1975 TIR Sözleşmesi

 TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi’nin Değişikliklerinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar No:2011/1290)

TIR İşlemleri (Kontrol Genel Müdürlüğü-Genelge 2011/5)

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) Seri No:1)

TIR Karnesi İnceleme ve Soruşturmaları (İç Genelge 2011/26)(Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)

1975 TIR SÖZLESMESİ

İşbu Sözlesme, 1959 TIR Sözlesmesinin yerini almak üzere Birlesmis Milletler Teskilat’ınca 14 Kasım 1975 tarihinde kabul edilmistir.

Karar Sayısı :85/8993

(31 Mart 1985 tarih ve 18711 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıstır.)

Karar Sayısı 99/12863

(6 Haziran 1999 tarih ve 23717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan degisiklik ilave edilmistir.)

Karar Sayısı : 2001-3005

(19 Ekim 2001 tarih ve 24558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.)

Karar Sayısı : 2002-4854

(17 Kasım 2002 tarih ve 24939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.)

Karar Sayısı : 2006-10922

(09.10.2006 tarih ve 26314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıstır.)

27/8/1984 tarihli ve 84/8457 sayılı Kararnameye ektir.

14 Kasım 1975 tarihli ekli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Esya Tasınmasına dair

Gümrük Sözlesmesi”nin 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması; Dısisleri Bakanlıgı’nın 26/12/1984 tarihli ve EİGM/EİUE:IV-734-110-9-4627-6402 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun’un 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/1985 tarihinde kararlastırılmıstır.

TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Esya Tasınmasına Dair Gümrük Sözlesmesi (TIR Sözlesmesi)

AKİT TARAFLAR,

Karayolu tasıtları ile uluslararası esya tasınmasını kolaylastırmayı İSTEYEREK, Tasıma sartlarındaki iyilestirmenin, aralarındaki isbirliginin gelistirilmesinde önemli bir unsur teskil ettigini DÜSÜNEREK, Özellikle sınırlarda olmak üzere, uluslararası tasımacılıktaki idari formalitelerin basitlestirilmesi ve ahenklestirilmesini arzu ettiklerini BEYAN EDEREK, Asagıdaki hususlarda ANLASMISLARDIR:

Bölüm I

GENEL

(a) (a) TARİFLER

Madde 1

Bu Sözlesmede:

(a) TIR tasıması” deyiminden; bu Sözlesme ile saptanan TIR rejimi altında esyaların bir hareket noktasındaki Gümrük idaresinden, bir varıs noktasındaki Gümrük idaresine tasınması,

(b) “TIR islemi” deyiminden; bir TIR tasımasının, belli bir ülkenin bir hareket veya giris (yol boyu) Gümrük idaresi ile bir varıs veya çıkıs (yol boyu) Gümrük idaresi arasında gerçeklestirilen kısmı;

(c) “Bir TIR isleminin baslaması” deyiminden; bir karayolu tasıtının, tasıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke iliskin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla hareket veya giris (yol boyu) Gümrük idaresine sunulması ve TIR karnesinin Gümrük İdaresince kabul edilmesi;

(d) “Bir TIR isleminin sonlandırılması” deyiminden; bir karayolu tasıtının, tasıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke iliskin TIR karnesi ile birlikte kontrol amacıyla varıs veya çıkıs (yol boyu) Gümrük idaresine sunulması;

(e) “Bir TIR isleminin ibrası” deyiminden; TIR isleminin bir Akit Tarafta usulüne uygun olarak sonlandırıldıgının Gümrük makamları tarafından tescili anlasılır; bu husus Gümrük makamlarınca, varıs veya çıkıs (yol boyu) Gümrük idaresinde mevcut veri veya bilgilerin hareket veya giris (yol boyu) Gümrük idaresindeki veri veya bilgilerle karsılastırılması suretiyle saptanır;”

(f)“İthal veya ihraç vergi ve resimleri” deyiminden; esyaların ithal veya ihracı sırasında veya bu ithalat ve ihracat dolayısı ile alınan fakat, yapılan bir hizmetin yaklasık degeri ile sınırlı ücret ve masrafları kapsamayan, gümrük vergi ve resimleri ile diger ücret ve masraflar,

(g)“Karayolu tasıtı” deyiminden; yalnız motorlu karayolu tasıtları degil fakat bu tasıtlar tarafından çekilmek üzere yapılmıs her türlü römorklar veya yarı römorklar,

(h)“Tasıt dizisi” deyiminden; karayolunda bir ünite olarak hareket eden baglı tasıtlar;

(j)“Konteyner”deyiminden; tasıma islerinde kullanılan (büyük sandık, müteharrik sarnıç veya benzerleri) ve,

(i) içine esya konmak üzere bir kompartman teskil edecek sekilde, kısmen veya tamamen kapalı,

(ii) devamlılık niteligine sahip olup, bu nedenle de bir çok defa kullanılabilecek sekilde saglam,

(iii) yol boyunca aktarmaya gerek göstermeksizin, bir veya daha fazla sayıda tasıt tarafından esya naklini kolaylastıracak sekilde özel olarak yapılmıs,

(iv) bir tasıttan digerine baglanması sırasında manevraya müsait bir sekilde yapılmıs,

(v) kolayca yüklenecek ve bosaltılacak sekilde yapılmıs,

(vi) iç hacmi en asagı bir metre küp olan araçlar, anlasılır.

“Ayrılabilen karoseriler” konteyner olarak telaki edilir.

(k)Hareket Gümrük idaresi” deyiminden, yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili TIR tasımasının basladıgı yerdeki Akit Taraflardan birine ait Gümrük idaresi;

(l)Varıs Gümrük idaresi” deyiminden; yükün tamamı veya bir kısmı ile ilgili TIR tasımasının sona erdigi yerdeki Akit Taraflardan birine ait Gümrük idaresi;

(m)“Yol boyu Gümrük idaresi” deyiminden, bir karayolu tasıtının, tasıt dizisinin veya konteynerin bir TIR tasıması sırasında giris veya çıkıs yaptıgı Akit Taraflardan birine ait Gümrük idaresi;

(n)“Kisi” deyiminden, gerçek ve tüzel kisiler,

(o) “TIR karnesi hamili” deyiminden; Sözlesme’nin ilgili hükümlerine uygun olarak kendisine TIR karnesi verilen ve hareket Gümrük idaresinde esyayı TIR rejimine tabi tutma istegini belirten bir TIR karnesi formunda adına beyanda bulunulan kisi anlasılır; TIR karnesi hamili, karayolu tasıtının, tasıt dizisinin veya konteynerin yükü ve bu yüke iliksin TIR karnesi ile birlikte hareket Gümrük idaresine, yol boyu Gümrük idaresine ve varıs Gümrük idaresine sunulmasından ve Sözlesme’nin diger ilgili hükümlerine tam olarak uyulmasından sorumludur,

(p)“Agır veya havaleli esya” deyiminden, agırlıkları, boyutları veya nitelikleri nedeni ile genellikle kapalı bir karayolu tasıtında veya kapalı bir konteynerde tasınmayan maddeler,

(q)“Kefil kurulus” deyiminden, TIR rejiminden yararlanan kisilere kefil olması Akit Taraflardan birinin Gümrük makamlarınca kabul edilen kurulus, anlasılır.

(b) (b) UYGULAMA ALANI

Madde 2

Bu Sözlesme, TIR tasımasının baslangıç ve bitisi arasındaki yolculugun bir kısmı karayolu ile yapılmak sartı ile, bir Akit Tarafın hareket noktasındaki Gümrük idaresinden bir diger veya aynı Akit Tarafın varıs noktasındaki Gümrük idaresine kadar bir veya daha fazla sınır arasında aktarma edilmeksizin karayolu tasıtları ile, tasıt dizileri ile veya konteynerlerle esya tasınmasına samildir.

Madde 3

Bu Sözlesme hükümlerinden yararlanabilmek için:

(a) Tasıma islemi,

(i) III (a) bölümünde öngörülen sartlarla daha önce onaylanmıs bulunan karayolu tasıtları, tasıt dizileri veya konteynerlerle, veya

(ii) III (c) bölümünde öngörülen sartlar altında diger karayolu tasıtları, tasıt dizileri veya konteynerlerle, veya

(iii) III (c) bölümünde öngörülen sartlar altında bir hareket gümrük idaresinden bir varıs gümrük idaresine kendiliginden seyahat eden ve kendileri esya olarak kabul edilen ihraca konu karayolu tasıtları veya otobüsler, vinçler, yol süpürücüler, betoniyerler, vb. özel tasıtlarla yapılmalıdır. Bu tür tasıtların baska esya tasımaları halinde yukarıdaki (i) ve (ii) de öngörülen sartlar uygulanacaktır.

(b) Tasıma islemleri, 6 ncı madde hükümlerine göre onaylanan kuruluslar tarafından teminata baglanmalı ve bu Sözlesme’nin 1 sayılı ekinde gösterilen örnege uygun TIR Karnesi himayesinde yapılmalıdır.”

(c)İLKELER

Madde 4

TIR rejimi altında tasınan esyadan yolboyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz.

Madde 5

1. Mühürlü karayolu tasıtları, tasıt dizileri veya konteynerlerde tasınan esya genel kural olarak, yol boyu Gümrük idarelerinde muayeneye tabi tutulmaz.

2. Bununla beraber Gümrük makamları, istisnai durumlarda ve özellikle bir yolsuzluk süphesi halinde, suistimalleri önlemek için bu idarelerde esyayı muayene edebilirler.

Bölüm II

TIR KARNELERİNİN VERİLMESİ

KEFİL KURULUSLARIN SORUMLULUKLARI

Madde 6

1. Her Akit Taraf, Ek 9, Bölüm 1’de belirtilen asgari kosul ve gereklere uygun olarak, kuruluslara dogrudan ya da muadil kuruluslar aracılıgıyla TIR karnesi verme ve kefil olma izni verebilir. Ek 9, Bölüm I’de yer alan asgari kosul ve gerekler yerine getirilmedigi takdirde, izin iptal edilir.

2. Bir ülkede kurulusun kefaleti, ancak kendisinin de baglı bulundugu uluslararası kurulusa baglı yabancı kuruluslar tarafından verilmis TIR karneleri himayesindeki faaliyetlerle ilgili

sorumlulukları kapsadıgı takdirde, geçerli sayılır.

“Mükerrer 2.Bir uluslararası kurulus, 2 nci fıkrada zikredildigi sekilde, uluslararası kefalet sisteminin etkin bir biçimde tesisi ve isletilmesiyle yükümlü olmak üzere, bu yükümlülügü kabulü halinde, İdari Komite tarafından yetkilendirilir.”

3. Kefil Kurulus, sadece ikamet ettikleri ya da yerlesik bulundukları Akit Tarafların yetkili makamlarınca TIR rejiminden yararlanmaları reddedilmemis kisilere TIR karnesi verir.

4. TIR rejiminden yararlanma izni, sadece Sözlesme’nin Bölüm II, Ek 9’da belirtilen asgari kosul ve gerekleri saglayan kisilere verilir. Saglanan bu kriterlerin korunamaması halinde, 38 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, söz konusu izin iptal edilir.

5. TIR rejiminden yararlanma izni, Sözlesme’de Ek 9, Bölüm II’de belirtilen hükümlere uygun olarak verilir.”

Madde 7

İlgili yabancı kuruluslar veya uluslararası kuruluslar tarafından kefil kuruluslara gönderilen TIR karneleri örnekleri ithal ve ihraç vergi ve resimleri ile, ithal ve ihraç yasaklama ve kısıtlamalarına tabi tutulmazlar.

Madde 8

1. TIR islemleri ile ilgili olarak bir yolsuzlugun tespit edildigi ülkedeki gümrük kanunlarına ve yönetmeliklerine göre ödenmesi gereken ithal ve/ya ihraç vergi ve resimleri ile bunlara iliksin gecikme faizlerini kefil kurulus öder. Kurulus, yukarıda zikredilen sahıslardan tahsil edilecek paraların ödenmesinden, bu sahıslarla müstereken ve müteselsilen mesuldür.

2. Bir Akit Tarafın Gümrük kanun ve yönetmelikleri, yukarıda birinci paragrafta belirtilen ithal vergi ve resimlerinin ödenmesini öngörmüyorsa, kefil kurulus aynı sartlarla ithal veya ihraç vergi ve resimlerine ve gerekiyorsa bunlara iliskin gecikme faizlerine esit bir para tutarını öder.

