü

47

ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü

(1)ABD menşeli kabuklu meşe odununun Türkiye Gümrük Bölgesine girişi yalnızca bu gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilir.

(*) 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile on birinci satırdan sonra gelmek üzere 12 nci satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir. 18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile Ek-2’ye 1 ve 2 nolu satırlar eklenmiş diğer satırlar buna göre teselsül ettirilmiştir.

(**) Listeye satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(***)11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 38 ve 43 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(****)19/8/2017 tarihli ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 5, 6 ve 45 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Ek-3

(Değişik:RG-4/4/2014-28962)

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

1

AdanaAdana Gümrük Müdürlüğü

2

AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

3

AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü

4

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

5

AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

6

AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

7(**)

ArdahanÇıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü

8(**)

ArdahanDemir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

9(*)

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü

10

BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü

11

BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü

12

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

13

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

14

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

15

EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

16

HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü

17

Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü

18

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

19

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

20

İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

21

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

22

İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

23

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü

24

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

25

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

26

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

27

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

28

İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

29

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

30

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

31

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

32

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

33

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

34(*)

SakaryaSakarya Gümrük Müdürlüğü

35

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

36

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

37(**)

VanKapıköy Gümrük Müdürlüğü

38(*)

YalovaYalova Gümrük Müdürlüğü

 

(*)11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 7 , 32 ve 35 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(**) 19/8/2017 tarihli ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 7, 8 ve 37 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Ek-4

(Değişik:RG-4/4/2014-28962)

SIRA NO

İLİ

GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

1

AdanaAdana Gümrük Müdürlüğü

2

AdanaYumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

3

AğrıGürbulak Gümrük Müdürlüğü

4

AnkaraEsenboğa Gümrük Müdürlüğü

5

AntalyaAntalya Gümrük Müdürlüğü

6

AntalyaAntalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

7

AntalyaAntalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

8(**)

ArdahanÇıldır-Aktaş Gümrük Müdürlüğü

9(***)

ArdahanDemir İpekyolu Gümrük Müdürlüğü

10(***)

ArdahanTürkgözü Gümrük Müdürlüğü

11

ArtvinHopa Gümrük Müdürlüğü

12

ArtvinSarp Gümrük Müdürlüğü

13

BalıkesirBandırma Gümrük Müdürlüğü

14

BursaGemlik Gümrük Müdürlüğü

15

BursaMudanya Gümrük Müdürlüğü

16

Edirneİpsala Gümrük Müdürlüğü

17

EdirneKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

18

EdirneKapıkule TIR Gümrük Müdürlüğü

19

EdirneKapıkule Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

20 (*)

GiresunGiresun Gümrük Müdürlüğü

21

HakkariEsendere Gümrük Müdürlüğü

22

HatayCilvegözü Gümrük Müdürlüğü

23

Hatayİsdemir Gümrük Müdürlüğü

24

Hatayİskenderun Gümrük Müdürlüğü

25

IğdırDilucu Gümrük Müdürlüğü

26

İstanbulAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

27

İstanbulAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

28

İstanbulHaydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

29

İstanbulİstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

30

İstanbulPendik Gümrük Müdürlüğü

31

İstanbulSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

32

İzmirAdnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

33

İzmirAliağa Gümrük Müdürlüğü

34

İzmirÇeşme Gümrük Müdürlüğü

35

İzmirDikili Gümrük Müdürlüğü

36

İzmirEge Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

37

İzmirİzmir Gümrük Müdürlüğü

38

KilisÖncüpınar Gümrük Müdürlüğü

39

KocaeliDerince Gümrük Müdürlüğü

40

KocaeliDilovası Gümrük Müdürlüğü

41

KocaeliGebze Gümrük Müdürlüğü

42

Kocaeliİzmit Gümrük Müdürlüğü

43

MersinMersin Gümrük Müdürlüğü

44

MersinMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

45

MersinMersin Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

46

MersinTaşucu Gümrük Müdürlüğü

47

OrduOrdu Gümrük Müdürlüğü

48(**)

