– Gümrük Kanunu (4458 Sayılı Kanun)

Bilgi( Madde 8-9)
CEZALARMadde 231-241
Çalışma Zamanları, Gümrük Personelinin Kıyafeti ve Gümrük BayrağıMadde 220-224
Dahilde İşleme RejimiMadde 108-122
Diğer Hükümler(Madde 10-14)
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları (Madde 32 )
Eşyanın Bir Gümrük Rejimine Tabi Tutulması / Beyan türleri (Madde 58-72)
Eşyanın Gümrük Kıymeti (Madde 23-31 )
Eşyanın Menşei(Madde 17 -22 )
Eşyanın Tesliminden Sonra Beyanın Kontrolü(Madde 73)
Geçici İthalat RejimiMadde 128-134
Genel Hümümler (Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar)( Madde 1-4 )
Gümrüğe Sunulan Eşyanın Boşaltılması,Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanım Belirlenmesi(Madde 42-57)
Gümrük Antrepo RejimiMadde 93-107
Gümrük Kontrolü Altında İşleme RejimiMadde 123-127
Gümrük Mevzuatı Çerçevesinde Kişilerin Hak ve Yükümlülüklerine İlişkin Çeşitli Hükümler(Madde 5-7)
Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması(Madde 15-16)
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna, Geri gelen eşya, Deniz ürünleriMadde 165-171
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku, Tebliği ve Ödenmesi,TeminatMadde 195-207
Gümrük Yükümlülüğünün DoğmasıMadde 181-194
Gümrük Yükümlülüğünün Sona Ermesi, Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması, İşletmelerin YükümlülüğüMadde208-209
Gümrüklerde İş Takibi ve Gümrük MüşavirleriMadde 225-230
 Hariçte İşlem Rejimi Madde 135-149
İhracat RejimiMadde 150-151
İtirazlarMadde 242-245
Liman ve Antrepo İşletmelerinin YükümlülükleriMadde 218-219
Posta Gümrük İşlemleri, Akaryakıt ve Kumanya ile ilgili HükümlerMadde 173-176
 Şartlı Muafiyet Düzenlemeleri ve Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Madde 79-83
Serbest BölgelerMadde 152-165
Serbest Dolaşıma Giriş RejimiMadde 74-78
Sınır TicaretiMadde 172
Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemlerMadde 177-180
Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak HükümlerMadde 33-41
Transit RejimiMadde 84-92
Vergilerin Geri Verilmesi veya KaldırılmasıMadde 210-217
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve YürürlükMadde 246-248 (G.Madde 1-10)