İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 416)       07.12.2018-30618 Resmi Gazete

MADDE 1 – (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2-(l) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlan ekli tabloda gösterilmektedir.

(2)Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayn olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3 – (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Karan eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1-(l} Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

TABLO

 

 

G.T.İ.P.

 

 

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *(%
 

1

 

2

 

3

 

4

5 

8

67
8405.10.00.00.14Oksijen jenaratörlerioooo151515
8405.10.00.00.19Diğerleri‘     oooo151515
8409.91.00.00.11Aluminyumdan silindir kapaklarıoooo777
8409.99.00.00.11Aluminyumdan silindir kapaklarıoooo777
8413.70.21.90.00Diğerlerioooo101010
8413.70.30.90.00Diğerlerioooo555
8413.70.35.90.00Diğerlerioooo101010
8413.70.45.90.00Diğerlerioooo101010
8413.70.51.90.00Diğerlerioooo101010
8413.70.59.90.00Diğerlerioooo101010
8413.70.65.90.00Diğerlerioooo10lO10
8413.70.75.90.00Diğerlerioooo101010
8413.70.89.90.00Diğerlerioooo101010
8414.51.00.20 .00Ev!erde kullanılanlaroooo202020
8424.41.00.10.00Zirai mücadelede kullanılan türde olanlaroooo202020
8424.41.00.90.00Diğerlerioooo202020
 

 

8437.10.00.00.00

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar 

 

o

 

 

o

 

 

o

 

o

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

8437.80.00.10. l1

Hububatın öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlaroooo 

20

 

20

 

20

 

8437.80.00.10.12

Kuru baklagillerin öğütülmesine ve işlenmesine mahsus makina ve cihazlar 

o

 

o

 

o

 

o

 

20

 

20

 

20

8437.80.00.10.19Diğerlerioooo202020
8437.80.00.90.00Diğerlerioooo202020

 

 

 

G.T.İ.P.

 

 

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI *(% ı
 

1

 

2

 

3

 

4

5_L

 

 

10

1

6     i        7

 

 

 

ı 8437.90.00.10.00

1

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlara ait olanlar 

 

o

 

 

 

o

 

 

o

 

 

o

 

 

 

 

1

 

10

 

10

8437.90.00.90.11Vals toplarıoooo101010
8437.90.00.90.19Diğerlerioooo101010
 

8465.10.90.00.00

Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar 

o

 

o

 

o

 

o

 

11

 

 

il

 

11

8465.91.20.00.00Dairevi testereleroooo111111
8465.91.90.00.00Diğerlerioooo111111
8465.95.00.00.00Delik açma veya zıvanalama makinalarıooooil11il
8465.99.00.00.19Diğerleriooooil1111
8476.21.00.00.00Isıtma veya soğutma tertibatı olanlaroooo202020
8543.70.90.00. l lMaden dedektörlerioooo202020
9019.20.00.00.18Cihazlaroooo131313
9105.11.00.00.00Elektrikle çalışanlaroooo252525
9105.19.00.00.00Diğerlerioooo252525
9105.21.00.00.00Elektrikle çalışanlaroooo252525
9105.91.00.00.00Elektrikle çalışanlaroooo252525
9503.00.10.11.00Oyuncak bebekler için arabalaroooo303030
9503.00.10.12.00Üç tekerlekli bisikletleroooo303030
9503.00.10.19.11Sk.uterleroooo303030
9503.00.10.19.19Diğerlerioooo303030
9503.00.69.00.00Diğerlerioooo252525
9506.29.00.00.00Diğerlerioooo303030
*!: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore, 3: Malezya, 4: Singapur, 5:Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: En Az

Gelişmiş Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler

 

 

G.T.İ.P.

 

 

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORAı’II *(% ı
 

1

 

2

 

3

 

4

58

 

 

 

 

10

6         7
 

 

 

ı 8437.90.00.10.00

1

Tohumların, hububatın veya kuru baklagillerin temizlenmesi, ağırlığı ve büyüklüklerine göre tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlara ait olanlar 

 

o

 

 

 

o

 

 

o

 

 

o

 

 

1

 

10

 

10

 
 
 
8437.90.00.90.11Vals toplarıoooo101010
8437.90.00.90.19Diğerlerioooo101010
 

8465.10.90.00.00

Her işlem arasında işlenecek parçanın yüklemesi otomatik olarak yapılanlar 

o

 

o

 

o

 

o

 

11

 

 

il

 

11

8465.91.20.00.00Dairevi testereleroooo111111
8465.91.90.00.00Diğerlerioooo111111
8465.95.00.00.00Delik açma veya zıvanalama makinalarıooooil11il
8465.99.00.00.19Diğerleriooooil1111
8476.21.00.00.00Isıtma veya soğutma tertibatı olanlaroooo202020
8543.70.90.00. l lMaden dedektörlerioooo202020
9019.20.00.00.18Cihazlaroooo131313
9105.11.00.00.00Elektrikle çalışanlaroooo252525
9105.19.00.00.00Diğerlerioooo252525
9105.21.00.00.00Elektrikle çalışanlaroooo252525
9105.91.00.00.00Elektrikle çalışanlaroooo252525
9503.00.10.11.00Oyuncak bebekler için arabalaroooo303030
9503.00.10.12.00Üç tekerlekli bisikletleroooo303030
9503.00.10.19.11Sk.uterleroooo303030
9503.00.10.19.19Diğerlerioooo303030
9503.00.69.00.00Diğerlerioooo252525
9506.29.00.00.00Diğerlerioooo303030
*!: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore, 3: Malezya, 4: Singapur, 5:Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: En Az

Gelişmiş Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler