2. FASIL AÇIKLAMALAR

FASIL  2
ETLER VE YENİLEN SAKATAT
30.12.2016-29934 (2.M.) Resmi Gazete (KararSayısı:2016/9645)  Yürürlük:01.01.2017
     Not
  1. Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir :
      (a) 02.01  ila  02.08  veya  02.10  pozisyonlarına  giren  ürünlerden  insanların yemesine elverişli olmayanlar;
      (b) Hayvan bağırsakları, mesaneleri veya mideleri (05.04 pozisyonu) veya hayvan kanı (05.11 veya 30.02); veya
         
      (c) 02.09 pozisyonunda yeralan ürünler dışındaki hayvansal yağlar. (Fasıl 15)
     Ek Notlar
  1. A. Aşağıdaki ibarelerin karşılarında anlamları  belirtilmiştir:
     (a) " sığır karkasları 0201.10 ve 0202.10 alt pozisyonlarında ": 
         Kan akıtma, iç organların çıkarılması ve deri yüzülme işlemlerinden sonra kesimi yapılmış hayvanlar, 
         başlarıyla veya başları olmadan, ayakları veya ayakları olmadan ya da bağlı bulunan diğer yenilmeyen
         kısımları ile veya onlar olmadan ithal edilir. Karkaslar baş olmadan ithal ediliyor ise baş karkastan
         " atloido-occipital " noktadan ayrılmalıdır. Ayakların hariç tutulduğu ithalatta, ayaklar " carpo-                     
        metacarpal" ya da " tarso- metatarsal " noktalarından kesilmelidir; " karkas " ön kısmında bulunan
         tüm kemikleri ve gerdan, boyun ve 10 çiftten fazla kaburga içeren omuzdan ibaret olmalıdır.
         
    (b) " Sığır yarım karkasları " 0201.10 ve 0202.10 alt pozisyonlarında: 
         Bütün haldeki karkasın boyun, sırt,  bel ve kuyruk omurlarının merkezi boyunca ve göğüs kemiği ile 
         " ischio-pubeic " mafsalının merkezi boyunca simetrik olarak yapılan parçalama sonucu oluşan ürün; 
         " yarım karkas " bütün kemikleri, gerdan, boyun ve 10'dan daha fazla kaburgaya sahip sırtı içeren 
         yarım karkasın ön bölümüdür.
    (c) " Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) " 0201.20.20.00 ve 0202.20.10.00 alt pozisyonlarında:
         - Bütün kemikleri ile gerdan, boyun ve sırtı içeren ve 10. kaburgadan kesilen ön çeyrek gövde; 
         ve tüm kemikleri ile but ve bel etlerini içeren ve 3. kaburgadan kesilen arka çeyrek, ya da
        - Bütün kemikleri ile gerdan, boyun ve sırtı içeren ve 5. kaburgadan kesilmiş karın bölümünün tümü ve 
          göğsün bağlı bulunduğu ön çeyrek gövde; ve bütün kemikleri, but ve bel etini içeren ve 8. parçalanmış
          kaburgadan kesilen arka çeyrek .
        Çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) parçalardan meydana gelen ön ve arka çeyrek gövdeler aynı 
        zamanda ve eşit sayılarda ithal edilmeli ve ön çeyrek gövdenin toplam ağırlığı, arka çeyrek 
        gövdeninki  ile aynı olmalıdır; bununla birlikte sevkiyatta iki parçanın ağırlıkları arasındaki farkın, 
        ağır olan parçanın (ön çeyrek gövde ya da arka çeyrek gövde) ağırlığının % 5'ini geçmesine 
        izin verilmez. 
   (d) " Karkasın ön çeyreği (ayrılmamış) "  0201.20.30.00 ve 0202.20.30.00 alt pozisyonlarında: 
         Bütün kemikler ile gerdan, boyun ve sırtı içeren, böğürle veya böğürsüz minimum 4 çift veya 
         maksimum 10 çift  kaburgayı ( ilk dört çift kaburga bütün halinde olmalıdır, diğerleri kesilebilir) 
         bulunduran bir karkasın ön kısmıdır.
   (e) " Karkasın ön çeyreği (ayrılmış) ", 0201.20.30.00 ve 0202.20.30.00 alt pozisyonlarında: 
         Bütün  kemikler ile gerdan, boyun ve sırtı içeren, böğürle veya böğürsüz minimum 4 çift ve 
         maksimum 10 çift kaburgayı (ilk 4 çift kaburga bütün halde olmalıdır, diğerleri kesilebilir) bulunduran 
         yarım gövde karkasın ön kısmıdır. 
   (f) " Karkasın arka çeyreği (ayrılmamış) ", 0201.20.50.00 ve 0202.20.50.00 alt pozisyonlarında: 
        Bütün kemikler ile but ve sağrı etlerini kapsayan, filetoyu içine alan, kol ile veya kol olmadan ve 
        böğürle veya böğürsüz, bütün veya parçalanmış halde bulunan minimum 3 çift kaburga bulunduran 
        karkasın arka kısmıdır.
   (g) " Karkasın arka çeyreği (ayrılmış) ", 0201.20.50.00 ve 0202.20.50.00 alt pozisyonlarında: 
         Bütün kemikler ile sırt ve sağrı etlerini kapsayan, filetoyu içine alan, kol ile veya kol olmadan veya 
         böğürle veya böğürsüz, bütün veya parçalanmış halde bulunan minimum 3 çift kaburga bulunduran 
         yarım karkasın arka kısmıdır.
   (h) 1  - " Kürek (karkasın ön çeyreğinin kaburga etleri) ", 0202.30.50.00 alt pozisyonunda: 
                 ön çeyrek gövdenin sırt kısmı, sırtın üst kısmını içerir. İlk kaburga kemiğinin ilk göğüs segmenti, 
                 10. kaburga kemiği üzerindeki diyaframın refleksiyon noktasına bağlandığı nokta boyunca 
                 uzunlamasına düz bir hattan parça almak suretiyle ön çeyrek gövdeden sağlanılan ve 
                 minimum 4 maksimum 10 kemiği içeren parça.
         2   - " Döş parçası " 0202.30.50.00 alt pozisyonunda: 
                  Döş merkezi ucunu ve döş noktasal ucunu içine alan ön çeyrek gövdenin alt kısmıdır.
  B. Bu fasılın 1(A) No'lu ek notu (a) ila (g) bendleri kapsamı ürünler, omurgayı içerecek veya içermeyecek şekilde
      sunulabilir.
  C. 1(A) No'lu ek not'da belirtilen bütün veya kesilmiş kaburgaların sayılarının tespitinde, sadece omurgaya    
       bağlı bulunanlar göz önünde bulundurulur. Eğer omurga çıkarılırsa, sadece- çıkarılmadıkları takdirde 
       omurgaya doğrudan bağlı olacak- bütün veya kesilmiş kaburgalar göz önünde bulundurulur.
  2. A. Aşağıdaki ibarelerin karşılarında anlamları belirtilmiştir:
            (a) " Karkas veya yarım karkaslar " , 0203.11.10.00 ve 0203.21.10.00 alt pozisyonlarında: 
        Kanı akıtılan, iç organları ayrılan, kılları ve toynakları ayrılmış evcil domuzların karkas formunda 
        kesilmiş halidir. Yarım karkaslar, bütün haldeki karkaslardan boyun, sırt, bel ve kuyruk omurlarının
        her birinin merkezi boyunca ve göğüs kemiği ve " ischio-pubeic " mafsalının merkezi boyunca 
        bölünmesi ile elde edilir. Bu karkaslar veya yarım karkaslar baş, yanak, ayaklar, " flare yağı ", böbrekler, 
        kuyruk veya diyaframı içerebilir veya içermeyebilir. Yarım karkaslar omurilik, beyin ve dili içerebilir
        veya içermeyebilirler. Dişi domuzların karkasları veya yarım karkasları meme (mammary glands) 
        içerebilir veya içermeyebilirler.
            (b) " But " 0203.12.11.00 , 0203.22.11.00 , 0210.11.11.00 ve 0210.11.31.00 alt pozisyonlarında: 
                     Ayak, kol, kabuk veya deri altı yağıyla birlikte veya bunlar olmadan kemikleri içine alan yarım 
                     karkasın geride kalan kısmıdır.
                     But , son bel omurunu maksimum oranda içermesi için yarım karkasın geri kalanından ayrılır.
            (c) " Ön kısım " 0203.19.11.00, 0203.29.11.00, 0210.19.30.00 ve 0210.19.60.00 alt pozisyonlarında: 
                   Başı içermeyen, kemikleri içeren, ayak, kol, kabuk veya deri altı yağı içeren veya içermeyen 
                    yarım karkasın ön kısmındaki bölümüdür.
