Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 30.12.2015-29578 Resmi Gazete

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin uygulama esaslarını düzenlemek ve Asgari Ücret Tarifesini yıllık olarak belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 –– (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Asgari Ücret Tarifesi: Gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları asgari ücreti takvim yılı itibarıyla belirleyen tarifeyi,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Taraflar: Gümrük müşavirleri, yükümlüler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile tespit sözleşmesi yapan diğer kişileri,

ifade eder.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi

MADDE 4 – (1) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-1’de, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Ek-2’de yer almaktadır.

(2) Taraflar, yaptıkları sözleşmeleri her yılbaşında Bakanlıkça belirlenen Asgari Ücret Tarifesini esas alarak günceller.

Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları

MADDE 5 – (1) Sözleşme serbestliği gereği taraflar işin durumu, beyanname konusu eşyanın özelliği, sözleşme konusu antreponun konumu gibi unsurları dikkate alarak daha yüksek bir ücret/oran kararlaştırabilir. Ancak, aşağıda yer alan esaslarda belirlenen indirimler haricinde Asgari Ücret Tarifesinin altında iş kabul edilemez.

a) Ek-1’deki tabloda “Özellik Arz Eden İşlemler” başlığı altında yer alan iş ve işlemlerin ihracata ilişkin olması durumunda ücretler yarısı oranında indirim yapılarak uygulanabilir.

“b) (Değişik:12.01.2018-30299 R.G.) Sektörel dış ticaret firmalarının, dış ticaret sermaye şirketlerinin, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi, Onaylanmış İhracatçı Yetkisi ve/veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların ihracat işlemleri için Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında indirim uygulanabilir.”

c) (Ek:RG-1/7/2016-29759) Aynı gümrük müşavirliği şirketinden hizmet alınması şartıyla beyanname sayısı göz önünde bulundurularak Asgari Ücret Tarifesinde aşağıda yer alan indirim oranları uygulanabilir:

1) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ihracat işlemleri için beyanname sayısı 1.000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında; beyanname sayısı 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %50 oranında indirim uygulanabilir.

2) Bir takvim yılında (b) bendinde belirtilen firmaların ithalat işlemleri için beyanname sayısı 1.000’i aştığında bundan sonraki beyannamelerde Asgari Ücret Tarifesindeki ücretlerde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

“3) (Değişik:26.12.2018-30637 R.G.) Bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000’i aşmış olması halinde, Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranları uygulanabilir.”

4) Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ithalat beyanname sayısı 2.000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.

ç) (Değişik:31.12.2019-30995 (4.M) R.G.) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 7.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.”

d)Ek-1’deki tabloda yer alan “İthalat İşlemleri” dışındaki hizmetlerde tablodaki kıymet hesaplarına göre Asgari Ücret Tarifesinin uygulanması tarafların anlaşmasına bağlıdır. Tablolarda yer alan CIF kıymet esasına göre asgari ücretin hesaplanmasında, vergi matrahının hesaplanmasında göz önüne alınan CIF istatistiki kıymet esas alınır.

e) Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücretlere KDV ilave edilir. Hizmet bedelleri, Asgari Ücret Tarifesindeki asgari değerlerden daha az olmamak üzere müşteri adına tanzim edilecek fatura/serbest meslek makbuzu karşılığında tahsil edilir.

f) (Değişik:31.12.2019-30995 (4.M) R.G.) Gümrük işlemlerinde yükümlü adına kullanılan basılı ve/veya elektronik ortamda bulunan tüm belgelerin ücretleri (beyanname, dolaşım belgesi, menşe şahadetnamesi, tahlil formu ve benzerleri) yükümlü tarafından karşılanır

g) Asgari Ücret Tarifesi altında gümrük müşavirliği hizmeti veren gümrük müşavirleri hakkında, disiplin cezası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her beyanname itibarıyla işlemi yapan gümrük müşavirine ve yükümlülere ayrı ayrı olmak üzere Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanır. Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Asgari Ücret Tarifesine uyulması ve bu Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul edenler hakkında yasal işlem yapılması hususlarında her türlü tedbiri almak ve ilgililer hakkında Bakanlığa bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

ğ) Dökme eşyanın taşınmasında kullanılan konteyner, tank, dorse, vagon ve benzerleri, eşyanın Gümrük Yönetmeliğince tanımlanmış dökme vasfını değiştirmez.

h) (Değişik:31.12.2019-30995 (4.M) R.G.) Asgari Ücret Tarifesinde yer almayan hizmetlerin ücretleri tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır.