3. Her Akit Taraf, birinci ve ikinci paragraf hükümlerine göre kefil kurulustan talep edilecek azami para tutarını tespit eder.

4. Hareket noktasındaki Gümrük idaresinin bulundugu ülke yetkililerine karsı kefil kurulusun sorumlulugu, TIR karnesinin Gümrük idaresince kabulü ile baslar. Esyanın TIR rejimi altında

tasındıgı müteakip ülkelerde bu sorumluluk, esya bu ülkelere girdiginde, 26 ncı maddenin birinci ve ikinci paragrafı hükümlerine göre TIR tasımasının geçici olarak durdurulması halinde ise TIR tasımasının yeniden basladıgı Gümrük idaresince TIR karnesinin kabulü ile baslar.

5. Kefil kurulusun sorumlulugu, yalnız TIR karnesinde yazılı esyaya samil olmayıp, aynı zamanda, bu karnede yazılı olmamakla birlikte karayolu tasıtının mühürlü kısmında veya mühürlü konteynerde mevcut esyayı da kapsayacak, fakat baska hiçbir esyaya samil olmayacaktır.

6. Bu maddenin birinci ve ikinci paragraflarında sözü edilen gümrük vergi ve resimlerinin tesbitinde, TIR karnesindeki esyaya iliskin bilgiler, aksi sabit oluncaya kadar geçerli sayılır.

7. Bu maddenin birinci ve ikinci paragraflarında anılan tutarların ödenmesi gerekli hale geldiginde, yetkili makamlar, mümkün oldugu ölçüde, kefil kurulusdan ödeme isteginde bulunmadan önce dogrudan dogruya sorumlu kisi veya kisilere basvururlar.

Madde 9

1. Kefil kurulus son geçerlilik gününü belirtmek sureti ile karnesinin geçerlilik süresini tespit eder. Karne bu süreden sonra hareket noktasındaki Gümrük idaresine ibraz edilemez.

2. Bu maddenin birinci paragrafında belirtilen son geçerlilik gününde veya bu günden önce hareket noktasındaki Gümrük idaresince kabul edilen karne, varıs noktasındaki Gümrük idaresinde TIR islemi sonuçlanıncaya kadar geçerlidir.

Madde 10

1. Bir TIR isleminin ibrası gecikmeksizin yapılır.

2. Bir ülkenin Gümrük makamları bir TIR islemini ibra ettiginde, TIR islemini sonlandırma belgesi usulsüz veya hile yolu ile elde edilmis veya sonlandırma gerçeklesmemis olmadıkca, 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sözü edilen paraların ödenmesini kefil kurulustan talep edemezler.”

Madde 11

1. Bir TIR isleminin ibra edilmemis olması halinde, yetkili makamlar sayet TIR karnesinin kabul edildigi tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili kurulusu ibra edilmeme keyfiyetini bildirmemislerse, 8 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen paraları kefil kurulustan talep edemezler. Bu hüküm TIR islemini sonlandırma belgesi usulsüz veya hile yolu ile temin edilmis oldugu hallerde de uygulanır. Bu takdirde ihbar süresi iki yıldır.

2- 8 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında sözü edilen para tutarlarının ödenmesi talebi, TIR isleminin ibra edilmedigi veya TIR islemini sonlandırma belgesinin usulsüz veya hile yolu ile temin edilmis oldugu kefil kurulusa bildirildikten itibaren en az üç ay sonra ve en geç iki yıl içinde bu kurulusa yapılır. Bununla beraber, yukarıda belirtilen iki yıllık süre içinde dava konusu yapılmıs olan hallerde ödeme talebi, mahkeme kararının kabili infaz haline geldigi tarihten itibaren bir yıl içinde yapılır.

3-Kefil kurulus bu ödemeleri, ödeme talebi tarihinden itibaren üç ay içinde yapar. Ödeme talebinin yapıldıgı tarihten itibaren iki yıl için sözkonusu tasıma islemi ile ilgili olarak herhangi bir yolsuzluk yapılmadıgı Gümrük makamlarını tatmin edecek sekilde ispat edildigi takdirde, ödenen paralar kurulusa iade edilir.

Bölüm III

ESYANIN TIR KARNESİ HİMAYESİNDE TASINMASI

(a) TASITLARIN VE KONTEYNERLERİN KABULÜ

Madde 12

Karayolu tasıtlarının bu Bölümün (a) ve (b) kısımları hükümlerinden yararlanabilmeleri için bu Sözlesmenin 2 sayılı ekinde öngörülen yapılıs tarzı ve teçhizata iliskin sartlara sahip olmaları ve 6 sayılı ekinde belirtilen yöntem uyarınca kabul edilmeleri gerekir. Uygunluk belgesi 4 sayılı ekte gösterilen örnege uygun olmalıdır.

Madde 13

1. Konteynerlerin bu Bölümün (a) ve (b) kısımlarından yararlanabilmeleri için, bu Sözlesmenin 7 sayılı ekinin I nci kısmında öngörülen sartlara uygun bir sekilde yapılmıs olmaları ve bu ekin II nci kısmında belirtilen usullere göre kabul edilmeleri gerekir.

2. 1956 Konteynerlere iliskin Gümrük Sözlesmesi, Birlesmis Milletler kurulusunun himayesinde yapılan bu Sözlesmeden dogan Sözlesmeler, 1972 Konteyner Sözlesmesi veya bu Sözlesmenin yerine geçen veya bu Sözlesmeyi degistiren herhangi bir uluslararası belge uyarınca gümrük mührü altında esya tasımak üzere onaylanan konteynerler, yukarıdaki birinci paragraf hükümlerine uygun sayılırlar ve yeni bir uygunluk belgesi gerektirmeden TIR rejimi altında esya tasınmasında kullanılırlar.

Madde 14

1. Akit Taraflar yukarıdaki 12 ve 13 ncü maddelerde öngörülen sartlara sahip olmayan karayolu tasıtları ve konteynerlerle ilgili uygunluk belgelerini geçerli saymayabilirler. Bununla beraber Akit Taraflar tesbit edilen noksanlıklar önemsiz oldugu ve kaçakçılık tehlikesi yaratmadıgı takdirde tasımayı geciktirmekten kaçınırlar.

