1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği Ekleri

1 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği için TIKLAYIN

 
     
     
     
EK 1- Yetki Belgesi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seri: ....   No:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YETKİ BELGESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belge Başlangıç Tarihi
:
 
 
 
 
 
 
 
Belge Bitiş Tarihi
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN
 
 
 
 
 
 
 
Adı Soyadı
:
 
 
 
 
 
 
 
TC Kimlik No
:
 
 
 
 
 
 
 
Yetki No
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜZEL KİŞİNİN
 
 
 
 
 
 
 
Ticaret Unvanı
:
 
 
 
 
 
 
 
Vergi No
:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda bilgileri yer alan Gümrük Müşaviri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 ve 226 ncı maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 694 üncü maddesine istinaden Gümrük Müsteşarlığı’nca belirlenecek tespit işlemlerini yapmaya yetkilidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


EK 2- Tespit Kodları
 
Tespit Konusu
Tespit Kodu
Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN1
Genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN2
Genel ve özel antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN3
Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit
AN4
Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespiti
AN5
Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti
AN6
Genel ve özel antrepoların stok kayıtlarının tespiti
AN7

Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti

AN8
Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti
GC1
Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti
NK1
Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri
kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit
DR1
Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesi'nden ihraç edildiğinin tespiti
GC2
Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit
GK1

Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının  tespiti

SKKI

Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti

INF4(*2)
Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti
EU2
 
 


EK 3.A- Tespit Sözleşmesi 1. Bölüm
TESPİT SÖZLEŞMESİ
BÖLÜM I
I.A SÖZLEŞME BİLGİLERİ:
(1) SÖZLEŞME TARİHİ
 
(3) SÖZLEŞME
     BİTİŞ TARİHİ
 
(2) SÖZLEŞME SAYISI
 
(4) TESPİT
      KODU
 
(5) TESPİT TÜRÜ
 
I.B TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN:
(6) ADI SOYADI
 
(7) TC KİMLİK NO
 
(8) YETKİ NUMARASI
 
(9) FAALİYET ADRESİ
 
I.C TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN TÜZEL KİŞİNİN:
(10) TİCARET ÜNVANI
 
(11) VERGİ NO
 
(12) FAALİYET ADRESİ
 
I.D TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRANIN:
(13) ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI
 
(14) VERGİ NO / TC KİMLİK NO
 
(15) FAALİYET ADRESİ
 
1.E DİĞER BİLGİLER
(16) TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
 
 
 
 
 
 
(17) SÖZLEŞMENİN KONUSU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               


EK 3.B- Tespit Sözleşmesi 2. Bölüm
BÖLÜM II
(1) AMAÇ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve ilgili mevzuat gereği gümrük müşaviri ile tespit işlemini yaptıran kişi arasındaki ilişkileri düzenlemektir.
(2) ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
a) Gümrük Müşaviri için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret ..................... (Yalnız .............................) YTL olup, ......................... şeklinde ödenecektir.
b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi .................................... şeklinde ödenecektir.
c) Ücrete KDV dahil değildir.
d) Tespit işlemi için yapılacak bütün giderler tespit işlemini yaptıran kişice karşılanacaktır.
e) Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde Gümrük Müşaviri işi bırakır. Alacakları için kanuni takibe geçer.
(3) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ
Bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere .../.../..... - .../.../..... dönemini kapsar. Bu sözleşme ........./....../...... günü ................................................ adresinde 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup, birer nüsha taraflara verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda ............................ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
(4) TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Gümrük müşaviri sözleşmede anılan işleri ilgili mevzuat ve mesleki ahlak kuralları uyarınca yerine getirecektir.
b) Tespit işlemini yapacak olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin bir takvim yılı içinde toplamda otuz günü aşmayan süre ile mesleki faaliyetini yerine getiremeyeceği durumlarda, ….. yetki numaralı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri …………………………. bu sözleşme kapsamındaki tespit işlemini yapmaya yetkilidir.
c) Tespit işlemini yaptıran kişi yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Gümrük müşavirinin söz konusu kişiye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılacaktır. Tespit işlemini yaptıran kişi adres değişikliklerini 7 gün içinde gümrük müşavirine bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği sebebiyle söz konusu kişiye ulaşmayan bildirimlerden dolayıgümrük müşavirine sorumluluk yüklenemez.
d) Tespit işlemini yaptıran kişi; gümrük müşaviri tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyarıyı ve öneriyi derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Tespit işlemini yaptıran kişinin aksine davranışı nedeniyle, yerine getirilemeyen yükümlülüklerden gümrük müşaviri sorumlu tutulamaz.
e) Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak gümrük müşavirine sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gümrük müşavirinin belirttiği tarihe kadar gümrük müşavirine teslim edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan, tespit işlemini yaptıran kişi sorumludur.
f) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler tespit işlemini yaptıran kişiye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakan gümrük müşaviri bu iş için almış olduğu ücreti, alınan avanslar dahil, geri vermek zorunda olup, tespit işlemini yaptıran kişi adına zorunlu olarak yapılan giderleri geri ödemez. Sözleşmenin tespit işlemini yaptıran kişi tarafından feshi halinde; sözleşme süresi bir yıl veya bir yıldan fazla ise, tespit ücretinin en az bir yıllık kısmı ödenir. Ancak, gümrük müşavirinin bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması kaydıyla alınan ücret geri ödenir.
Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avansın ödenmemesi durumunda gümrük müşaviri işe başlamak zorunda değildir.
g) Tespit işlemini yaptıran kişi, tespit işlemleriyle ilgili bütün bilgi ve belgeleri gümrük müşavirine sunmak ve yapılacak tespit işlemlerini kolaylaştıracak tedbirleri almak zorundadır.
(5) ÖZEL HÜKÜMLER
 
TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİ
 
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
İMZA
TÜZEL KİŞİ
KAŞE/İMZA


EK 3.C- Tespit Sözleşmesinin Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar
                Yapılacak tespit sözleşmelerinin düzenlenmesinde geçerli olacak genel şartlar aşağıda belirtilmekte olup, her bir tespit sözleşmesine ilişkin özel şartlar Ek-5’te yer alan rehberin her bir tespit türü ile ilgili bölümünde yer almaktadır.
                Tespit sözleşmesinin I.A bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:
                (1) SÖZLEŞME TARİHİ alanına tespit sözleşmesinin yapıldığı tarih yazılacaktır.
                (2) SÖZLEŞME SAYISI alanına yapılan tespit sözleşmesine tespit kodu/yetki numarası/yıl/sıra numarasını içerecek şekilde Program vasıtasıyla belirlenecek müteselsil numara yazılacaktır. ÖR.) 009/T0001/08/1
                (3) SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ alanına tespit sözleşmesinin geçerliliğinin sona ereceği tarih yazılacaktır.
                (4) TESPİT KODU alanına Ek-2’de yer alan ilgili tespit kodu yazılacaktır.
                (5) TESPİT TÜRÜ alanına Ek-2’de yer alan ilgili tespit koduna ilişkin tespit konusu yazılacaktır.
               
                Tespit sözleşmesinin I.B bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:
                (6) ADI SOYADI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin adı ve soyadı yazılacaktır.
                (7) TC KİMLİK NO alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine ait onbir haneli TC kimlik numarası yazılacaktır.
                (8) YETKİ NUMARASI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapacağı tespit işlemlerinde kullanılmak üzere verilen, Yetki Belgesinde yer alan, beş haneli yetki numarası yazılacaktır.
                (9) FAALİYET ADRESİ alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin faaliyet adresi yazılacaktır.
 
                Tespit sözleşmesinin I.C bölümü yalnızca Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sözleşmenin konusunu oluşturan tespit işlemini bir tüzel kişi ortağı sıfatıyla gerçekleştirecek olması durumunda ve aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:
                (10) TİCARET UNVANI alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişinin ticaret unvanı yazılacaktır.
                (11) VERGİ NO alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait on haneli vergi numarası yazılacaktır.
                (12) FAALİYET ADRESİ alanına Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin ortağı olduğu tüzel kişinin faaliyet adresi yazılacaktır.
 
                Tespit sözleşmesinin I.D bölümü aşağıda belirtilen şekilde doldurulacaktır:
                (13) ADI SOYADI/TİCARET UNVANI alanına tespit işlemini yaptıran kişinin gerçek kişi olması durumunda adı ve soyadı; tüzel kişi olması durumunda ise ticaret unvanı yazılacaktır.
                (14) VERGİ NO / TC KİMLİK NO alanına tespit işlemini yaptıran kişinin gerçek kişi olması durumunda onbir haneli TC kimlik numarası; tüzel kişi olması durumunda ise on haneli vergi numarası yazılacaktır.
                (15) FAALİYET ADRESİ alanına tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet adresi yazılacaktır.
 
                Tespit sözleşmesinin I.E bölümü Ek-5’te yer alan rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içerecek şekilde doldurulacaktır.


 EK 4- Tespit Raporu Özeti
GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU ÖZETİ
RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
SAYISI
:
TARİHİ
:
DÜZENLENDİĞİ YER
:
SAYFA SAYISI
:
EKLER
:
REFERANS NUMARASI
:
 
 
TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN
 
 
ADI SOYADI
:
VERGİ NO
:
YETKİ NUMARASI
:
 
 
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ORTAĞI OLDUĞU TÜZEL KİŞİNİN
 
 
TİCARET UNVANI
:
VERGİ NUMARASI
:
 
 
TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN
 
 
ADI SOYADI /TİCARET UNVANI
:
VERGİ NO / TC KİMLİK NO
:
BAĞLI OLDUĞU TİCARET/SANAYİ ODASI
 
:
 
 
DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN
 
 
SAYISI
:
TARİHİ
:
KONUSU
:
 
 
DİĞER BİLGİLER:
 
 
 
SONUÇ:
….. kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları ..../..../....../..../..../….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen ...../....../...../..... sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:
 
 
 
 


EK 5- REHBER
A- TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
1- TESPİT RAPORU
                Hazırlanacak tespit raporları bir sayfa kapak ve aşağıda sayılan beş müstakil bölümden oluşur:
                I- Başlangıç ve Tespit İşleminin Konusu,
                II- Genel Bilgiler,
                III- Yapılan İnceleme ve Araştırmalar,
                IV- Değerlendirmeler,
                V- Sonuç.
                Tespit raporunun kapağı ile diğer bölümleri aşağıda belirtilen şekilde düzenlenir:
GÜMRÜK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TESPİT RAPORU
RAPORA İLİŞKİN BİLGİLER
 
 
SAYISI
:
TARİHİ
:
DÜZENLENDİĞİ YER
:
SAYFA SAYISI
:
EKLER
:
RAPOR ÖZETİ REFERANS NO
:
 
 
TESPİT İŞLEMİNİ YAPAN GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN
 
 
ADI SOYADI
:
VERGİ NO
:
YETKİ NUMARASI
:
 
 
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN ORTAĞI OLDUĞU TÜZEL KİŞİNİN
 
 
TİCARET UNVANI
:
VERGİ NUMARASI
:
 
 
TESPİT İŞLEMİNİ YAPTIRAN KİŞİNİN
 
 
ADI SOYADI / TİCARET UNVANI
:
VERGİ NO / TC KİMLİK NO
:
BAĞLI OLDUĞU TİCARET/SANAYİ ODASI
 
:
BAĞLI OLDUĞU İHRACATÇI BİRLİĞİ
 
:
 
 
DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN
 
 
SAYISI
:
TARİHİ
:
KONUSU
:
 
 
 


I- BAŞLANGIÇ VE TESPİT İŞLEMİNİN KONUSU:
                ……………………… vergi numaralı ve ……………… …………………… ……… …………… …………… ………… ……… adresinde yerleşik ……………… ………… ………… ………… ………….. ticaret unvanlı gerçek/tüzel kişi ile, ……../……. tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ……..Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin ….. ncı maddesinin ……. fıkrasının ...... bendinde belirtilen tespit işleminin gerçekleştirilmesi ve sonucunun rapora bağlanması için, ...../..../........ tarihinde yapılan, ............. sayılı tespit sözleşmesine istinaden gerekli tüm araştırma ve incelemelerin tamamlanmasını müteakip ..../..../........ tarihi itibarıyla tespit edilen hususlar bu raporun konusunu oluşturmaktadır.
 
II- GENEL BİLGİLER
                (Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)
-         Tespit işlemini yaptıran kişinin ticaret unvanı, Ticaret Siciline kayıtlı olduğu yer, merkezi,
-         Tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet alanı,
-         Tespit işlemini yaptıran kişiyi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisi bulunan şahıslar (çalışanlar ve gümrük müşavirleri),
-         Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı.
 
III- YAPILAN İNCELEME VE ARAŞTIRMALAR
                (Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)
-         Tespitlerin dayanağını oluşturan inceleme ve araştırmaların başladığı ve tamamlandığı tarihler,
-         Söz konusu inceleme ve araştırmaların niteliği, uygulanan teknikler,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan ilgili mevzuat.
                Bu bölümde raporda yer alan tespit/tespitlere dayanak oluşturan inceleme ve araştırmalar ile toplanan kanıtların yeterli miktarda ve güvenilir olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
                Ayrıca, bu bölümün sonunda aşağıdaki ifadenin yer alması gerekmektedir:
                “Söz konusu tespitlere dayanak ve kanıt oluşturan çalışma kağıtları ile diğer bilgi ve belgeler, gerekli görüldüğü takdirde ibraz edilmek üzere, ....../....../......./..../..../.... sayılı Tespit Dosyasında muhafaza edilmiştir.”
 
IV- DEĞERLENDİRMELER
(Bu bölümde rehberin ilgili bölümünde öngörülen tespitlerin yer alması gerekmektedir.)
 
V- SONUÇ 
                (Bu bölümün en az aşağıdaki bilgiler ile rehberin her bir tespit işlemine ilişkin bölümünde öngörülen bilgileri içermesi gerekmektedir.)
-         Raporun kaç sayfadan ibaret olduğu, düzenlendiği yer (il/ilçe),
-         Raporun verileceği merci/merciler.
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
                      Adı Soyadı
                İmza/Kaşe


B-TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL BİLGİLER
 
1-
 
 
               
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.
                (16)  no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        Antrepo Adresi
-        İlgili Gümrük Müdürlüğü
-        Antrepo Tipi
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
                “……. tipi antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere Gümrük Müsteşarlığı’ndan izin almak için hazırlanan başvuru dosyası üzerinde yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bu tespiti yaptıran ………………………………… ’nın ve tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
 
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Antrepo olarak işletilecek alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletileceği,
-        Antrepoyu işletecek olan kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak,  en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-        Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Ön incelemesi yapılan antreponun 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun antrepolara ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-        Gümrük Yönetmeliğinin antrepolarda aranacak şartlar ve niteliklerin yer aldığı ilgili maddesindeki hususların her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildiği,
-        Antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartların, söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle, her birini taşıdığının tespit edildiği,
-        Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin başvuru ve izne ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
-        Genel antrepolar için, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin olarak, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ödenmiş sermayesinin yeterli olduğu,
-        Genel antrepolar için, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulunduğu,
-        Antrepoyu işletmek isteyen firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan şirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliğin sermayesinin % 10’u veya fazlasına sahip olan gerçek kişiler ile firmayı gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz şirket mensuplarının; limited şirketlerde ise kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki A grubu imza yetkisini haiz kişilerin- ad, soyad ve TC kimlik numaraları açıkça belirtilmek suretiyle- kimler olduğu,
-        Yukarda sayılan kişilere ait adli sicil belgelerinin tarihleri ve bu belgelerde yer alan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının içeriği açıkça belirtilerek bu kişilerin ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağladığı,
-        Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
                “…… tipi antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere Gümrük Müsteşarlığı’ndan izin almak için hazırlanan başvuru dosyası üzerinde ve yerinde yapılan incelemeler doğrultusunda bu tespiti yaptıran …………………………………’nın ve tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
 
               
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
 
1.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.
 
1.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
                 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN2”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki genişletme-daraltma başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit ” yazılır.
                (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        Antrepo Kodu
-        Antrepo Adresi
-        İlgili Gümrük Müdürlüğü
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:
                “Tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan ………….. kodlu antreponun, genişletme/daraltma başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
                 
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
-        Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-        Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirdiği,
-         Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin genişletme/daraltmaya ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
-         Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
-         Antreponun başvuru öncesindeki alanı,
-         Antrepoda yapılması planlanan değişiklik sonucunda öngörülen alan.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:                “…………………… adresinde bulunan ………….. kodlu antrepoya ilişkin alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve genişletme/daraltmaya ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
 
               
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri)  9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.
 
