Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller-Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya (Madde 45)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

BEŞİNCİ KISIM
Gümrük Vergilerinden Muafiyet veİstisna Tanınacak Haller
BİRİNCİ BÖLÜM
Önemli Değeri Olmayan EşyaPosta veya hızlı kargo yoluyla gelen eşya
MADDE 45 -(1) (Değişik:11/04/2018-30388 R.G.-2018/11510 B.K.K.) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.”

(2) (Ek:8/4/2011-27899 sayılıR.G.) Muafiyetin aynı kişi tarafından kullanılmasının süreklilik arz ettiğinin tespiti halindemuafiyetin kullanımına sınırlama getirilebilir.

(3) (Ek:20/8/2011-28031 R.G.) Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkindüzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.