Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 18/09/2019-30892 Resmi Gazete

ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Öncelikli ürün listesi

MADDE 3 – (1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip sektörler olan Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık ile Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 21, NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE kodu 27), Makine (NACE kodu 28), Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

(5) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ek- 1. Makine Sektörüne İlişkin Öncelikli Ürün Listesi

Armonize Sistem Koduna (HS6) Göre Ürünler

HS6 KoduHS6 Tanımı
731511Demir/çelikten makaralı zincirler
840721Deniz taşıtları için kıvılcım ateşlemeli motorlar-dıştan takmalı
840890Diğer amaçlar için motorlar-dizel, yarı dizel1
841231Doğrusal hareketli (silindirler) pnömatik güç motorları
841330İçten yanmalı pistonlu motorlar yakıt, yağ/soğutma pompaları
841370Diğer santrifüjlü pompalar 2
841410Vakum pompaları
841430Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
841459Diğer vantilatörler-aspiratörler 3
841480Diğer amaçlar için kullanılan kompresör, vantilatör, aspiratör 4
841590Klima cihazlarının aksam-parçaları
841869Isı pompaları; diğer soğutucu-dondurucu tertibat olanlar 5
841950Isı değiştiriciler (eşanjörler)
841960Hava/diğer gazları sıvılaştırmaya mahsus makineler
842123İçten yanmalı motorlar için yağ-yakıt filtreleri
842129Diğer sıvı filtre/arıtma cihazları 6
842139Diğer motorlar için hava filtreleri 7
842199Filtre, arıtma cihazlarının aksam, parçalan
842230Şişe, kutu ve benzeri doldurma, kapsülleme, içecekleri gazlandırma makineleri
842710Elektrik motorlu, kendinden hareketli forklift ve diğer yük arabalar
842720Kendinden hareketli diğer forklift-yük arabaları
842810Asansörler, skipli yük kaldırıcıları
842833Sürekli hareketli bantlı tip elevatör-konveyörler
842952Kulesi 360 derece dönebilen yükleyiciler
844110Kağıt/karton kesme makineleri
844140Kağıt hamuru, kağıt/kartondan kalıpla eşya imaline mahsus makineler
844180Kağıt hamuru, kağıt, karton işleyen diğer makine ve cihazlar
844316Fleksografik baskı yapan makinalar
844520Dokumaya elverişli lifleri eğirmeye mahsus makineler
844630Dokuma makineleri (mekiksiz); kumaş genişliği < 30 cm.
844712Dairesel örgü tezgahları-silindir çapı > 165mm
844790Diğer örgü, gipür, tül, dantela ve benzeri imali için makine ve cihazlar8
844851Örgü makinelerine ait platin, if,rne, ilmik oluşturan diğer eşya9

1 Açıklama: Jeneratör ve benzeri yerlerde kullanılan motorlar

2 GTİP kodu 841370519000, 841370599000, 841370759000, 841370309000 olanlar

3 GTİP kodu 841459209000, 841459409000 olanlar

4 GTİP kodu 841480229000, 841480599000, 841480199000 841480119000 olanlar

5 GTIP kodu 8418699001000 olanlar

6 İçecek ve yağlar haricindeki sıvıların filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

7 İçten yanmalı motorlar haricindeki motorlar için hava filtreleri

8 GTİP kodu 844790000019, 844790000011 olanlar

9 GTİP kodu 844851900011 olanlar

845221Otomatik üniteli dikiş makineleri
845710Metal işleme merkezleri
845811Sayısal kontrollü olan yatay torna tezgahları-metal işleyen
846693(84.56-84.61) dörtlü kırılımındaki makinelere ait aksam-parçalar ıo
846721Her türlü, elektro-mekanik, elle kullanılan matkaplar
846722Elle kullanılan, elektro-mekanik testereler
846729Elle kullamlan, elektro-mekanik diğer aletler
847710Kauçuk/plastik enjeksiyon makinaları
847720Kauçuk/plastik için ekstrüzyon makineleri
847790Kauçuk/plastik eşya imal makinelerinin aksam-parçaları
847950Sınai robotlar
847981Metal işleyen makineler (elektrik tel bobin halinde sannaya mahsus olan dahil)
847982Karıştırma, yoğunna, kırma, öğütme, homojenleştirme ve benzeri makineleri
847989Kendine özgü fonksiyonlu diğer makine ve cihazlar11
847990Kendine özgü fonksiyonlu diğer makinelerin aksam, parçaları12
848120Yağlı hidrolik/pnömatik transmisyon valfları
848210Bilyeli rulmanlar
848220Konik makaralı rulmanlar (konik bilezik ve makara grupları dahil)
848240İğneli rulmanlar
848320Yatak kovanları (rulmanlı olanlar)
848330Yatak kovanları (rulmansız olanlar) mil yatakları

Yenilikçi Teknoloji Alanına Göre Urünler

     Servo Teknolojileri

Serva motor
Lineer servo motor
Seri/paralel elastik eyleyiciler
Değişken esnekliğe sahip eyleyiciler
Akım tabanlı kuvvet kontrolüne yönelik eyleyiciler
Doğadan esinlenen (bio-inspired) eyleyiciler
Yüksek hassasiyete, yüksek verimliliğe sahip servo eyleyiciler
Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri
Veri toplama kartı
Gerçek zamanlı işletim sistemi
Harmonik dairesel ve benzeri redüktör teknolojileri
Planet screw, sonsuz dişli türü güç iletim modülü
Kablo tahrikli sistemler
Ortam şartlarına uyumlu hassas/güçlü/esnek/eksik tahrikli tutucular (pnömatik, servo, hidrolik)
Kuvvet, tork ve dokunsal sensörler
Lidar ve infrared sensörler

10 Maddenin aşındırılarak işlenmesine mahsus makinelere ait aksam-parçalar

11  GTİP kodu 847989979000 olanlar

12 GTİP kodu 847990809019 olanlar

 

Üç Boyutlu Yazıcılar
Hibrit imalat sistemleri
Mikro dövme tabanlı eklemeli sistemler
Mikro-nano boyutlarda eklemeli imalat sistemleri
Elektronik devre sistemlerinin eklemeli imalatı
Eklemeli İmalat Makineleri
Metal toz püskürtme yöntemiyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Metal toz serme yöntemleriyle çalışan eklemeli imalat makineleri (minimum 800 x 800 mm hacminde üretim kapasitesinde parça üretebilmesi)
Entegre toz püskürtme ve lazer ergitme tabanlı eklemeli imalat sistemleri
En az 400 W’lık dinamik odaklama özellikli CW (continious wave) fiber lazer rezonatör ve optik sistemi
Elektron ışın tabancası ve odaklama sistemi
Aynı anda birden fazla malzemeyi kullanarak serim yapabilen sistemler
10-50 mikron boyutlarında toz ve 20-40 mikron katman kalınlıklarında toz serme sistemleri
Toz serme sisteminde kullanılan dinamik odaklama özellikli galvo optik tarama sistemi
Kompozit malzeme kullanarak eklemeli üretim yapan sistemler
Toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemleri
İleri Döküm Teknolojileri
Mukavemeti yüksek yumru grafitli dökme demire (Compacted Graphite Iron-CGI) yönelik döküm teknolojileri
İnce döküm teknolojileri
Hassas döküm teknolojileri (Vakum hassas ve benzen teknolojiler)

 

Eki için tıklayınız.