2. Uygunluk belgesi verilmesi için gerekli sartları kaybetmis olan herhangi bir karayolu tasıtı veya konteyner, gümrük mührü altında esya tasınmasında kullanılmaya baslamadan önce ya eski haline getirilir veya bunlar için yeni bir uygunluk belgesi istenir.

(a) (b) TIR KARNESİ KAPSAMI ALTINDA

ESYA TASINMASI YÖNTEMLERİ

Madde 15

1. TIR rejimi altında esya tasıyan karayolu tasıtları, tasıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez. Karayolu tasıtları, tasıt dizileri veya konteynerler için hiçbir teminat aranmaz.

2. Bu maddenin birinci paragrafı hükmü, herhangi bir Akit Tarafın, varıs noktasındaki Gümrük idaresinde, karayolu tasıtlarının, tasıt dizilerinin veya konteynerlerin TIR islemi bitince tekrar yurt dısı edilmesini saglamak amacı ile ulusal mevzuatında öngörülen formaliteleri uygulamasına engel teskil etmez.

Madde 16

Bir karayolu tasıtı veya tasıt dizisinin TIR tasıması sırasında, bu tasıtın veya tasıt dizisinin ön ve arka tarafına, üzerinde “TIR harfleri yazılı bulunan ve bu Sözlesmenin 5 sayılı ekinde

belirtilen özellikleri tasıyan dikdörtgen seklinde birer plaka yerlestirilir. Bu plakalar kolayca görülecek bir sekilde yerlestirilmeli ve gereginde sökülebilmelidir.

Madde 17

1. Her karayolu tasıtı veya konteyner için bir TIR karnesi düzenlenir. Bununla beraber, bir tasıt dizisi ve bir tek karayolu tasıtına veya tasıt dizilerine yüklenen bir çok konteyner için de bir tek TIR karnesi düzenlenebilir. Bu durumda TIR karnesi himayesindeki esya ile ilgili olarak TIR manifestosunda dizideki her tasıtın veya konteynerin muhteviyatı ayrı ayrı gösterilir.

2. TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir. Karnede ilgili TIR tasıması için yeterli sayıda koparılabilir varak bulunur.

Madde 18

Bir TIR tasıması, birkaç hareket ve varıs gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varıs gümrük idarelerinin toplam sayısı dördü geçmemelidir. TIR karnesi varıs gümrük idarelerine ancak bütün hareket gümrük idarelerinin bu TIR karnesini kabul etmeleri halinde sunulabilir.

Madde 19

Esyalar ve karayolu tasıtı, tasıt dizisi veya konteyner hareket noktasındaki Gümrük idaresinde TIR karnesi ile birlikte sunulacaktır. Hareket noktasındaki ülke Gümrük makamları, esya manifestosunun dogrulugunun tesbiti, gümrük mühürlerinin takılması veya bu Gümrük makamları sorumlulugunda tam yetkili kisiler tarafından takılan mühürlerin denetlenmesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Madde 20

Gümrük makamları, kendi ülkeleri içindeki yolculuklar için bir süre sınırlaması koyabilecekleri gibi, karayolu tasıtlarının, tasıt dizilerinin veya konteynelerin belirli bir yol takip etmelerini de isteyebilirler.

Madde 21

Her yol boyu ve varıs noktasındaki Gümrük idarelerinde, karayolu tasıtı, tasıt dizisi ve konteynerler, yükleri ve bu yüklere iliskin TIR karnesi ile birlikte kontrol için Gümrük makamlarına sunulacaktır.

Madde 22

1. Genel bir kural olarak, esyayı 5 nci maddenin ikinci fıkrasına göre muayene ettikleri haller hariç, her Akit Tarafın yol boyu Gümrük idareleri, diger Akit Tarafların gümrük mühürlerini,

bozulmamıs olmaları sartı ile, kabul ederler. Bununla beraber sözkonusu Gümrük makamları, denetim için gerekli gördükleri takdirde kendi mühürlerini de takabilirler.

2. Bir Akit Tarafın kabul ettigi gümrük mühürleri, bu Akit Tarafın toprakları üzerinde ulusal mühürlerin yararlandıgı hukuki korumadan yararlanırlar.

Madde 23

Gümrük makamları, özel durumlar dısında,

Karayolu tasıtlarına, tasıt dizilerine veya konteynerlere kendi ülke toprakları üzerinde, masrafları tasıyıcı tarafından ödenmek üzere, refakat edilmesini,

Karayolu tasıtlarının, tasıt dizilerinin veya konteynerlerin ve yüklerinin yol boyu süresince muayene edilmesini, talep edemezler.

Madde 24

Gümrük makamları, yolculuk sırasında veya bir yol boyu Gümrük idaresinde bir karayolu tasıtını, tasıt dizisini veya konteyneri muayeneye tabi tuttugu takdirde, takılan yeni mühürler ile yapılan kontrolün mahiyetini, ülkelerinde kullanılan TIR karnesinin ilgili varaklarına ve dipkoçanına yazarlar.

Madde 25

Gümrük mühürleri, 24 ve 35 nci maddelerde yazılı haller dısında yol boyunca kırılır veya bu mühürler kırılmaksızın esya tahribata veya hasara ugrarsa, ulusal kanun hükümlerinin muhtemel uygulamasına halel getirmemek sartı ile, Sözlesmenin 1 sayılı ekinde öngörülen TIR karnelerinin kullanılısına iliskin yönteme basvurulur ve TIR karnesindeki tasdikli rapor doldurulur.

Madde 26

1. TIR karnesi himayesinde yapılan tasımacılıgın bir kısmı bu Sözlesmeye taraf olmayan bir ülke topraklarında oldugu, takdirde, yolculugun bu kısmı için TIR tasıması geçici olarak durur. Bu durumda, yolculugun devam edecegi Akit Taraf ülkesinde Gümrük makamları, gümrük mühürleri ve tanıtma isaretlerinin bozulmamıs olması sartı ile TIR tasımasının baslaması için TIR karnesini kabul ederler.

Gümrük mühürlerinin bozulmus olması halinde, Gümrük Makamları TIR karnesini 25 inci madde hükümleri uyarınca tasıma isleminin baslaması için kabul edebilirler.

