193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer .. Değişiklik Yapımsına Dair Karar

Karar Sayısı : 2012/3322 30.06.2012-28339 Resmi Gazete

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan bazı tevkifat nispetlerine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/6/2012 tarihli ve 626 sayılı yazısı üzerine, adı geçen kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

6/6/2012 TARİHLİ VE 2012/3322 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %20,"

"a) Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15,"

"a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2,"

MADDE 2 – 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

"8 - Başbayiler hariç olmak üzere, 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin olarak; bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden %15,"

MADDE 3 – Bu Kararın;

a) 1 inci maddesiyle 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinin (a) alt bendinde yapılan değişiklik ve 2 nci maddesi 1/7/2012 tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2010

27800

29/6/2011

27979

 

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2009

27130

12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/12/2010

27800

29/6/2011

27979

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580359 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580359 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?