2.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 


 
3.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
                 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN3”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki tadilat başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        Antrepo Kodu
-        Antrepo Adresi
-        İlgili Gümrük Müdürlüğü
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır:
                “Tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan ………….. kodlu antreponun, tadilat başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
                 
3.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
 
3.2.1 Genel Bilgiler
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
-        Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
 
3.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-        Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
3.2.3 Değerlendirmeler
 
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği,
-         Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin tadilata ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
-         Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-         Antreponun başvuru öncesindeki durumu,
-         Antrepoda yapılması planlanan tadilat sonucunda öngörülen durum.
 
3.2.4 Sonuç
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:                “……………………………… adresinde bulunan alanın, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve tadilata ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
 
3.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
3.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.
 
3.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
 
4.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
                 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN4”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve özel antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit” yazılır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        Antrepo Kodu
-        Antrepo Adresi
-        İlgili Gümrük Müdürlüğü
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılır.
                “Tespite konu olan ………………………………….. adresinde bulunan ………….. kodlu antreponun, adres değişikliği başvurusunun ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıyıp taşımadığı ve başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanıp hazırlanmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
                 
4.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
 
4.2.1 Genel Bilgiler
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Antrepo olarak işletilen alanın adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
-        Antrepoyu işleten kişinin ticaret unvanı, vergi numarası.
 
4.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-        Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
4.2.3 Değerlendirmeler
 
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Antreponun mevcut işletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediğinin,
-         Antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin adres değişikliğine ilişkin maddelerinde sayılan şartların tümünü -söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle- taşıdığı,
-         Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-         Antreponun başvuru öncesindeki durumu,
-         Antrepoda yapılması planlanan adres değişikliği sonucunda öngörülen durum.
 
4.2.4 Sonuç
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:                “…………………… adresine taşınacak ……………. kodlu antreponun, ilgili mevzuatta öngörülen koşulları taşıdığı ve adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyasının eksiksiz olarak hazırlanmış olduğu tespit edilmiştir.”
 


4.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.   
 
4.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulur.
 
4.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
5.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
                 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN5”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Antrepo Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunun Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-         Antrepo Kodu
-         Antrepo Adresi
-         İlgili Gümrük Müdürlüğü
-         Antrepo Tipi
-         Devralacak Kişinin Vergi Numarası
-         Devralacak Kişinin Ticaret Unvanı 
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                “Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda …………………………………… adresinde faaliyet gösteren ………… kodlu antreponun işleticisi …………………………………….’nin bu antrepoya ilişkin hak ve yükümlülüklerini ……………………………………’e devredebilmek için  Gümrük Müsteşarlığına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya ilişkin tüm taahhütlerini yerine getirip getirmediği, devralacak olan ……………………’nin de gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak eşya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmiş olup olmadığı hususları tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”   


5.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
5.2.1 Genel Bilgiler
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
-        Antrepo işleticisinin adı.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-        Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
5.2.3 Değerlendirmeler
 
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Devir işleminin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun antrepolara ilişkin maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-         Gümrük Yönetmeliğinin antrepo devriyle ilgili maddesinde sayılan niteliklerin her birinin, tek tek sayılmak suretiyle, yerinde tetkik edilerek tespit edildiği,
-         Antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin Gümrük Antrepoları Açılması ve İşletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer alan devre ilişkin şartların, söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle, her birini taşıdığının tespit edildiği,
-         Ön incelemesi yapılan antreponun ve antrepoyu işletmek isteyen kişinin antrepo rejimi ile ilgili yürürlükte olan tebliğlerin devre ilişkin maddelerinde sayılan tüm şartları, söz konusu şartlar tek tek sayılmak suretiyle, taşıdığının tespit edildiği,
-         Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmiş yıllara ait harçları tam olarak ödediği,
-         Başvuru dosyasında yer alması gereken tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-         Genel antrepolar için, ödenmiş sermaye miktarına ilişkin olarak, başvuru tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar açıkça belirtilmek suretiyle, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ödenmiş sermayesinin yeterli olduğu,
-         Genel antrepolar için, antrepoyu işletmek isteyen firmanın ne kadar zamandır faaliyette bulunduğu,
-         Antrepoyu işletmek isteyen firmanın yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olanlar ile ortaklardan şirket sermayesinin % 10’u ve daha fazlasına sahip olanların tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliğin sermayesinin % 10’u veya fazlasına sahip olan gerçek kişiler ile firmayı gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz şirket mensuplarının; limited şirketlerde ise kurucular ile şirket müdürünün ve imza sirkülerindeki A grubu imza yetkisini haiz kişilerin- ad, soyad ve TC kimlik numaraları açıkça belirtilmek suretiyle- kimler olduğu,
-         Yukarda sayılan kişilere ait adli sicil belgelerinin tarihleri ve bu belgelerde yer alan adli sicil ve adli sicil arşiv kayıtlarının içeriği açıkça belirtilerek bu kişilerin ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağladığı,
-         Antrepoyu devretmek isteyen firmanın geçmiş yıllara ait harçları tam olarak ödediği.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:      
                “Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda …………………………………… adresinde faaliyet gösteren ………. kodlu antreponun işleticisi …………………………………. ’nin bu antrepoya ilişkin hak ve yükümlülüklerini ……………………………………’e devredebilmek için  Gümrük Müsteşarlığına yönelik devir izin talebi öncesinde bu antrepoya ilişkin tüm taahhütlerini yerine getirdiği, devralacak olan ………………………….’nin de antrepo işleticileri için aranan koşulları taşıdığı ve gerek antrepoda mevcut olan gerekse sonradan konulacak eşya için terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve taahhütleri yüklenmiş olduğu tespit edilmiştir.”
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
               
60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit raporlarının, bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.
 
5.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.


6.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
               
Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN6”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Özel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-         Antrepo Kodu
-         Antrepo Adresi
-         İlgili Gümrük Müdürlüğü
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                “ …………………. tarafından ……..-……. tarih aralığında beyan edilecek, ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...… kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”  
6.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
 
               
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
-         Antrepo işleticisinin adı,
-         Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
-         Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
-         Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik Ek-6’da yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.
 
               
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-         Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-         Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,
-         Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:   
    "- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri
 
a) Giriş işlemleri için;          
…………………. sayılı gümrük beyannamesi/beyannamelerinde beyan edilen miktardaki eşyanın ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepoya …………. tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.” 
b) Çıkış işlemleri için;
…………………. sayılı gümrük beyannamesi/beyannamelerinde beyan edilen miktardaki eşyanın ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepodan …………. tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.” 
 
               
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri özel antrepolara ilişkin her eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün düzenledikleri raporun bir örneğini rapor tarihini takip eden üç işgünü içinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
 
-         Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001)
-         Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,
-         Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları.
 "- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri18.09.2009-27353 R.g.ile değişik
7- GENEL VE ÖZEL ANTREPOLARIN FİZİKİ SAYIM YAPILARAK STOK KAYITLARININ TESPİTİ
7.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
 
Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN7”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel ve Özel Antrepoların Fiziki Sayım Yapılarak Stok Kayıtlarının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-         Antrepo Kodu
-         Antrepo Adresi
-         İlgili Gümrük Müdürlüğü
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri …………………………….. tarafından, …………………………………… adresinde faaliyet gösteren ………. kodlu antreponun ……. süreyle dönemsel sayımı yapılacak, giriş ve çıkış işlemleri gerçekleştirilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri ve stok kayıtlarının uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
 
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresi denetimi altında işletildiği,
-        Antrepo işleticisinin adı.
7.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
-         Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
-         Sayımın hangi esaslar dahilinde yapıldığı, sayımda kullanılan belgelerin neler olduğu,
-         Özel antrepolar için, her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının incelendiği,
-         Fiziki sayımı yapılarak stok kayıtlarına göre dönemsel tespite yönelik Ek-7’de yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği’ndeki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-         Antrepo stok kayıtlarının yapılan sayım sonuçlarıyla uyumlu olup olmadığı; uyumsuzluk tespit edilmiş olması durumunda eşya sayımının ayrıntıları,
-         Antrepodaki eşya miktarının (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayım öncesi ve sonrasındaki düzeyi,
-         Sayımda kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-         Antrepoda bulunan eşyanın stok kayıtlarına göre (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,
-         Antrepoda bulunan eşyanın fiilen (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
………………. dönemi itibariyle ……………. kodlu antrepoda bulunan eşyanın stok kayıtları fiziki sayım yapılmak suretiyle incelenmiş ve antrepo defterinin/bilgisayar kayıtlarının ilgili beyanname ve/veya özet beyan kayıtlarına göre giriş çıkışlarında belirtilen cins, nevi, kap ve miktarları açısından uygun olduğu tespit edilmiştir.”
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, her dönemi takip eden ayın son gününe kadar düzenlenen raporların bir örneğini antrepoları denetiminde bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini Gümrük Müsteşarlığına, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.
 