2. Daha basit bir gümrük transit yönteminin mevcut olması veya gümrük transit rejiminin gerekli olmadıgı hallerde, yolculugun bir kısmı için TIR karnesinin bir Akit Taraf toprakları

üzerinde karne hamili tarafından kullanılmadıgı takdirde de bu hüküm uygulanır.

3. Bu gibi durumlarda, TIR tasımasının geçici olarak durdugu veya basladıgı Gümrük idareleri, yol boyu çıkıs Gümrük idareleri ve yol boyu giris Gümrük idareleri olarak telakki edilir.

Madde 27

Bu Sözlesme hükümleri ve özellikle 18 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile, baslangıçta tayin edilen varıs noktası Gümrük idaresi yerine bir baska varıs noktası Gümrük idaresi tesbit edilebilir.

Madde 28

1. Bir TIR isleminin sonlandırılması Gümrük makamlarınca gecikmeksizin tasdik edilir. Bir TIR isleminin sonlandırılması sartsız veya sarta baglı olarak tasdik edilebilir.

Sonlandırmanın sarta baglı olarak tasdiki ancak TIR islemi ile ilgili olaylara dayandırılabilir. Bu olaylar TIR karnesi üzerinde açıkça gösterilir.

2. Esyanın baska bir gümrük rejimi veya baska bir gümrük kontrol sistemi altına alındıgı hallerde, bu gümrük rejimi veya gümrük kontrol sistemi kapsamında tespit edilen tüm usulsüzlükler TIR karnesi hamiline veya karne hamili adına hareket eden herhangi bir kisiye yüklenemez.”

(c) AGIR VEYA HAVALELİ ESYA TASINMASINA

İLİŞİKİN HÜKÜMLER

Madde 29

1. Bu kısmın hükümleri yalnız, bu Sözlesmenin 1 nci maddesinin (p) alt paragrafında tarif edilen agır veya havaleli esyanın tasınmasında uygulanır.

2. Bu kısım hükümleri uygulandıgında, hareket noktasındaki Gümrük _daresinin verecegi karara göre, agır veya havaleli esya mühür takılmayan tasıtlarla veya konteynerlerle tasınabilir.

3. Bu kısmın hükümleri ancak, hareket noktasındaki Gümrük idaresi yetkililerince, tasınan agır veya havaleli esya ile bunlara ait aksamın tanımlarının mevcut tanımlamalara göre kolayca tesbit edilebilecegine veya bu esya ve aksamın belirli bir iz bırakmadan degistirilmelerini veya alınmalarını önleyecek bir sekilde marka ve mühür vurulabilecegine kanaat getirildigi takdirde uygulanır.

Madde 30

Bu Sözlesmenin bütün hükümleri, bu kısmın özel hükümleri ile getirilen istisnalar dısında, TIR karnesi himayesinde agır veya havaleli esya tasınmasına uygulanır.

Madde 31

Kefil kurulusun sorumlulugu yalnız TIR karnesinde sayılan esyayı degil, fakat karneye yazılmamakla beraber yük platformunda veya TIR karnesinde yazılı olanlar arasında bulunan diger esyayı da kapsar.

Madde 32

TIR karnesinin kabı ve bütün varakları üzerinde _ngilizce veya Fransızca büyük harflerle “agır veya havaleli esya” kaydı bulunur.

Madde 33

Hareket noktasındaki Gümrük idaresi yetkili makamları, tasınan esyanın ayniyetinin tesbiti için gerekli koli listeleri, fotograflar, planlar gibi belgelerin TIR karnesine eklenmesini

isteyebilirler. Bu durumda sözü geçen makamlar bu belgeleri vize ederek bir örnegini TIR karnesi kapagının iç tarafına ilistirirler. TIR karnesi ile ilgili bütün manifestolarda bu belgelere iliksin mesruhat bulunur.

Madde 34

Her Akit Tarafın yol boyu Gümrük idaresindeki yetkili makamları, diger Akit tarafların yetkili makamları tarafından takılan gümrük mühürlerini ve/veya tanıtıcı isaretleri kabul ederler. Ancak, ilave mühürler ve/veya tanıtıcı isaretler takabilirler, TIR karnesinin kendi ülkelerinde kullanılan varaklarına, bunun karnede kalan dipkoçanına ve TIR karnesinde kalan diger koçanlar üzerine de yeni mühürlerin ve/veya tanıtıcı isaretlerin özelliklerini kaydederler.

Madde 35

Bir yol boyu gümrük idaresinde veya yolculuk sırasında yükü muayeneye tabi tutan Gümrük makamları, mühürleri kırmak ve tanıtıcı isaretlerini bozmak zorunda kalırlarsa, yeni mühürleri ve tanıtıcı isaretlerini kendi ülkelerinde kullanılan TIR karnesi varakları ile TIR karnesinde kalan ilgili dipkoçanlarına ve varaklara kaydederler.

Bölüm IV

YOLSUZLUKLAR

Madde 36

Bu Sözlesme hükümlerinin ihlali halinde, bundan sorumlu olan kisi suçun islendigi ülkenin kanunlarında öngörülen cezalara tabi olur.

Madde 37

Yolsuzlugun hangi ülkede yapıldıgının tesbit edilemedigi hallerde, suç hangi Akit Tarafın topraklarında meydana çıkarılmıssa orada islenmis sayılır.

Madde 38

1. Akit Taraflardan her biri, esyaların uluslararası tasımacılıgında geçerli Gümrük kanun ve yönetmeliklerini ciddi surette ihlal eden her kisiyi, bu Sözlesme hükümlerinden yararlanmaktan geçici veya devamlı olarak men etmek hakkına sahiptir.

2. Bu men etme, bir hafta içinde, söz konusu kisinin ikamet ettigi ya da yerlesik bulundugu Akit Tarafın yetkili makamlarına, ihlalin yapıldıgı ülke ya da gümrük bölgesindeki kefil kurulus(lar)a ve TIR Yürütme Kurulu’na bildirilir.”

Madde 39

TIR islemlerinde baska bir aksaklık görülmedigi takdirde,

1. Akit Taraflar, süre veya yol sınırlamaları ile ilgili önemsiz uyarsızlıkları dikkate almazlar.

2. Aynı sekilde, TIR karnesi esya manifestosu kayıtları ile karayolu tasıtı, tasıt dizileri veya konteyner muhteviyatı arasındaki farklar da, bu farkların esyalar yüklendigi veya gönderildigi

sırada bilerek islenen kusurdan veya ihmalden ileri gelmedigi hususunda yetkili makamları tatmin edecek sekilde deliller gösterildigi takdirde, TIR karnesi hamilinin Sözlesmeyi ihlali seklinde telakki edilmez.

Madde 40

Hareket veya varıs noktasındaki Gümrük idareleri, bu ülkelerde ortaya çıkan farklar, bu farklar bir TIR tasımasından önce veya sonraki gümrük islemleri ile ilgili oldugu ve karne hamilini ilgilendirmedigi takdirde, karne hamilini sorumlu tutamazlar.

Madde 41

TIR karnesi manifestosunda belirlenen esyanın kaza veya zorunlu nedenlerle tahribe ugradıgı veya yerine konmayacak bir sekilde kayboldugu veya tabiatı icabı eksildigi hususu

Gümrük makamlarını tatmin edecek sekilde ispatlandıgı takdirde, normal olarak ödenmesi gereken vergi ve resimler istenmez.

Madde 42

Bir Akit Taraf, nedenlerini belirterek talepte bulundugu takdirde, bir TIR tasıması ile ilgili Akit Tarafların yetkili makamları 40, 41 ve 42 nci madde hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli mevcut bilgileri bu Akit Tarafa verirler.

Yetkili makamlar, kefil kuruluslarla yakın isbirligi içinde, TIR karnesinin dogru kullanımını saglamak için gerekli bütün tedbirleri alırlar. Bu amaçla, uygun ulusal ve uluslararası kontrol önlemleri alabilirler. Yetkili makamlarca bu çerçevede alınan ulusal kontrol önlemleri, bunların Sözlesme hükümlerine uygunlugunu inceleyecek olan TIR Yürütme Kurulu’na derhal bildirilir.

Uluslararası kontrol önlemleri _dari Komite tarafından kabul edilir.”

Bölüm V

AÇIKLAYICI NOTLAR

Madde 43

III ncü Kısmın 6 ve 7 sayılı eklerinde bulunan Açıklayıcı Notlar, bu Sözlesme ile eklerindeki belirli bazı hükümlere yorum getirir. Bunlar bazı tavsiye edilen uygulamaları da yorumlar.

Bölüm VI

ÇES_TL_ HÜKÜMLER

Madde 44

Her Akit Taraf asagıdaki hususlarda kefil kuruluslara kolaylık gösterir:

(a) Akit Taraflar yetkili makamlarının, bu Sözlesmenin 8 nci maddesi hükümlerine göre talep edecekleri meblaglar için gerekli dövizin transferi ve

(b) İlgili kuruluslar veya uluslararası kuruluslar tarafından kefil kuruluslara gönderilen TIR karnesi örneklerinin bedeli için gerekli dövizin transferi.

Madde 45

Her Akit Taraf, TIR islemleri için tayin ettigi hareket noktası Gümrük idarelerini, yol boyu Gümrük idarelerini ve varıs noktası Gümrük idarelerini gösterir listeyi yayınlar. Sınır komsusu olan Akit Taraflar, sınırdaki büroları ve bunların açılıs saatleri hakkında görüs birligine varmak için birbirlerine danısırlar.

Madde 46

1. Bu Sözlesmede belirtilen gümrük islemlerinde, gümrük personelinin hizmetleri için ücret verilmez. Ancak, bu hizmetlerin bu islemler için tayin edilen gün, saat ve yerlerin dısında yapılması istisna teskil eder.

2. Akit Taraflar, gümrük idarelerinde, bozulabilir maddelerin gümrük islemlerini mümkün oldugu ölçüde kolaylastırırlar.

Madde 47

1. Bu Sözlesme hükümleri, kamu ahlakı, emniyeti, hıfzısıhhası veya saggı veya veteriner veya bitki saggının korunması amacı ile ulusal mevzuatta vazedilen kısıtlama ve kontrollerin

uygulanmasını engellemedigi gibi, bunlara dayanarak ödenmesi gereken vergi ve resimlerin tahsilini de engellemez.

2. Bu Sözlesme hükümleri, tasımacılıkla ilgili diger ulusal veya uluslararası hükümlerin uygulanmasını engellemez.

Madde 48

Bu Sözlesme hükümlerinden hiçbiri, gümrük birligi veya ekonomik birlik kuran Akit Tarafların kendi ülkelerinde baslayan, bu ülkelerde son bulan veya bu ülkeler içinden transit geçen tasımacılıkla ilgili olarak, bu Sözlesmede öngörülen kolaylıkları azaltmamak sartı ile özel kurallar ihdas etmelerine mani degildir.

Madde 49

Bu Sözlesme Akit Tarafların, tek taraflı hükümlerle veya iki taraflı ve çok taraflı anlasmalara dayanarak sagladıkları veya saglamak istedikleri daha büyük kolaylıkların uygulanmasına, bu kolaylıkların bu Sözlesme hükümlerinin ve özellikle TIR islemlerinin uygulanmasını engellememesi sartı ile önlemez.

Madde 50

Akit Taraflar talep üzerine birbirlerine, bu Sözlesme hükümlerinin uygulanması ile ilgili ve özellikle karayolu tasıtlarının veya konteynerlerin kabulü ve yapılarındaki teknik özelliklere iliksin bilgileri verirler.

Madde 51

Bu Sözlesmenin ekleri Sözlesmenin ayrılmaz parçasını teskil ederler.

Bölüm VII

SON HÜKÜMLER

Madde 52

İmza, tasdik, kabul, onay ve katılma

1. Birlesmis Milletlere üye bütün ülkelerle, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının herhangi bir

ihtisas ajansına üye ülkeler, Uluslararası Adalet Divanına taraf olan ülkeler ve Birlesmis Milletler Genel Kurulunca davet edilen diger herhangi bir ülke bu Sözlesmeye,

(a) Tasdik, kabul ve onay kaydı olmaksızın imzalayarak,

(b) Tasdik, kabul veya onay kaydı ile imzaladıktan sonra tasdik, kabul veya onay belgesini tevdi edere, veya

(c) Katılma belgesini tevdi ederek, Akit Taraf olurlar.