SakaryaSakarya Gümrük Müdürlüğü

49

SamsunSamsun Gümrük Müdürlüğü

50

ŞanlıurfaAkçakale Gümrük Müdürlüğü

51

ŞırnakHabur Gümrük Müdürlüğü

52

TekirdağÇorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

53

TekirdağTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

54

TrabzonTrabzon Gümrük Müdürlüğü

55

VanKapıköy Gümrük Müdürlüğü(Mülga ibare:RG-19/8/2017- 30159)(…)

56(**)

YalovaYalova Gümrük Müdürlüğü

57

ZonguldakZonguldak Gümrük Müdürlüğü

 

(1) (Mülga ibare:RG-19/8/2017- 30159)

(*) 14/6/2015 tarihli ve 29386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ değişikliği ile on altıncı satırdan sonra gelmek üzere 17 nci satır eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(**)11/3/2017 tarihli ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 46 ve 54 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(***) 19/8/2017 tarihli ve 30159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu listeye 9 ve 10 numaralı satırlar eklenmiş ve diğer satır numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

 

Ek-5

(Değişik:RG-11/3/2017-30004)

GIDA MADDELERİNİN RESMİ KONTROLLERİ

SIRA NO

İL MÜDÜRLÜĞÜ

1

Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

2

Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

3

Ankara Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

4

Antalya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

5

Ardahan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(Mülga ibare:RG-19/8/2017- 30159) (…)

6

Artvin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

7

Balıkesir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

8

Bursa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

9

Çanakkale Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

10

Edirne Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

11

Erzurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

12

Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

13

Gaziantep Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

14

Giresun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

15

Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

16

Hatay Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

17

Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

18

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

19

İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

20

Kayseri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

21

Kilis Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

22

Kocaeli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

23

Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

24

Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(2)

25

Manisa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

26

Mardin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

27

Mersin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

28

Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

29

Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

30

Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

31

Sakarya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(3)

32

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

33

Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

34

Şırnak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(1)

35

Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

36

Trabzon Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

37

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü(Mülga ibare:RG-19/8/2017- 30159 )(…)

38

Yalova Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

(1) Sınır ticareti kapsamındaki eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleridir.

(2) Kütahya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 6911.10 gümrük tarife alt pozisyonunda yer alan “Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası” ile 6912.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan yalnızca “Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası”nın (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.

(3) Yalnızca Karasu Limanından Türkiye Gümrük Bölgesine giriş yapan eşyanın resmi kontrollerini yapmaya yetkilidir.

EK-6

Sıra No

Türkiye Gümrük Bölgesine Girişin Yapılacağı Gümrük İdaresi

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine Tabi Tutulacağı Gümrük İdaresi

1

Ambarlı Gümrük MüdürlüğüAmbarlı Gümrük Müdürlüğü

2

Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük MüdürlüğüAtatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

3

Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük MüdürlüğüSabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

4

Antalya Gümrük MüdürlüğüAntalya Gümrük Müdürlüğü

5

İzmir Gümrük Müdürlüğüİzmir Gümrük Müdürlüğü
Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

6

Körfez Petrokimya Gümrük MüdürlüğüKörfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

7

Mersin Gümrük MüdürlüğüMersin Gümrük Müdürlüğü

8

Mersin Serbest Bölge Gümrük MüdürlüğüMersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

9

Tekirdağ Gümrük MüdürlüğüTekirdağ Gümrük Müdürlüğü

10

Kapıkule Gar Gümrük MüdürlüğüKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

11

Kapıkule Tır Gümrük MüdürlüğüKapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

12

Sarp Gümrük MüdürlüğüHopa Gümrük Müdürlüğü

13

(Ek:RG-18/11/2015-29536) Çeşme Gümrük MüdürlüğüÇeşme Gümrük Müdürlüğü

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2013

28786

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

4/4/2014

28962

2.

14/6/2015

29386

3.

18/11/2015

29536

4.

28/6/2016

29756

5.

11/3/2017

30004

6.

19/8/2017

30159