                   Ön kısım beşinci sırt omurunu maksimum oranda içersin diye yarım karkasın kalan kısmından ayrılır.
                   Ön kısmın üst (sırt) kısmı, kürek kemiği içersin içermesin ve karkaslara bağlansın bağlanmasın 
                   (taze halde boyun ucu veya tuzlanmış durumda üst boyun), ön kısmın alt (karına ait) kısmından, 
                   vertabral kolonunun hemen altından bir parça alınarak ayrıldığı zaman bir bel parçası olarak 
                   gözönünde bulundurulur.
            (d) " Kol etleri ", 0203.12.19.00, 0203.22.19.00, 0210.11.19.00 ve 0210.11.39.00 alt pozisyonlarında: 
                   Kürek kemiği ve bağlı kasları içeren veya içermeyen, ön kısmın alt kısmı. (kemikler dahil olup 
                   ayak ile kabuk yağı bulunsun bulunmasın)
                   Ayrı olarak getirilen kürek kemiği ve buna bağlı kaslar, bu alt pozisyonda kolun bir bölümü olarak 
                   sınıflandırılır.
            (e) " Bel etleri ", 0203.19.13.00, 0203.29.13.00, 0210.19.40.00 ve 0210.19.70.00 alt pozisyonlarında: 
                   Yarım karkasın üst kısmındadır. İlk boyun omurundan kuyruk omuruna uzanır, kemikleri dahil olup
                   derialtı veya kabuk yağı olabilir veya olmayabilir.
                   Bel yarım karkasın alt kısmından vertabral kolonun hemen altından bir parça alınarak ayrılır.
             (f) " Karın etleri ", 0203.19.15.00, 0203.29.15.00, 0210.12.11.00 ve 0210.12.19.00 alt pozisyonlarında: 
                  Genellikle çizgili olarak bilinen, but ve sırt arasında bulunan yarım karkasın alt bölümüdür. Kemikli 
                  veya kemiksiz olabilir fakat kabuk veya derialtı yağı içermeyebilir.
            (g) " Yarım karkas ", 0210.19.10.00 alt pozisyonunda: 
                  Baş, çene boşluğu, yanak, ayaklar, kuyruk,  " flare yağı ", böbrek, kontrfile, kürek kemiği, göğüs kemiği
                  vertabral kolon, pelvis kemiği ve diyaframı içermeyen domuz yarım karkası.
            (h) " Dörtte üç ön parça "lar, 0210.19.10.00 alt pozisyonunda: 
                   Kemikli veya kemiksiz, butu içermeyen  yarım karkas kenarı.
            (ij) " Dörtte üç arka parça kenarları ", 0210.19.20.00 alt pozisyonunda: 
                   Kemikli ya da kemiksiz " ön kısım "ı içermeyen yarım karkas kenarı.
            (k) " Orta kısım "lar, 0210.19.20.00 alt pozisyonunda: 
                   But ve " ön kısım "ı içermeyen, kemikli ya da kemiksiz  yarım karkas kenarı. 
                   Bu alt pozisyon aynı zamanda, bütün " orta kısım "larda doğal oranlardaki bel  ve karın etlerini
                   kapsayan " orta kısım " parçalarını içine almaktadır.
        B. Paragraf 2(A)(f)'de tanımlanan parçaların bölümleri, kabuk ve derialtı yağı içermek koşuluyla aynı alt 
            pozisyon içinde kabul edilir.
             0210.11.11.00, 0210.11.19.00, 0210.11.31, 0210.11.39.00, 0210.19.30.00 ve 0210.19.60.00 alt pozisyonlarında
             yer alan parçalar, paragraf 2(A)(g)'de gösterilen kemikleri ayrılmasıyla yarım karkas kenarından elde edilirse
             kesit hattı paragraf 2(A)(b), (c) ve (d)'de tanımlandığı şekilde ve kemikli olmalıdır
.
        C. 0206.49.00.00 ve 0210.99.49.00 alt pozisyonları özellikle, beyin, yanak veya diller olsun veya 
             olmasın,  evcil domuzların başlarını veya başlarının yarısını ve bunların parçalarını içerir.