2. Bu Sözlesme, 1 Ocak 1976 tarihinden 31 Aralık 1976 tarihine kadar, Birlesmis Milletler Cenevre Ofisinde, bu maddenin birinci paragrafında sözü edilen ülkelerin imzalarına açık tutulur.

Bu tarihten sonra ise katılmalara açılacaktır.

3. Gümrük birlikleri ve ekonomik birliklerde bütün üye ülkeleri ile birlikte veya bütün üye ülkeleri bu Sözlesmeye Akit Taraf olduktan sonra maddenin birinci ve ikinci paragrafı hükümleri

uyarınca bu Sözlesmeye Akit Taraf olabilirler. Bununla beraber birliklerin oy hakkı yoktur.

4. Tasdik kabul ve katılma onayı belgeleri Birlesmis Milletler Genel Sekreterine tevdi edilir.

Madde 53

Yürürlüge Giris

1. Bu Sözlesme, 52 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen bes ülkenin Sözlesmeyi tasdik, kabul onay kaydı olmaksızın imzaladıkları veya tasdik, kabul, onay veya katılma belgelerini tevdi ettikleri tarihten itibaren altı ay sonra yürürlüge girer

2. 52 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen bes ülke, bu Sözlesmeyi tasdik, kabul veya onay kaydı ile imzaladıktan sonra veya tasdik, kabul, onay veya katılma belgelerini tevdi ettikten sonra, Sözlesme diger Akit Taraflar için tasdik, kabul, onay veya katılma belgelerini tevdi ettikleri tarihten altı ay sonra yürürlüge girer.

3. Bu Sözlesmede yapılan bir degisiklik yürürlüge girdikten sonra tevdi edilen tasdik, kabul, onay veya katılma belgesi Sözlesmenin degisiklik görmüs metni için verilmis sayılır.

4. Bu degisiklik kabul edildikten sonra, fakat yürürlüge girmeden önce tevdi edilen bu belgeler, degisikliklerin yürürlüge girdigi tarihteki degisik metin için verilmis sayılır.

Madde 54

Sözlesmeden Çekilme

1. Her Akit Taraf Birlesmis Milletler Teskilatı Genel Sekreterine yapacagı bir ihbar ile bu Sözlesmeden çekilebilir.

2. Çekilme, Genel Sekreterin bu hususdaki bildiriyi almasından 15 ay sonra geçerli olur.

3. Çekilmenin geçerli sayılacagı tarihten önce hareket noktasındaki gümrük idaresi tarafından kabul edilen TIR karnelerinin geçerliligine halel gelmez ve kefil kurulusun teminatları bu Sözlemse sartlarına uygun olarak geçerli sayılır.

Madde 55

Sözlesmenin Yürürlükten Kalkması

Bu Sözlesme yürürlüge girdikten sonra Akit Taraf ülkelerin sayısı üst üste 12 ay süreyle besten asagı düserse, 12 aylık sürenin bitiminden itibaren Sözlesme yürürlükten kalkar.

Madde 56

1959 TIR Sözlesmesinin Yürürlükten Kalkması

1. Bu Sözlesme yürürlüge girince Akit Taraflar arasındaki iliskilerde 1959 TIR Sözlesmesini yürürlükten kaldırır ve onun yerine geçer.

2. Karayolu tasıtları ve konteynerler için 1959 TIR Sözlesmesine göre verilen uygunluk belgeleri, geçerli oldukları veya uzatıldıkları sürece ve bu tasıtların ve konteynerlerin kabulü için baslangıçta öngörülen sartlar devam ettigi takdirde, bu Sözlesme Akit Taraflarınca gümrük mühürü adı altında esya tasınmasında kabul edilirler.

Madde 57

Anlasmazlıkların Çözümlenmesi

1. Bu Sözlesmenin yorumu veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkabilecek her türlü anlasmazlık, imkan nisbetinde, aralarında müzakere veya diger bir çözüm yoluyla halledilir.

2. İki veya daha fazla Akit Taraf arasında çıkan, bu Sözlesmenin yorumu veya uygulanması ile ilgili herhangi bir anlasmazlık, bu maddenin birinci paragrafında belirtilen yollarla halledilemezse, Taraflardan birinin talebi üzerine, asagıdaki sekilde teskil edilen bir hakem kuruluna intikal ettirilir. Anlasmazlıkla ilgili Taraflar birer hakem tayin ederler ve hakemlerce, baskanlık görevi yapmak üzere, diger bir hakem atanır. Taraflardan biri tahkim talebinin alınmasından üç ay sonra bir hakem tayin etmedigi veya hakemler bir baskan seçmedikleri takdirde, Taraflardan her biri Birlesmis Milletler Genel Sekreterinden bir hakemin veya hakem kurulu baskanının tayin edilmesini ister.

3. İkinci paragraf hükümlerince kurulan hakem kurulunun kararı anlasmazlık halindeki tarafları baglar.

4. Hakem kurulu kendi iç tüzügünü tesbit eder.

5. Hakem kurulunun kararları çogunlukla alınır.

6. İhtilaf halindeki taraflar arasında hakem kararının yorumu veya infazı ile ilgili bir anlasmazlık çıktıgı takdirde, bu karar Taraflarca, kararı veren hakem heyetine getirilebilir.

Madde 58

İtirazi Kayıtlar

1. Bu Sözlesmeyi imzaladıgı, tasdik ettigi veya bu Sözlesmeye katıldıgı sırada her ülke, Sözlesmenin 57 nci maddesinin 2-6 ncı paragrafları ile kendini baglı saymadıgını beyan edebilir.

Diger Akit Taraflar, böyle bir itirazi kayıt koyan Akit Tarafa karsı bu paragraflarla bagsayılmazlar.

2. Bu maddenin birinci paragrafı uyarınca ihtirazi kayıt koyan herhangi bir Akit Taraf Birlesmis Milletler Genel Sekreterine bildirmek sureti ile bu ihtirazi kaydı kaldırabilir.

3. Bu maddenin birinci paragrafında öngörülen ihtirazi kayıt dısında bu Sözlesmeye baska bir ihtirazi kayıt ileri sürülmez.

Birinci Mükerrer

İdari Komite

Bütün Akit Taraflardan olusan bir İdari Komite kurulur. Komite’nin olusumu, islevleri ve çalısma usul ve esasları Ek 8’de belirtilmistir.”

