Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk. (İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı: 73604307-519

Konu: Rejenere Cips, Elyaf ve İplik İthalatı Hk.

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali Bakanlığımızın iznine tabidir.

Bu kapsamda, Bakanlığımıza geçmişte yapılan taleplere ilişkin olarak; kullanılmış giyim eşyası ve mensucattan mamul benzeri eşya veya paçavra şeklindeki ürünler ve bu ürünlerin didilmesi suretiyle elde edilen elyaflar, telefler ve lif döküntüleri İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Madde kapsamında değerlendirilerek, yerli üretimi korumak amacıyla ithalatına izin verilmemiştir.

Buna ek olarak, mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 04/06/2015 tarihli ve 20117910 – 111.99 sayılı yazıda geri dönüşüm iplikler ve bu tür ipliklerden elde edilmiş eşyaların ithalatına ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüş ve değerlendirmelerinin talep edilmesi üzerine, 24/06/2015 tarihli ve 79751 sayılı cevap yazımızda; kullanılmış giyim eşyası, mensucattan mamul benzeri eşyalar ve paçavralar ile bunların basit bir işlemden geçirildikten sonra elde edilen lif döküntülerinin ipliğe dönüştürülmesi suretiyle elde edilen ürünlerin ithalatının yukarıda bahsedilen işlemin devamı niteliğinde olması nedeniyle uygulamada bütünlüğü bozmamak açısından uygun görülmediği belirtilmiştir.

Öte yandan, 2018 yılında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), küresel hazır giyim markalarınca tüketicilerden toplanan kullanılmış ürünlerden elde edilen girdilerin ithaline, ülkemizden ihraç edilecek yeni ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, İthalat Rejimi’nin 7. Maddesi kapsamında izin verilmesini talep etmiştir. Bu kapsamda, ilgili maddeye ilişkin uygulamaya halel getirilmemesi ve ülkemizdeki mevcut üretimin korunmasını temin için tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş, nihai ürün şeklinde olmayan (iplik, kumaş, giysi vb.) ve bunlardan üretilen nihai ürünün tamamının yurtdışına ihraç edilmesi kaydıyla söz konusu eşyanın Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilmesi uygun değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüze son dönemlerde yapılan firma başvuruları ve İTKİB’den alınan görüş yazılarında; dünya ticaretinde sürdürülebilirlik ve yeniden dönüşüm projelerinin önem kazandığından bahisle önde gelen hazır giyim ve konfeksiyon markalarının ürünlerini çevreye duyarlı hale getirmeyi öncelikli hedefleri arasına aldıkları ve önümüzdeki dönemde geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiş ürünleri arttırarak, belirli bir süre sonrasında ise sadece geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen ürünleri pazara sunacakları belirtilmektedir. Bu bağlamda yerli üreticilerimizin hem iç pazarda hem de dünya pazarında sahip olduğu payı korumak ve rekabetçiliğini sürdürmek için hammadde olarak kullanacağı geri dönüştürülmüş (rejenere) girdiden üretilmiş yeni ürünlerin ithalatının İthalat Rejimi Kararı’nın 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmemesi ve ithaline izin verilmesi talep edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüş ve değerlendirmeler ile tekstil ve konfeksiyon üretiminde geri dönüşümden elde edilen yeni ürünlerin kullanımı konusunda gelişmiş ülkelerde yaşanan ve önümüzdeki dönemde dünya genelinde yaygınlaşması beklenen farkındalık kapsamında bu ürünlerin ticaretinin her geçen gün artması dikkatte alındığında yerli sanayimizin bu alanda gelişmesi açısından söz konusu talep olumlu değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, kullanılmış ürünlerin geri dönüşümünden elde edilen girdiler kullanılarak üretilen yeni ürünlerin kullanılmış eşya olmadığı, bunların ithalatının ülkemiz istihdam, üretim ve ihracatında olumlu etkisi olacağı dikkate alınarak “geri dönüştürülmüş (rejenere) malzemeden üretilen 39.07 GTP kodu altında sınıflandırılan polietilen tereftalat cips; 5503.20 GTP altında sınıflandırılan poliester elyaf ve 54.02 ve 55.09 GTP altında sınıflandırılan sentetik ipliklerin ithalatı uygun görülmektedir.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.