ı) Aynı beyannamede Asgari Ücret Tarifesi tablosunda yer alan birden fazla rejim bulunması halinde tarifedeki ücretlerden yüksek olanı uygulanır.

i) (Değişik:31.12.2019-30995 (4.M) R.G.) Ek-1’deki tabloda  yer alan İHR-8, İTH-14, TR-2, TR-4 ve ANT-4 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 10 adet hizmete kadar uygulanır. 10 adedi aşan kısım için ise ücret tarafların anlaşması ile belirlenir.”

j) Ek-1’deki tabloda yer alan İHR-6 hizmet kodunda kayıtlı ücretler, 50 faturayı aşan işlemlerde tarafların anlaşması ile belirlenir.

k) Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin Ek-1’deki tabloda “Danışmanlık Ücretleri” başlığı altında yer alan hizmet konuları kısmında geçen Asgari Ücret Tarifesi, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri için de geçerlidir.

l) (Ek:RG- 23/12/2017-30279) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-10 hizmet kodu kapsamında yer alan eşyanın ithalinde İTH-13 hizmet kodunda yer alan tarife uygulanmaz

“m) (Ek:26.12.2018-30637 R.G.) Ek-1’deki tabloda yer alan ANT-1 hizmet kodu kapsamında Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu beyannameler için Asgari Ücret Tarifesi %50 oranında indirimli olarak uygulanır.”

Yetki

MADDE 5/A –Değişik:31.12.2019-30995 (4.M) R.G.)

(1) Bakanlık (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.”

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

EK-1 GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (2016 Yılı)
HİZMET KODUHİZMET KONUSU2016
İHRİHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME)
İHR-1Kesin İhracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil)Kara/ Hava 115 TL Deniz 150 TL
İHR-2Geçici İhracat İşlemleri (Hariçte İşleme Dahil)225 TL
İHR-3ATA Karneli işlem225 TL
İHR-4Gayri ticari çıkış (Bedelsiz)150 TL
İHR-5İkinci Gümrük Yoluyla İhracaat İşlemleri (Havayolu hariç)300 TL
İHR-6İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 6.-TL İlave edilir.150 TL
İHR-7Dökme Eşya İhracaat İşlemleri450 TL
İHR-8Yukarıda Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b.40 TL
İTHİTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)
İTH-1İthalat İşlemleri (Kara, Hava Yolu )190 TL / 165 TL
İTH-2İthalat İşlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat)260 TL
İTH-3Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usül (her beyanname için ayrıca)120 TL
İTH-4Dökme Tarım Ürünleri İthalat İşlemleri710 TL
İTH-5Diğer Dökme Eşya İthalat İşlemleri560 TL
İTH-6Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat)300 TL
İTH-7ATA Karneli işlem225 TL
İTH-8Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithalat260 TL
İTH-9Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CIF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz)450 TL
İTH-10İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri İthalat İşlemleri (CIF kıymeti 1.000.000 USD’ye kadar olan işlemlerde uygulanır. CIF Kıymeti 1.000.000 USD’yi aşan kısımlar için %0,001 (yüzbinde bir )’nden az olmamak üzere tarafların anlaşması ile asgari ücret belirlenir.275 TL
İTH-11Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı)120 TL
İTH-12Gayri ticari giriş(Bedelsiz)190 TL
İTH-13Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a)CIF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
b)CIF Kıymeti (40.001)-200.000 USD’ye kadar, (40.000) USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01’i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde,10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
İTH-14Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b75 TL
TRTRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1Transit işlemleri (ilk araç)225 TL
TR-2Özet beyan60 TL
TR-3Aynı taşıma belgesi kapsamı ikinci ve sonraki sevkiyatlara ilişkin transit işlemleri60 TL
ANTGÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1Antrepo beyannamesi75 TL
ANT-2Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya)150 TL
ANT-3Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri205 TL
ANT-4Yukarıdaki Hizmet Ücretlerine İlaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon60 TL
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1Serbest bölge işlem formları (1 adet form için)75 TL
ÖZ-1Teminatların Çözümü (Her Teminat için) Geri verme ve kaldırma işlemleri50 TL
Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için)
ÖZ-2Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için120 TL
ÖZ-3Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri – Küşat İzni90 TL
ÖZ-4DTS-TSE-Tarım İl – Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı-Konsolosluk Onayları55 TL
DANDANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1Büroda sözlü danışma bir saate kadar145 TL
DAN-1-1Takip eden her saat için75 TL
DAN-2Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar360 TL
DAN-2-1Takip eden her saat için145 TL
DAN-3Yazılı görüş bildirme360 TL
DAN-4Sürekli danışma (aylık)720 TL