 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
-         Giriş veya çıkış işlemlerine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/ taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayılarını gösteren liste, (İlgili belgenin sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001), bu belgelerin her biri kapsamında yer alan eşya türleri ve miktarları,
-         Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları.
 "- Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.18.09.2009-27353 R.g.ile değişik
8- KISMİ VEYA TAM MUAFİYET SURETİYLE GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE KONU BAZI EŞYANIN REJİMİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE KULLANILIP KULLANILMADIĞININ SÜRE UZATIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN TESPİTİ
 
              
Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Kısmi veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Eşyanın Rejimin Öngördüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığının Süre Uzatımlarının Değerlendirilmesi Açısından Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-         TCGB Tescil No
-         TCGB Tescil Sayısı
-         Geçici İthalat Türü(Kısmi/Tam)
-         GTİP Kodu
-         GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                “….…………………. sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
8.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
             Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Kısmi veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Eşyanın Rejimin Öngördüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığının Süre Uzatımlarının Değerlendirilmesi Açısından Tespiti” yazılacaktır.
             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
             - TCGB Tescil No
             - TCGB Tescil Sayısı
             - Geçici İthalat Türü (Kısmi/Tam)
             - GTİP Kodu
             - GTİP Açıklaması
             Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
             “….…………………. sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
8.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
             Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC1”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Kısmi veya Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Bazı Eşyanın Rejimin Öngördüğü Şekilde Kullanılıp Kullanılmadığının Süre Uzatımlarının Değerlendirilmesi Açısından Tespiti” yazılacaktır.
             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
             - TCGB Tescil No
             - TCGB Tescil Sayısı
             - Geçici İthalat Türü (Kısmi/Tam)
             - GTİP Kodu
             - GTİP Açıklaması
             Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
             “….…………………. sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal izni kapsamında tahsis yeri ve amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.” 18.09.2009-27353 R.G.ile değişik
 
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-          Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin vergi numarası ve ticaret unvanı,
-          İlgili gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
-          Geçici ithalatın tam muafiyet suretiyle mi, yoksa kısmi muafiyet suretiyle mi yapıldığı,
-          Eşyanın cinsi (mesleki teçhizat, tıbbi ve cerrahi teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numuneler gibi).  
 8.2.1 Genel Bilgiler
             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             - Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin vergi numarası ve ticaret unvanı,
             - İlgili gümrük beyannamesinin/gümrük beyannamelerinin/ATA Karnesinin/ATA Karnelerinin tescil tarih ve sayısı,
             - Geçici ithalatın tam muafiyet suretiyle mi, yoksa kısmi muafiyet suretiyle mi yapıldığı,
             - Eşyanın cinsi (mesleki teçhizat, tıbbi ve cerrahi teçhizat, ambalaj maddeleri, özel nitelikli eşya ve numuneler gibi).18.09.2009-27353 R.G.ile değişik
 
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Eşyanın kullanımının, geçici ithalat rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-         Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
-         Eşyanın geçici ithalat talebinde belirtilen amaca uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı,
-         Eşyanın ithal anındaki niteliğinin muhafaza edilip edilmediği.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
                “….…………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal talebine ilişkin tahsis yerine, amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılmakta olduğu, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
8.2.4 Sonuç
             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
             “….…………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi/gümrük beyannameleri/ATA Karnesi/ATA Karneleri ile ……………………… Gümrük Müdürlüğü’nde tescil edilen, kısmi/tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ………………… GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın geçici ithal talebine ilişkin tahsis yerine, amacına ve giriş ayniyetine uygun şekilde kullanılmakta olduğu, süre uzatım talebinin gümrük mevzuatının geçici ithalat rejimi hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”18.09.2009-27353 R.G.ile değişik
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaklardır.
 
8.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
 
 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Nihai Kullanım Konusu Eşyanın Nihai Kullanım Amacına Uygun Kullanımda Olup Olmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-         TCGB Tescil Tarihi
-         TCGB Tescil Numarası
-         İzin Veren Gümrük İdaresi
-         Denetleyici Gümrük İdaresi
-         Nihai Kullanım İzninin Tarihi
-         Nihai Kullanım İzninin Sayısı
-         GTİP
-         GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“……………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ……………… sayı ve …………. tarihli gümrük beyannamesi muhteviyatı ……………… sayılı nihai kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ………………. GTİP’li …………………………. cinsi eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
 Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Nihai Kullanım Konusu Eşyanın Nihai Kullanım Amacına Uygun Kullanımda Olup Olmadığının Tespiti” yazılacaktır.
             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
             - TCGB Tescil Tarihi
             - TCGB Tescil Numarası
             - İzin Veren Gümrük İdaresi
             - Denetleyici Gümrük İdaresi
             - Nihai Kullanım İzninin Tarihi
             - Nihai Kullanım İzninin Sayısı
             - GTİP
             - GTİP Açıklaması
             Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
             “……………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ……………… sayı ve …………. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ……………… sayılı nihai kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ………………. GTİP’li …………………………. cinsi eşyanın …../...../....... tarih ve ............ sayılı nihai kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”18.09.2009-27353R.G.ile değişik
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-        Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
-        Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
-        Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,
-        Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
-        Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,
-        Teminatın tutarı,
-        Nihai kullanım izin tarih ve sayısı,
-        Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
-        Hesapların/Kayıtların Türü.
  9.2.1 Genel Bilgiler
             Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespitine ilişkin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             - Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
             - Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
             - Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,
             - Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
             - Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,
             - Teminatın tutarı,
             - Nihai kullanım izin tarih ve sayısı,
             - Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
             - Hesapların/Kayıtların Türü.18.09.2009-27353R.G.ile değişik
 
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
-         İzin hak sahibi firmanın diğer kişi veya firmalara nihai kullanım konusu eşyayı satması durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ …………… tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi kapsamı ………. GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”
9.2.4 Sonuç
             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ …………… tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ………. GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.” 18.09.2009-27353R.G.ile değişik
            
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaklardır.
 
9.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
 
 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “DR1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzinleri Kapsamındaki Eşya İle İlgili Süre Uzatımlarına Esas Teşkil Edecek Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-         TCGB Tescil Tarihi
-         TCGB Tescil Sayısı
-         İzni Veren Gümrük Müdürlüğü
-         İzin Talep Formu Tarihi
-         İzin Talep Formu Sayısı
                (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“………. Gümrük Müdürlüğünce ………… tescil sayılı ve …/…/….. tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
 
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-          Dahilde işleme iznine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
-          Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,
-          Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,
-          Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanağın tarih/sayısı,
-          İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
-          Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri, ihracat beyannamesi/beyannamelerine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri.
 

10.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-          Üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının hesaplandığı,
-          Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Yapılan ek süre talebinin haklı bir sebebe dayandığı,
-         İşleme faaliyetinin, ilgili dahilde işleme izninde belirtilen şekilde devam ettiği,
-         Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştiği durumda; ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların esas alınarak, taahhüt edilen ihracat miktarının en az % 50 sinin ihracatının gerçekleştirildiği,
-         İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanarak, üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50 si olduğu,
-         İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının kısmen gerçekleştiği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanması ile ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların da esas alınarak, stoklarda bulunan miktarla birlikte toplam miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az %50 si olduğu,
-         Tamir amaçlı alınan dahilde işleme izinlerinde, tamir amaçlı olarak ithal edilen eşyanın, giriş ayniyatına uygun olarak bulunup bulunmadığı ile izin konusu tamir işleminin en az %50 sinin gerçekleştirildiği,
-         Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
10.2.4 Sonuç
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:      
“………. Gümrük Müdürlüğünce ………… tescil sayılı ve …/…/….. tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirildiği tespit edilmiş olup haklı sebebe dayalı süre uzatım talebinin dahilde işleme rejimi mevzuatı hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaklardır.
 
10.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:
-         İthalata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,
-         İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin örneği,
-         Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanak,
-         İzin talep formunun örneği.
 
 
 
 
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GC2”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejimine Konu Özel Nitelikli Eşyanın Kullanımı Sonucunda Elde Edilen Ürünlerin Hangi Oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden İhraç Edildiğinin Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        TCGB Tescil Tarihi
-        TCGB Tescil Sayısı
-        GTİP
-        GTİP Açıklaması
-        Varsa sözleşme veya gönderici firma yazısının tarih ve sayısı
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                 “……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli …………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ……………………. GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edilen miktarı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
 
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-          Eşyanın geçici ithalatını yapan kişinin ticaret unvanı,
-          Geçici ithalat konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil sayı ve tarihi,
-          Eşyanın cinsi,
-          Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgiler,
-          Geçici ithalat konusu eşyanın kullanımı sonucu elde edilen eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Firmanın kapasite raporu ve muhasebe kayıtları üzerinden geçici ithalata konu eşyanın kullanımı sonucu üretilen eşyanın hangi oranda Türkiye Gümrük Bölgesinden rejimin öngördüğü oranda ihraç edildiği,
-         Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
12.2.4 Sonuç
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:                “……………………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli …………… sayı ve ………………… tarihli gümrük beyannamesi ile kısmı muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu ……………….. GTİP’li/lerdeki …………………………. cinsi eşyanın kullanımı sonucu elde edilen ürünün %.......’inin Türkiye gümrük bölgesinden ihraç edildiği tespit edilmiştir.”
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, tespit raporunun bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.
 
12.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
                Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 
 
               
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “GK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi Kapsamında İbra İşlemine İlişkin Tespit ” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        Rejim Başvuru Formu No
-        Rejim Başvuru Formu Tarihi
-        İlgili Gümrük Müdürlüğü
-        İzin Belgesi No
-        İşlemeden Önceki GTİP
-        İşlemeden Sonraki GTİP    
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
                “……………… vergi numaralı ……………………………………….. ticari ünvanlı gerçek/tüzel kişinin ……… nolu Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi İzin Başvuru Formu üzerine ……………… Gümrük Müdürlüğü’nce verilen ………. nolu İzin Belgesi kapsamında ……………….. GTİP’li …………… kg/m/adet/m2 miktarında işlenecek eşyanın .…….. süre içersinde işlenerek ………………….. GTİP’li işlem görmüş eşya elde edilip edilmediği, bu eşyanın da …………… Gümrük Müdürlüğü’nce tescil edilmiş …………..sayı ve …………tarihli gümrük beyannamesi ile serbest dolaşıma sokulup sokulmadığı, gerek işleme faaliyetinin gerekse işlenmiş ürünün serbest dolaşıma sokulmasının ilgili izin belgesindeki kayıt ve koşullara uygun olup olmadığı, mevzuata aykırı bir durumun mevcut olup olmadığı tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
 
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-          Eşyanın gümrük kontrolü altında işlemesini yapan kişinin ticaret unvanı,
-          Eşyanın cinsi,
-          Tespit sözleşmesinin tarih ve sayısı.
 
                Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
-         Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Eşyanın işlenmesi esnasındaki faaliyetlerin, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu, buna bağlı olarak hazırlanan Gümrük Yönetmeliği ve ilgili tebliğ maddelerinde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
-         Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
 

 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“………………………. tarafından tescil edilen ……………… tescil no.lu gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin yapılmasının  uygun olacağı tespit edilmiştir.”
 
 
Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde YetkilendirilmişGümrük Müşavirince belirlenir.
 
 
                60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemlerine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.
 
13.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
 

“14- SONRADAN KONTROLÜ TALEP EDİLEN A.TR DOLAŞIM BELGELERİ İLE EUR.1 / EUR.MED DOLAŞIM SERTİFİKALARI VE/VEYA FATURA BEYANLARI / EUR.MED FATURA BEYANLARININ SIHHAT VE DOĞRULUKLARI İLE, İLGİLİ MEVZUATLARINA UYARLILIKLARININ TESPİTİ

14.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "SK1"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının tespiti" yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

-A.TR Dolaşım Belgesinin numarası,

veya

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası,

veya

- Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanının numarası,

- Sonradan kontrolü talep eden ülke ismi;

 (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

"…………………………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve …………. (ülke) gümrük idaresi tarafından sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura beyanı / EUR.MED fatura beyanının orijinal olup olmadığı, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olup olmadığı, ilgili mevzuatları uyarınca düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu belgeler kapsamı eşyanın serbest dolaşımda/belgede belirtilen menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır."

14.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

14.2.1 Genel Bilgiler

Her bir belge için olmak üzere hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin numarası / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının numarası / Fatura beyanının numarası / EUR.MED fatura beyanının numarası,

- Belgelerin ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayıları,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası ve/veya Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4'lü tarife pozisyonu.

14.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,

- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum veya kuruluşlarca onaylandığı,

- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildiği,

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / fatura beyanının / EUR.MED fatura beyanının ihracat beyannamesi ile ilişkilendirildiği ve içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,

- A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası / Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Hakkında tespit yapılan A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının / Fatura Beyanının / EUR.MED Fatura Beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

14.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum ve kuruluşlardan satın alınmış olduğu ve belgenin orijinal olduğu,

- Basitleştirilmiş işlemler hariç olmak üzere, A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının yetkili gümrük idaresince vize edildiği,

- A.TR dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın Türkiye'de serbest dolaşımda bulunduğunu tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu ve eşyanın serbest dolaşımda olduğu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında kayıtlı eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında / Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildiği veya,

b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye'de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- A.TR Dolaşım Belgesinde / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasında/ Fatura Beyanında / EUR.MED Fatura Beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu,

- A.TR ve menşe ispat belgelerinin Onaylanmış İhracatçı yetkisi kullanılarak düzenlenmiş olduğu durumlarda, bu kapsamda geçerli bir yetkinin mevcut olduğu,

- A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının "sonradan verilmiştir" veya "ikinci nüsha" olması halinde ilgili mevzuatın buna ilişkin hükümlerinin yerine getirildiği.

14.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, duruma uygun aşağıdaki ifadelerden birinin açıkça yer alması gerekmektedir.

1. A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikası için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer alan …………...seri no.lu A.TR Dolaşım Belgesinin / EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikasının orijinal olduğu, içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, Müsteşarlıkça yetki verilen kişilerce onaylandığı ve/veya yetkili gümrük idaresince veya Onaylanmış İhracatçı yetkisine sahip ihracatçı tarafından vize edildiği, söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde serbest dolaşımda/……………menşeli olduğu tespit edilmiştir.

2. Fatura Beyanı / EUR.MED Fatura Beyanı için;

Raporun genel bilgiler bölümünde yer verilen …………...seri no.lu belgenin içerdiği bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu, söz konusu belgenin ilgili mevzuatına uygun olarak düzenlendiği ve kapsamı eşyanın ……………menşeli olduğu tespit edilmiştir.

Hazırlanacak tespit raporunun olumsuz olması halinde, hangi hususların olumsuz olarak tespitinin yapıldığına gerekçeli olarak yer verilecektir.

14.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

A.TR Dolaşım Belgesinin/EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikasının/fatura beyanının/EUR.MED fatura beyanının sonradan kontrolünü teminen söz konusu belgenin düzenlenmesine ilişkin verilerin doğruluğunun araştırılarak, ilgili mevzuata uygunluğunun tespitine ilişkin rapor hazırlanırken kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği genel bölümde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıda yer alan hususları da içerir.

A.TR dolaşım belgesi için:

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin yurtiçinden temin edilmesi durumunda, buna ilişkin belgelere ait ayrıntılı bilgi (adı, seri numarası, tarihi, sayısı, vb),

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin yurtdışından temin edilmesi durumunda, buna ilişkin gümrük beyannamesinin bilgileri (tescil sayı ve tarihi) ile varsa ithal girdinin serbest dolaşımda olduğunu tevsik eden belgenin ayrıntılı bilgileri (türü, sayı ve tarihi, düzenlendiği ülke, vb),

- A.TR Dolaşım Belgesi kapsamı eşya için telâfi edici vergi ödenmiş ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi.

EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası/fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı için;

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası/fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı kapsamı eşyanın ihracatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin belgelere ait ayrıntılı bilgi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş değil ise; EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi,

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşyanın ilgili yönetmelikler ile belirlenen menşe kurallarına uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.

14.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği'nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR.1/ EUR.MED Dolaşım Sertifikaları/Fatura Beyanları/EUR.MED Fatura Beyanlarının doğruluğunun tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili Gümrük Müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.

14.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

 

“15- BİR TEDARİKÇİ BEYANINA İSTİNADEN INF 4 BİLGİ FORMU DÜZENLENMESİ TALEP EDİLEN İHRACATA KONU EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİ

15.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar

Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına "INF4"; (5) no.lu "TESPİT TÜRÜ" alanına ise "Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu düzenlenmesi talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti" yazılacaktır.

(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:

- Tedarikçi Beyanının türü (kısa dönem/uzun dönem)

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının

  Başlangıç tarihi;

  Bitiş tarihi;

- A.TR dolaşım belgesi sayı tarihi;

- Fatura sayı tarihi;

- Eşyanın 4lü tarife posizyonu;

- Menşe ülke;

(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:

"…………………………………… ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ……………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Uzun/Kısa Dönem Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı bu sözleşmeye taraf olan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.

15.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar

15.2.1 Genel Bilgiler

Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir.

- Tedarikçi beyanının tarihi;

- Uzun dönem tedarikçi beyanının söz konusu olduğu durumda, tedarikçi beyanının

  Başlangıç tarihi;

  Bitiş tarihi;

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin gümrük beyannamesi/gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR Dolaşım belgesinin/belgelerinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura/faturalar tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edildiği,

- Tedarikçi beyanı ile ihracatı gerçekleştirilen eşyanın sınıflandırıldığı 4'lü tarife pozisyonu.

15.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar

Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- Tedarikçi beyanının, ihracat beyannamesi/beyannameleri ile ilişkilendirildiği,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ilgili Yönetmeliklerin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve Yönetmeliklerin diğer hükümlerinin incelendiği,

- Hakkında tespit yapılan tedarikçi beyanının düzenlenmesine dayanak oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.

15.2.3 Değerlendirmeler

Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

- 28/9/2006 tarih ve 26303 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca düzenlenen tedarikçi beyanlarında kayıtlı eşyanın Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda olduğunu gösterir bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………… ülke menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,

- Tedarikçi beyanında kayıtlı eşyanın;

a) Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edildiği veya

b) Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye'de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,

c) Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,

- Tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin ilgili ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğu.

15.2.4 Sonuç

Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:

"…………………………………….ticaret unvanlı kişi tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ………………..(ülke) gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtildiği gibi ………….. ülke menşeli olduğu tespit edilmiştir.

15.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

INF4 bilgi formunun onaylanmasını teminen tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olup olmadığı araştırılarak, ilgili mevzuata uygunluğunun tespitine ilişkin rapor hazırlanırken kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği genel bölümde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıda yer alan hususları da içerecektir:

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşyanın ihracatına ilişkin beyannamenin tescil tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin A.TR dolaşım belgesinin tarih ve sayısı,

- Tedarikçi beyanının ilgili olduğu ihracata ilişkin fatura tarih sayısı,

- Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin belgelere ait ayrıntılı bilgi,

- Eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi'nde elde edilmiş değil ise; eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi,

- Tedarikçi beyanı kapsamı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi,

- Tedarikçi beyanı muhteviyatı eşyanın ilgili yönetmelikler ile belirlenen menşe kurallarına uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.

15.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi

60 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği'nin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 bilgi formu talep edilen ihracata konu eşyanın menşeinin tespiti işlemlerine ilişkin tespit raporunun bir örneği ilgili Gümrük Müdürlüğüne, bir örneği ise tespit işlemini yaptıran kişiye sunulacaktır.

15.5- Tespit Raporunun Ekleri

Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespiti yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin özet bilgilerini içeren bir liste bulunur. Söz konusu eklerin asılları yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir. Mezkur rapor ekini oluşturan bilgi ve belgeler, elektronik ortamda da saklanabilir.”

 

 
16- TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURUSUNA KONU EŞYALARIN MENŞE KURALLARINA UYGUNLUĞUNUN TESPİTİ
 
               
                Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “EU2”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşe kurallarına uygunluğunun tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-        Dönem-Başlangıç Tarihi
-        Dönem-Bitiş Tarihi
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde yapılacak ihracatta kıymet sınırlaması olmaksızın fatura beyanı ve/veya EUR.MED fatura beyanı düzenlemeye ilişkin olarak Gümrük Müsteşarlığından Onaylanmış İhracatçı Yetkisi almak için hazırlanan başvuru dosyasında yer almak üzere bu tespiti yaptıran …………………………………… tarafından başvuru konusu …….. 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ……………………… isimli eşyanın üretim prosedürü, menşeine ilişkin verilerin doğruluğu ve ilgili mevzuata uygunluğu ile hammadde temininden ihracata kadar tüm aşamaların izlenebilirliği araştırılarak bu sözleşmeye taraf olan Gümrük Müşavirince tespit edilecek ve rapora bağlanacaktır.”
 
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-          Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın hangi ülke veya ülke grubuna ihraç edileceği,
-          Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın 4’lü tarife pozisyonu.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Yetki başvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadığının incelendiği,
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşya için ilgili yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan menşe kuralı ve yönetmeliğin diğer hükümlerinin incelendiği,  
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin edilişine ilişkin belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
 
 
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-         Yetki başvurusu sahibinin hammadde ithalatı, depolar arası nakil dahil depolama, üretime sevk, imalat, elde edilen ürün ve ihracat aşamaları arasında bağlantı kurmayı mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olup olmadığı,
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı muhteviyatı eşyanın;
·         Tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilip edilmediği veya
·         Eşya tamamen elde edilmiş değil ve kümülasyon hükümleri uygulanmış ise eşyanın Türkiye’de işlem görüp görmediği ve hangi ülke menşeini kazandığı,
·         Eşya tamamen elde edilmiş değil ise ve üretimde üçüncü ülkeler menşeli girdiler kullanılmış ise söz konusu eşya için ilgili Yönetmeliğin II no.lu ekinde yer alan kuralın ne olduğu ve bu kuralın karşılanıp karşılanmadığı,
-         Eşyanın menşeli olduğunu tevsik eden tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğu,
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşyanın yukarıda belirtilen kurallara uygunluğunu sağlayan şartlar ve üretim prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi.
 
 
                Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
                “……………………………. tarafından Onaylanmış İhracatçı Yetkisi kapsamında ihracatı yapılmak istenen .…. 4’lü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ……………’ya ihracatı yapılacak…………………….isimli eşyaya ilişkin olarak, gerek üretim prosedürünün, gerekse destekleyici bilgi ve belgelerin kontrolü sonucunda söz konusu eşyanın menşe kazanma kurallarını karşıladığı/karşılamadığı ve başvuru sahibinin hammadde temininden ihracata kadar tüm aşamaların izlenebilirliğine sahip olduğu/olmadığı anlaşılmıştır.”
 
16.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler
 
Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşe kurallarına uygunluğunun tespitine dair rapor hazırlanırken kullanılacak çalışma kağıtlarının içeriği 4.1 no.lu bölümde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıda yer alan hususları da içerecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenecektir:
-         Üretici firmanın vergi numarası, ticaret unvanı, kapasite raporunun tarih, sayı ve geçerlilik süresi,
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmiş ise; bu durumu tevsik eden bilgi ve belgelerin (Müstahsil Makbuzu, Borsa Tescil Beyannamesi, Fatura vs.) içeriklerine ilişkin bilgilerin tek tek sayılmak suretiyle belirtilmesi,(Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma kağıdına eklenecektir.)
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya tamamen Türkiye Gümrük Bölgesi’nde elde edilmiş değil ise; eşyanın üretiminde kullanılan ithal girdilere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannameleri, fatura vb. diğer belgeler ile varsa EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları veya fatura beyanları/EUR.MED fatura beyanlarının belirtilmesi (Söz konusu belgelerin birer örneği çalışma kağıdına eklenecektir),
-         Yetki kapsamında düzenlenecek fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanları muhteviyatı eşya için ödenmesi gereken telâfi edici vergi var ise, söz konusu verginin gümrük idaresince tahsil edildiğine ilişkin alındı belgesinin türü sayı ve tarihi.
 
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini yükümlüye sunacaklardır.
 

16.5- Tespit Raporunun Ekleri
 
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
“17.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
             Ek-3'te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına 'PD1'; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise 'Gümrük Yükümlülüğü Sona Erdikten Sonra İlgili Kurumlarca Yapılacak Kontrol Sonuçlarına Göre Gümrük Gözetiminin Sonlandırılmasına İlişkin Tespit' yazılacaktır.
             (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
             "...................tarafından 15/5/2008 tarih ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8) hükümlerine tabi olarak ithal edilen eşyanın gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin işlemleri tespit edilecektir.”
 
             17.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
             17.2.1 Genel Bilgiler
             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             − Geçici depolama yeri veya antrepo kodu, adresi,
             − Geçici depolama yeri veya Antrepo işleticisinin adı,
             − İlgili Gümrük Müdürlüğü,
             − TCGB Tescil Tarihi,
             − TCGB Tescil Sayısı,
             − Eşyanın GTİP’i,
             − Eşyanın denetiminden sorumlu kamu kurum veya kuruluşu,
             − Tespit işleminin tarihi.
             (Rapor döneminde birden fazla tespit olması halinde her bir tespit için yukarıdaki bilgiler ayrı ayrı belirtilir.)               
             17.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
             Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
              − İlgili gümrük rejimleri itibariyle gümrük mevzuatının öngördüğü yükümlülüklerin yerine getirildiği tarihi takip eden 3 iş günü içinde eşyanın denetiminden sorumlu kamu kurum veya kuruluşu tarafından yetkilendirilmiş gümrük müşavirine herhangi bir bildirim yapılıp yapılmadığı,
             − İlgili kurumca 3 günlük süre içinde denetime başlanıp başlanmadığı,
             − İlgili kurumca denetim için ek süre belirtilip belirtilmediği, ek süre belirtilmişse kaç gün olduğu,
             − Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
             − Geçici depolama yeri veya antrepo stok kayıtlarının incelendiği,       
             17.2.3 Değerlendirmeler
             Hazırlanacak tespit raporunun yapılan değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin "Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler" bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             − Eşyaya ilişkin gümrük gözetiminin sonlandırılmasının 15/5/2008 tarih ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8) ile eşyanın denetiminden sorumlu kamu kurum veya kuruluşunun ilgili mevzuatındaki hükümlerine uygun olduğu,
             − Gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin engel bir durumun olmadığı,      
             17.2.4 Sonuç
             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
             ".............tescil sayılı ..................tescil tarihli gümrük beyannamesi kapsamı ……….... GTİP'li eşyanın gümrük yükümlülüğünün sona erdiği ................ tarihinden itibaren ... iş günü içinde .................. Bakanlığınca/Kurumunca, beyanname kapsamı eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılabileceğine ilişkin bildirim yapılmış olması/ herhangi bir bildirim yapılmamış olması, nedeniyle ....................... kod numaralı geçici depolama yerinden/antrepodan çıkış işlemleri tamamlanarak gümrük mevzuatına uygun şekilde gümrük gözetimi sona erdirilmiştir."
             17.3 Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler
             Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenir.
             17.4 Tespit Raporunun Gönderilmesi
             60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, geçici depolama yerleri ile antrepolara alınan ve ilgili kurumların kontrolüne tabi eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasına ilişkin olarak aynı gün yaptıkları tespitleri içerir raporun bir örneğini tespit tarihini takip eden ayın ilk üç işgünü içinde ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.
             17.5 Tespit Raporunun Ekleri
             Hazırlanacak tespit raporunun ekinde, geçici depolama yerleri ile antrepolardan çıkış işlemlerinde aranılacak belgelerin yanında aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
             − İlgili kurumun 3 iş günü içinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılabileceğine ilişkin yapacağı bildirim,
             − 3 iş günü içinde ilgili kurum tarafından herhangi bir bildirim olmaması durumunda, bu durumun tespitine ilişkin yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yazılı beyanı,
             − İlgili kurumun ek süreye ihtiyaç duyması halinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine yapacağı ek süre bildirimi
18- GENEL ANTREPOLARA EŞYA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ TESPİTİ
             18.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
             Ek-3’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “AN8”; (5) no.lu TESPİT TÜRÜ alanına ise “Genel antrepolara eşya giriş ve çıkışlarının tespiti” yazılacaktır.
             (16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
             - Antrepo Kodu
             - Antrepo Adresi
             - İlgili Gümrük Müdürlüğü
             (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
             “ …………………. tarafından ……..-……. tarih aralığında beyan edilecek, ……………………… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...… kodlu antreponun stok kayıtlarına giriş ve çıkışı işlemleri tespit edilecektir.”
             18.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
             18.2.1 Genel Bilgiler
             Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             - Antrepo kodu, adresi, hangi gümrük idaresinin denetimi altında işletildiği,
             - Antrepo işleticisinin adı,
             - Tespit işleminin tarihi ve bu tarihte gerçekleştirilen eşya giriş ve çıkış işlemlerinin sayısı.
             18.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
             Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             - Raporda yer alan tespitlerin yerinde yapıldığı,
             - Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği,
             - Antrepo stok kayıtlarının incelendiği,
             -Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine yönelik Ek-6’da yer alan sayım tutanağının düzenlendiği.
             18.2.3 Değerlendirmeler
             Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
             - Eşya giriş çıkış işlemlerinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve sair mevzuattaki antrepolara ilişkin maddelerde yer alan düzenlemelere uygun olduğu,
             - Eşya giriş çıkış işlemlerine ilişkin tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu,
             - Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan önceki miktarı,
             - Antrepoda bulunan eşyanın (tür ve miktarları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle) sayımdan sonraki miktarı.
             18.2.4 Sonuç
             Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:            
             a) Giriş işlemleri için;               
“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın …………….…………..... Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...…….. kodlu antrepoya …………tarihinde tam olarak alındığı, antrepoya alınan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve antrepoya konulduğu şekliyle stok kayıtlarına alındığı tespit edilmiştir.” 
             b) Çıkış işlemleri için;
“…………………. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/beyannamelerinde/özet beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın ……………………......… Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …...….. kodlu antrepodan …………tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde beyan edildiği ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
             18.3- Çalışma Kâğıtları ve Bunlarda Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler
             Kullanılacak çalışma kâğıtlarının içeriği, bu Tebliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususları ihtiva edecek şekilde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirince belirlenir.
             18.4- Tespit Raporunun Gönderilmesi
             60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nin (Gümrük İşlemleri) 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri genel antrepolara ilişkin eşya giriş ve çıkışında gerekli tedbirleri alarak aynı gün yaptıkları tespitleri aylık genel bir rapora bağlayacak ve bu aylık genel raporu ve eki sayım tutanaklarıyla birlikte takip eden ayın ilk üç (3) işgünü içerisinde gümrük antreposunu denetimi altında bulunduran gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaktır.
             18.5- Tespit Raporunun Ekleri
             Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıda belirtilen belgelerin yer alması gerekir:
             - Giriş veya çıkış işlemine konu olan gümrük beyannameleri/özet beyan/taşımacılıkta kullanılan diğer belgelerin tarih ve sayıları, işlemin türü (giriş/çıkış), her bir belge kapsamında yer alan eşyanın türü veya GTİP’leri ve kap adedi veya miktarlarını gösteren liste, (İlgili belge sayısının tamamı yazılacaktır. Örneğin; 08060200AN000001)
             - Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının tarih ve sayılarını gösteren liste,
             - Her bir giriş/çıkış işleminin tespitine ilişkin sayım tutanaklarının asılları veya elektronik veri depolama araçları (CD, DVD vb.) ile gönderilen örnekleri.”
 

EK 6.A- Sayım Tutanağının Düzenlenmesiyle İlgili Kurallar:
 
1. Özel antrepolara ilişkin her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için, aynı gün içinde sayım tutanağı düzenlenir. Aynı gün veya takip eden gün içinde ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. Zaruret halinde ilgili gümrük idaresine önceden bilgi verilmesi kaydıyla 3 işgünü içinde sayım tutanağı ibraz edilebilir.
 
2. Her bir eşya giriş veya çıkış işlemi için düzenlenen sayım tutanağına her yeni bir yıl için 1’den başlayan bir sıra numarası verilir ve düzenlenme tarihi yazılır.
 
3. Eşya girişine ilişkin sayım tutanaklarında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:
 
-         Sayım tutanağı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,
-         Eşyanın özel antrepoya giriş tarihi,
-         İlgili Gümrük Müdürlüğü/Müdürlükleri,
-         Eşyanın hangi kapsamda antrepoya konulduğu (Geçici depolama statüsünde, antrepo rejimi statüsünde,),
-         Özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/ beyannamelerinin (yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin) tescil sayı ve tarihleri,
-         Eşyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,
-         Eşyanın cinsi, ağırlığı, GTİP’i (eğer biliniyorsa),
-         Alıcısı ve göndericisi,
-         Eşyanın hangi yolla taşındığı (karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu, boru hattıyla),
-         Varsa taşıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eğer biliniyorsa),
-         Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,
-         Varsa diğer hususlar.
 
4. Eşya çıkışına ilişkin sayım tutanaklarında aşağıda belirtilen bilgilere yer verilmesi zorunludur:
-         Sayım tutanağı sıra numarası ve düzenlenme tarihi,
-         Eşyanın özel antrepodan çıkış tarihi,
-         Eşyanın hangi kapsamda antrepodan çıktığı (serbest dolaşıma giriş, transit, yeniden ihracat, vb.),
-         Eşyanın geçici depolama yerine veya antrepoya girişine ilişkin özet beyanın/beyanların veya özet beyan yerine geçen belgenin/belgelerin ya da gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin yahut beyanname yerine geçen belgenin/belgelerin tescil sayı ve tarihleri,
-         Eşyanın kaplarının adedi, markaları ve numaraları,
-         Eşyanın satışa esas cinsi, ağırlığı, GTİP’i (eğer biliniyorsa),
-         Alıcısı, göndericisi, antrepodan çekicisi,
-         Varsa taşıma senetlerinin seri numarası ve düzenlenme tarihleri (eğer biliniyorsa),
-         Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin, antrepo sahibinin veya yetkilisinin, varsa antrepodan eşyanın çekicisinin, varsa gözetim memurunun/antrepo memurunun ad soyadları, imzaları, unvanları,
-         Varsa diğer hususlar.
5.  Sayım tutanağında Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin veya yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişilerden birinin imzası bulunur. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin yanında sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak çalıştırılan kişilerden biri tarafından tutanağın imzalanması halinde, söz konusu kişi sadece tutanağı imzalar. Bu durumda mezkur tutanak ilgili Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin imza ve kaşesini ihtiva eden bir yazı ekinde ilgili gümrük idaresine ibraz edilir.
 
6. Giriş veya çıkış işleminin niteliğine göre 6-B, 6-C, 6-D ve 6-E’de belirtilen tutanak örneklerinden uygun olanı kullanılır. 
 
 
 
 
 
  
 
EK 6.B- Geçici Depolama Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
Sayı: …. 
Eşya Giriş Tarihi: …./…./20….
 
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nden giriş işlemi yapılan, …./…./20…. tarihinde ………………………….... Gümrük Müdürlüğü’ne gelen …………………… taşımacılık firmasının / acentesinin ……………….. sefer / vagon / plaka numaralı taşıtına ait ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı özet beyan / özet beyan yerine geçen belge kapsamı eşyayı taşıyan aracın …………………. Gümrük Müdürlüğü’nce vurulan mührünün sağlam olduğu görüldü ve heyetçe araç açıldı.
 
…..……………… Gümrük Müdürlüğü’nün …./…./20…. tarihli ve ………… tescil numaralı Özet Beyan muhteviyatı ……………. kaptan oluşan eşya …………………. kodlu antrepoya/geçici depolama yerine boşaltıldı. ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1) …………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………….
             
 
 
 
 
Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
Antrepo Sahibi
veya yetkilisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
 
 
Varsa Gözetim Memuru/
Antrepo Memuru                      
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
 
 
 
 
 
EK 6.C- Antrepo Rejimi Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
 
Sayı: …. 
Eşya Giriş Tarihi: …./…./20….
 
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya …………………. kodlu antrepoya boşaltıldı. ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………….
 2)…………………………………………………………………………………………………….
             
 
 
Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
Antrepo Sahibi
veya yetkilisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
 
 
Varsa Gözetim Memuru/
Antrepo Memuru                      
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 6.D- Geçici Depolama Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
 
Sayı: …. 
Eşya Çıkış Tarihi: …./…./20….
 
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı …………….… gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ……………. kaptan oluşan ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya …………………. kodlu antrepodan/geçici depolama yerinden çıkarıldı. ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………….
             
 
 
 
 
Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
Antrepo Sahibi
veya yetkilisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
 
 
Varsa Gözetim Memuru/
Antrepo Memuru                      
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 6.E- Antrepo Rejimi Statüsündeki Eşyanın Çıkışına İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
 
Sayı: …. 
Eşya Çıkış Tarihi: …./…./20….
 
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün ..../…./20…. tarihli, ……………. tescil sayılı antrepo beyannamesi/beyannameleri ile antrepoya alınan, ……………. kaptan oluşan, ………….. brüt ağırlığındaki ………….. cinsi eşya …………………. kodlu antrepodan …/…/….. tarihli, ………… tescil sayılı gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamında çıkarıldı. ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………….
2)…………………………………………………………………………………………………….
             
 
 
 
 
Taşıyıcı/ Taşıyıcı Temsilcisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
Antrepo Sahibi
veya yetkilisi
 
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
 
 
Varsa Gözetim Memuru/
Antrepo Memuru                      
 
 
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ya da adına görevlendirdiği çalışanı
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 7- Özel ve Genel Antrepolarda Stok Kayıtlarına Göre Fiilen Bulunan Eşyanın Dönemsel Tespit İşlemine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
 
SAYIM TUTANAĞI
 
 
Sayı: …. 
Dönemi:…..
 
…………………….. Gümrük Müdürlüğü’nün denetimi altında bulunan .... kodlu …………….. adresinde bulunan ………. Sınıfı antreponun………. dönemine ilişkin olarak ……/…./20…. tarihinde fiziki sayımı stok kayıtlarına göre yapılmış aşağıda belirtilen şekilde tespit yapılmış olup ..../…./20…. tarihinde işbu tutanak ilgililerce imza altına alındı.
 
Stok kayıtlarında kayıtlı bulunan
 
Fiilen tespit edilen
Fark (+/-)/Uygun
Miktar
Tür
Miktar
Tür
Miktar
Tür
 
 
 
 
 
 
 
 
Notlar:
1)…………………………………………………………………………………………………….
 2)…………………………………………………………………………………………………….
             
 
 
Antrepo Sahibi
veya yetkilisi
 
 
Adı Soyadı
 
imza
 
 
 
Varsa Gözetim Memuru/
Antrepo Memuru                      
 
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri
 
 
Adı Soyadı
 
imza/kaşe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK 8- A.TR Tablosu
A.TR No / Tarih
İhr. Bey. sayı/tarih
Fatura sayı/tarih
Telafi Edici Vergi makbuzu sayı/tarih
Kapasite raporu sayı/tarih
DİİB sayı/tarih
 
İthal edilmiş eşya
İç Piyasadan temin edilmiş eşya
İth. Bey. sayı/tarih
A.TR No./tarih
Fatura sayı/tarih
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK 9- Kaşe Örneği
 
 
                                           4 cm
 

Yetkilendirilmiş
Gümrük Müşaviri
(…………...)
 
       2 cm.
     
 
 
 
 
 
                                        Yetki Numarası

 

EK1
YETKİ BELGESİ
EK:2Tespit Kodları EK:3/ATespit Sözleşmesi 1. Bölüm
EK:3/BTespit Sözleşmesi 2. Bölüm EK:3/CTespit Sözleşmesi 3. Bölüm EK:4Tespit Raporu Özeti
EK:5TESPİT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER   EK 6.B- Geçici Depolama Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği
  EK 6.B- Geçici Depolama Statüsünde Eşya Girişine İlişkin Sayım Tutanağı Örneği  

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269629 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269629 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?