İkinci Mükerrer

TIR Yürütme Kurulu

İdari Komite, Sözlesme ve kendisi tarafından verilen görevleri, Komite adına yerine getirecek yardımcı organ olarak bir TIR Yürütme Kurulu olusturur. Kurul’un olusumu, islevleri ve çalısma usul ve esasları Ek 8’de belirtilmistir.

Madde 59

Bu Sözlesmede yapılacak degisikliklerle ilgili Kurallar

1. Bu Sözlesmede ve eklerinde bir Akit Tarafın teklifi üzerine, bu maddede belirtilen usullerle  degisiklikler yapılabilir.

2. Bu Sözlesme için önerilen her degisiklik _dari Komite Tarafından incelenir. Yönetim kurulu tarafından incelenerek veya hazırlanarak mevcut ve oy veren üyelerin üçte iki çogunlugu ile kabul edilen bu türlü düzeltmeler, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri tarafından kabul islemi için, Akit Taraflara bildirilir.

3. 60 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile, evvelki paragraf uyarınca bildirilen düzeltmeler, düzeltme ile ilgili bildirimin yapıldıgı tarihten itibaren oniki aylık bir süre içinde Akit Taraf ülkelerinden biri tarafından Birlesmis Milletler Genel Sekreterine bir itiraz vaki olmadıgı takdirde, bu sürenin bitiminden itibaren 3 ay sonra bütün Akit Taraflar için yürürlüge girer.

4. Önerilen degisiklik için, bu maddenin üçüncü paragrafı uyarınca bir itiraz bildirisi yapıldıgı takdirde, düzeltme kabul edilmemis sayılır ve hiçbir etkisi olmaz.

Madde 60

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ve 9 sayılı Eklerde degisiklik yapılması ile

İlgili Özel Usuller

1. 59 ncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca incelenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 ve 9 sayılı Eklerle ilgili degisiklik önerileri, yönetim kurulunca aynı anda tesbit edilen daha önceki bir tarihte, Akit Taraf ülkelerinin beste biri veya bu nispetten daha düsükse besi tarafından Birlesmis Milletler Genel Sekreteri nezdinde bir itiraz yapılmamıs olmak kaydı ile, bu degisikliklerin kabulü sırasında yönetim kurulunca tespit edilen tarihte yürürlüge girer. Bu paragrafta belirtilen tarihlerin tesbitinde mevcut ve oy veren ülkelerin üçte iki çogunlugu gereklidir.

2. Yukarıda birinci paragrafta belirtilen usul ile yürürlüge giren herhangi bir degisiklik, bütün Akit Taraflar için, degisiklikle ilgili hükümlerin yerine geçer veya bu hükümlere göre öncelik

kazanır.

Madde 61

Talepler, bildiriler ve itirazlar

Birlesmis Milletler Genel Sekreteri bu Sözlesmenin 52 nci maddesinin birinci paragrafında belirtilen bütün Akit Taraflara ve ülkelere, 59 ve 60 ncı maddelere göre yapılan talepler, bildiriler ve itirazlarla herhangi bir degisikligin yürürlüge girdigi tarihi bildirir.

Madde 62

Gözden Geçirme Konferansı

1. Her Akit Taraf Birlesmis Milletler Genel Sekreterine basvurarak bu Sözlesmenin gözden geçirilmesi için bir konferans toplanmasını isteyebilir.

2. 52 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen bütün Akit Tarafların ve ülkelerin davet edilecegi gözden geçirme konferansı, Genel Sekreterin bildiride bulundugu tarihten itibaren altı ay için Akit Taraf ülkelerinden en az dörtte birinin kendisine olumlu cevap vermeleri halinde Birlesmis Milletler Genel Sekreteri tarafından toplantıya çagrılır.

3. 52 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen bütün Akit Tarafların ve ülkelerin davet edilecegi gözden geçirme konferansı, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri tarafından, İdari

Komitenin talebine iliskin bildiri üzerine de toplantıya çagrılabilir. İdari Komite, mevcut ve oy veren üyelerinin üçte iki çogunlugu tarafından karar verildigi takdirde talepte bulunur.

4. Bu maddenin ikinci ve üçüncü paragrafları uyarınca bir Konferans toplandıgında, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri tarafından bütün Akit Taraflara bildiride bulunulur ve onları üç aylık süre içinde, konferansta ele alınmasını istedikleri konuları bildirmeye davet eder. Birlesmis Milletler Genel Sekreteri bütün Akit Taraflara konferansın toplanacagı tarihten en az üç ay önce, bu önerilerin metinleri ile birlikte konferansın geçici gündemini gönderir.

Madde 63

Bildiriler

61 ve 62 nci maddelerde öngörülen bildirilere ilave olarak, Birlesmis Milletler Genel Sekreteri tarafından, 52 nci maddede belirtilen bütün ülkelere;

(a) 52 nci maddeye dayanarak yapılan imzalar, tasdikler, kabuller, onaylar ve katılmalar,

(b) 53 ncü madde uyarınca bu Sözlesmenin yürürlüge giris tarihleri,

(c) 54 ncü madde uyarınca yapılan fesihleri,

(d) 55 nci madde uyarınca bu Sözlesmenin yürürlükten kaldırılması,

(e) 58 nci maddeye dayanarak konulan ihtirazi kayıtlar,

hakkında bildirimde bulunur.

Madde 64

Asıl Metin

Bu Sözlesmenin aslı 31 Aralık 1976 tarihinden sonra, Birlesmis Milletler Genel Sekreterligine tevdi edilecek ve aslına uygun tasdikli örnekleri Genel Sekreterlikçe, bütün Akit Taraflara ve 52 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen, Akit Taraf olmayan ülkelere gönderilecektir.

YUKARIDAKİ HUSUSLARI TASDİK ZIMNINDA, asagıda imzası bulunan tam yetkililer bu Sözlesmeyi imzalamıslardır.

Her üç metinde aynı derecede geçerli olmak üzere _ngilizce, Fransızca ve Rusça dillerinde tek bir nüsha olarak bin dokuzyüz yetmis bes yılının Kasım ayının ondördüncü günü Cenevre’de TANZİM EDİLMİSTİR.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896708 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,94 TL
1 € = 4,84 TL
16896708 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?