 

EK-2 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi
TESPİT KODUTESPİT KONUSU2016
AN1Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına14.700 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına10.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına21.800 TL
AN2Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına5.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına10.900 TL
AN3Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına5.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına10.900 TL
AN4Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına5.900 TL
Özel Antrepo ( E Tipi), Tespit Raporu Başına10.900 TL
AN5Genel Antrepo ( A, B Tipi), Tespit Raporu Başına7.100 TL
Özel Antrepo ( C, D Tipi), Tespit Raporu Başına5.900 TL
AN6 (Değişik:RG-1/7/2016-29759) 0-3000 m2/m3 olanlar4.900 TL (aylık)
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar7.500 TL (aylık)
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar10.800 TL (aylık)
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar15.000 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleriHer bir beyanname için 15 TL
AN7Genel Antrepo15.000 TL (yıllık)
Özel Antrepo7.500 TL (yıllık)
AN80-3000 m2/m3 olanlar5.100 TL (aylık)
3001m2/m3 – 5000 m2/m3 arasında olanlar8.100 TL (aylık)
5001 m2/m3 – 10.000 m2/m3 arasında olanlar12.000 TL (aylık)
10.001 m2/m3 ve üstünde olanlar16.250 TL (aylık)
Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamına giren eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespit işlemleriHer bir beyanname için 15 TL
AN9Tespit Sözleşmesi Başına750 TL (yıllık)
Antrepo içerisinde yapılan elleçleme işlemine ilişkin olarak düzenlenecek her bir tespit raporu başına70 TL
Antrepo dışında yapılacak elleçleme faaliyetleri için düzenlenecek her bir tespit raporu başına150 TL
Antrepo dışında yapılan elleçleme faaliyetlerinde elleçleme işleminin tamamlanmadığı durumlarda aylık bazda düzenlenecek her bir tutanak başına65 TL
Tespit raporları için ödenecek ücretlerin aylık 7.500 TL’yi aştığı durumlardaTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
GC1Tespit Raporu Başına700 TL’den az olmamak üzere 71.000 TL’ye kadar CIF kıymetin yüzde 2’si, 71.000 TL’yi aşan izinlerde ise aşan kısma ait CIF kıymetin onbinde 1’i, toplam ücretin 7.400 TL’yi geçmesi durumunda tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
NK1Tespit Raporu BaşınaHer bir ay itibariyla düzenlenecek olan ilk rapor için 2.100 TL olmak üzere, sonraki her bir rapor için 700 TL, ay içerisinde düzenlenen rapor sayısının beş adedi aşması halinde bu hesaplama yöntemiyle elde edilecek tutar.
DR1Tespit Raporu Başına1.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GC2Tespit Raporu Başına3.600 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin onbinde 5’i
GK1Tespit Raporu Başına1.500 TL’den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5’i, toplam ücretin 6.000 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar.
AT1AT1 tespit kodu çerçevesinde yapılacak tespit işlemlerinde belge başına1.500 TL
EU2Tespit Raporu Başına3.000 TL
OK1A Sınıfı ve B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgeleri başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi1.500 TL
C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi başvurusu dosyasının ön incelemesine ilişkin tespit işlemi900 TL
SK1Tespit Sözleşmesi Başına650 TL
Sonradan kontrol talebinin birden fazla belge içermesi durumunda ilave her belge başına65 TL
INF4Kısa dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına1.500 TL
Uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrolleri için belge başına7.500 TL
ZD1Tespit Raporu Başına800 TL
BD1Tespit Sözleşmesi Başına650 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı birden fazla beyannamede düzeltme yapılması durumunda 30 adete kadar ilave her beyanname başına130 TL
Aynı DİİB veya DİZİN kapsamı beyanname sayısı 30 adeti aştığı durumlarda aşan kısım içinTarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar
TK1Tespit Sözleşmesi Başına600 TL’den az olmamak üzere gerçekleşen ithalat ve ihracat tutarları toplamının binde 1’i, toplam ücretin 5.500 TL’yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar