Gümrük Yönetmeliği Ek:22/22-A (Sahipsiz veya Kayıp Bagaj için Gümrük Beyanı)

EK 22/A (Ek:RG-20/11/2012-28473)

Tarih (Date) :…../…../20…

Rapor No (File No) :…………….

SAHİPSİZ VEYA KAYIP BAGAJ İÇİN GÜMRÜK BEYANI

……………………………………….. YOLLARI’nın …../…../20…. tarihinde …………………..sefer sayılı uçağı ile ……………….gelişimde uçaktan çıkmayan ……………………………….etiket nolu …….. adet bagajımda gümrüğe tabi eşya olduğunu / olmadığını beyan ederim. Bagajların bilahare gelişinde gümrük muayenesinin yapılıp tarafıma tesliminde ……………………………Hava Yolları / Yer Hizmetleri’ nin yetkilisini vekil tayin ederim.

 

 

İMZA

 

 

CUSTOMS DECLARATION FOR UNCLAIMED OR LOST BAGGAGE

I undersigned, arrived …………on …../…../20….. by ……………………………flight number…………….. declare that ……….. of my baggage(s) with tag number(s) …………………………………didn’t arrive by the same flight. I also declare that my lost baggage(s) contain/ does not contain goods subject to customs declaration. If every property arrives, …………………………………….. Airlines/Ground Handling representative has got my permission to perform customs clerance on my behalf.

 

SIGNATURE

YOLCUNUN (PASSENGER) :

Adı / Soyadı ( Name / Surname) :……………………………………………………………………………..

İkamet adresi ( Permanent address ) :……………………………………………………………………………..

Geçici adresi ( Temporary address) :……………………………………………………………………………..

Telefon ( Telephone ) :………………………………………………………………………

 

PASAPORT ( PASSPORT ) :

Pasaport No ( Passport No ) :…………… Milliyeti ( Nationality ): ………………

Verildiği yer ve Tarih ( Date and Place of issue ) :……………

 

Bagajınızın içeriğini belirtiniz :………………………………

( Contents of bag(s) ) :…………………………………

BAGAJINIZ KİLİTLİ İSE BAGAJINIZIN ŞİFRESİNİ VE / VEYA ANAHTARLARINI BIRAKINIZ

IF YOUR BAG (S) LOCKED PLS LEAVE YOUR KEY OR / AND COMBINATION

Şifre

(Combination)

Anahtar (Key)

 

Bagajımın …………………Hava Servisi/ Hava Yolları yetkilisi tarafından adresime gönderilmesini istiyorum.

(I would like my luggage (s) sent to my address by ……………………………Airlines/Ground Handling.)

Bagajımı Hava Alanından kendim almak istiyorum.

( Bag (s) will be collected in person by myself. )

EK 22
A VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ
T.C. SÖZLÜ BEYAN FORMU1 B E Y A N
2 Gönderici/İhracatçıNo
3 Formlar4 Yükl. listeleri
5 Kalem sayısı6 Kap adedi7 Referans numarası
8 AlıcıNo9 Mali Müşavir/Serbest MuhasebeciNo
10 Sevk ülkesi11Ticaret yapılan12 Kıymet bildirim formu13 T.P.
ülke
14 Beyan sahibi/TemsilcisiNo15 Çıkış/ihracat ülkesi15 Çıkış ülkesi kodu17 Gideceği ülke kodu
a
b
a
b
16 Menşe ülke17 Gideceği ülke
18 Çıkıştaki taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke19 Ktr.20 Teslim şekli
21 Sınırı geçen hareketli taşıt aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke22 Döviz ve toplam fatura bedeli23 Döviz kuru24 İşlemin
niteliği
25 Sınırdaki taşıma26 Dahili taşıma27 Boşaltma yeri28 Finansal ve bankacılık verileri
şeklişekli
29 Giriş gümrük idaresi30 Eşyanın bulunduğu yer
31
Kapların marka ve numaraları – konteyner no(lar)ı – adet ve cinsleri32 Kalem33 Eşya kodu
No
34 Menşe ülke kodu35 Brüt ağırlık (kg)36Tercihli tarife
a
b
37 R E J İ M38 Net ağırlık (kg)39 Kota
40 Özet beyan
41 Tamamlayıcı ölçü42 Kalem fiyatı43 HY kodu
44
E.B. Kodu45 Ayarlama
46 İstatistiki kıymet
47Tür
Vergi matrahı
Oran
Tutar
ÖŞ
48 Ödemenin ertelenmesi49 Antreponun tipi ve kodu
B HESAP DETAYLARI
Toplam:
50 AsılsorumluNoİmza:C HAREKET GÜMRÜK İDARESİ
51
52 TeminatKod53 Varış gümrük idaresi (ve ülke)
geçerli değil
J VARIŞ GÜMRÜK İDARESİ KONTROLÜMühür:54 Yer ve tarih
Beyan sahibi / temsilcinin imzası ve adı: