E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,50 TL
1 € = 4,19 TL
15090632 Ziyaretçi

15 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği EK:4

EK: 4

                                                                      

YAKIT DAĞITIM TAAHÜTNAMESİ

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 5 inci maddesinde yer alan istisnanın uygulanmasına ilişkin olarak Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğlerinde düzenlenen hususlara riayet edeceğimizi, aksi halde tahakkuk edecek vergi ve buna bağlı olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca kesilecek ceza, hesaplanacak gecikme faizi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca hesaplanacak gecikme zammını ödemeyi ve söz konusu maddede düzenlenen istisna kapsamında yakıt verme hakkımızdan feragat edeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bu taahhüdümüzün uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde, ÖTV tahsil dairesinin bulunduğu yer vergi mahkemeleri yetkilidir.

 

                                                                                                                                                      Tarih

 

 

                                                                                                                                           Talep Eden Firma Yetkilisi

                                                                                                                                                       Adı Soyadı

 

 

                                                                                                                                                       İmza -Kaşe

 

 

                                                

DAĞITICININ

 

Ticaret Unvanı

:

 

Vergi Dairesi

:

 

Vergi Kimlik No

:

 

Lisans Tarih ve No

:

 

Adres

:

 

 

Telefon No

:

 

Faks No

:

 

E-Mail

: