İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640) İlave Gümrük Vergisi (Fasıl 42,43,61,62,65)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı:2016/9640)

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 29/11/2016 tarihli ve 128870 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.P.Madde İsmiİlave Gümrük Vergisi Oranı(%)*
123459
678
4201.00Her Tür Hayvan İçin Saraciye Eşyası, Eyer vb000020202020
4203.10Deri ve Köseleden Giyim Eşyası000030303030
4203.21Spor Eldivenleri, Deri ve Köseleden000030303030
4203.29Diğer Eldivenler, Deri ve Köseleden000030303030
4203.30Deri ve Köseleden Bel Kemeri, Kılıç Kayışı, Palaskalar000030303030
4203.40Giyim Eşyasının Diğer Aksesuarları, Deri ve Köseleden000030303030
4303.10Kürkten Giyim Eşyası ve Aksesuarları000030303030
4304.00Taklit Kürk ve Taklit Kürkten Mamul Eşya000030303030
6111.20Bebek İçin Giyim Eşyası; Pamuktan (Örme)000030303030
6111.30Bebek İçin Giyim Eşyası; Sentetik Liften (Örme)000030303030
6111.90Bebek İçin Giyim Eşyası ve Aksesuarı; Dokunabilir Diğer Maddelerden (Örme)000030303030
6113.00Emdirilmiş, Sıvanmış Mensucattan Örülmüş Giyim Eşyası (Örme)000030303030
6114.20Diğer Giyim Eşyası; Pamuktan (Örme)000030303030
6114.30Diğer Giyim Eşyası; Suni/Sentetik Liften (Örme)000030303030
6114.90Diğer Giyim Eşyası; Dokunabilir Diğer Maddelerden (Örme)000030303030
6115.10Çorap; Dereceli Olarak Baskı Yapan Sentetik Liflerden Varis Çorapları) (Örme)00008888
6115.21Çorap, Külotlu ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks <67) (Örme)000030303030
6115.22Çorap, Külotlu ve Taytlar; Sentetik Liflerden (Tek Kat Desiteks >67) (Örme)000030303030
6115.29Çorap, Külotlu ve Taytlar; Dokumaya Elverişli Diğer Maddelerden (Örme)000030303030
6115.30Çorap; Kadınlar İçin Uzun/Diz Altı Çorap (Tek Kati <67 Desiteks) (Örme)000030303030
6115.94Çorap; Yünden veya İnce Hayvan Kıllarından (Örme)000030303030
6115.95Çorap; Pamuktan (Örme)000030303030
6115.96Çorap; Sentetik Liflerden (Örme)000030303030
6115.99Diğer Çoraplar; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme)000030303030
6116.10Eldiven; Kauçuk ve Plastik Emdirilmiş, Sıvanmış/ Kaplanmış (Örme)000030303030
6116.91Eldiven; Yün/İnce Hayvan Kıllarından (Örme)000030303030
6116.92Eldiven; Pamuktan (Örme)000030303030
6116.93Eldiven; Sentetik Liften (Örme)000030303030
6116.99Eldiven; Dokunabilir Diğer Maddeden (Örme)000030303030
6117.10Şal, Eşarp, Atkı, Kaşkol, Peçe, Duvak vb. Dokunabilir Maddeden (Örme)000030303030
6117.80Diğer Aksesuarlar; Dokunabilir Maddeden (Örme)000018181818
6117.90Parçalar; Dokunabilir Maddeden (Örme)000030303030
6210.10Keçe, Dokunmamış, Sıvanmış Mensucattan Giyim Eşyası000030303030
6210.20Erkek/Erkek Çocuk için Yağmurluk, Kaban, Pelerin vb. Giyim Eşyası; Kaplanmış000030303030
6210.30Kadın/Kız Çocuk için Yağmurluk, Kaban, Pelerin vb. Giyim Eşyası; Kaplanmış000030303030
6210.40Erkek/Erkek Çocuk İçin Diğer Giyim Eşyası; Kaplanmış, Sıvanmış, Emdirilmiş000030303030
6210.50Kadın/Kız Çocuk İçin Diğer Giyim Eşyası; Kaplanmış, Sıvanmış, Emdirilmiş000030303030
6213.20Mendil; Pamuktan00006666
6213.90Mendil; Dokunabilir Diğer Maddelerden00006666
6214.10Şal, Eşarp, Fular vb; İpek/İpek Döküntüsünden000030303030
6214.20Şal, Eşarp, Fular vb; Yün/İnce Kıldan000030303030
6214.30Şal, Eşarp, Fular vb; Sentetik Liften000030303030
6214.40Şal, Eşarp, Fular vb; Suni Liften000030303030
6214.90Şal, Eşarp, Fular vb; Dokunabilir Diğer Maddelerden000030303030
6216.00Eldiven000030303030
6217.10Giyim Eşyası Aksesuarları000030303030
6217.90Giyim Eşyasının Diğer Parça ve Aksesuarları00004444
6504.00Şapkalar ve Diğer Başlıklar; Her Nevi Maddeden Şeritlerin Birleştirilmesi veya Örülmesiyle Yapılan000020202020
6505.00Şapkalar, Diğer Başlıklar ve Saç Fileleri000020202020
6506.10Koruyucu Başlıklar000020202020
6506.91Kauçuktan/Plastikten Diğer Başlıklar000020202020
6506.99Diğer Maddelerden Olan Diğer Başlıklar000020202020

* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria Ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova; 2 : Güney Kore; 3 : Morityus; 4: Malezya; 5 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 7 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9 : Diğer Ülkeler