            Baş, yarım karkasın geri kalan kısmından şu şekilde ayrılır:  
            - Kafatası kemiğine paralel şekilde düz bir kesitle; veya
            - Kafatası kemiğine paralel şekilde, göz seviyesine kadar ve sonrasında başın ön kısmına doğru meyille ve 
              bu şekilde yanakların yarım karkasa bağlı kalması sağlanarak.
              Yanaklar, burun ve kulaklar, başa bağlı olan etler gibi başın bölümleri olarak kabul edilir. Fakat ayrı olarak 
              sunulan ön kısımdaki kemiksiz etlerin kesimleri (çeneler, yanaklar veya her ikisi birlikte) duruma göre, 
              0203.19.55.00, 0203.29.55.00, 0210.19.50.00 veya 0210.19.81.00 alt pozisyonlarında yer alır.
        D. 0209.00.11.00 ve 0209.00.19.00 alt pozisyonlarında: 
             " Domuz derialtı yağı ", domuzun hangi bölümünden kaynaklandığı önemli olmaksızın, derinin altında
              biriken ve deriye yapışan yağ dokusu olarak bilinir; her halükarda yağlı dokunun ağırlığı, kabuk
              (rind) ağırlığını aşar. Bu alt pozisyonlar aynı zamanda kabuğu (rind) alınmış domuz deri altı yağını da
              kapsar.
        E. 0210.11.31.00, 0210.11.39.00, 0210.12.19.00 ve 0210.19.60.00 ila 0210.19.89.00 alt pozisyonlarında: 
            Etteki su/protein oranı (nitrojen içeriği x 6.25) 2.8 veya daha az olan ürünler "kurutulmuş veya tütsülenmiş" 
            olarak dikkate alınırlar. Nitrojen içeriği ISO 937-1978 yöntemine göre belirlenir.
     3. A. 02.04 pozisyonunda:
                (a) " Karkaslar " ibaresinden, 0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41, 0204.50.11.00 ve 0204.50.51.00 alt 
                      pozisyonlarında: 
                     Kanı akıtılmış, iç organları ayrılmış ve derisi yüzülmüş haldeki kesilmiş hayvanların bütün  haldeki
                     karkasları anlaşılır. Başla, ayakla ve bağlı bulunan diğer sakatatla birlikte veya onlar olmadan ithal
                     edilir ise baş karkastan " atloido-occipital " noktasından ayrılmış olmalıdır. Ayaklar olmadan yapılan
                     ithalatta ise ayakların " carpo-metacarpal " ve " tarso-metatarsal " noktalarından ayrılmış olmasına
                     dikkat edilmelidir.
               (b) " Yarım karkaslar " ibaresinden, 0204.10, 0204.21, 0204.30, 0204.41 , 0204.50.11.00 ve 0204.50 51.00 
                     alt pozisyonlarında: 
                    Bütün haldeki karkasın boyun , sırt, bel ve kuyruk omurlarının her birinin merkezi boyunca göğüs
                    kemiği ile "ishio-pubeic" mafsalının merkezi boyunca yapılan simetrik bir bölünme ile elde edilen
                    ürün anlaşılır.
              (c) " Kısa ön çeyrek " ibaresinden, 0204.22.10.00, 0204.42.10.00, 0204.50.13.00 ve 0204.50.53.00 alt 
                    pozisyonlarında: 
                    Omurgaya dik açı yaparak  kesilen, bütün kemikler ile omuzu, gerdanı ve orta boynu içeren, göğüsle
                    veya göğüs olmadan, minimum 5 ve maksimum 7 çift kaburgayı bütün veya parçalanmış halde
                    bulunduran karkasın ön kısmındaki parça anlaşılır.
              (d) " Kısa ön çeyrek "  ibaresinden, 0204.22.10.00 , 0204.42.10.00 , 0204.50.13.00 ve 0204.50.53.00 alt 
                    pozisyonlarında: 
                    Omurgaya dik açı yaparak kesilen, bütün kemikler ile sırtı, gerdanı ve orta boyunu içeren, göğüsle
                    veya göğüs olmadan, minimum 5 ve maksimum 7 çift kaburgayı bütün veya parçalanmış halde
                    bulunduran yarım karkasın ön kısmındaki parça anlaşılır.
             (e) " Fileto veya sağrı (tam veya yarım) " ibaresinden, 0204.22.30.00, 0204.42.30.00 , 0204.50.15.00 ve 
                   0204.50.55.00 alt pozisyonlarında : 
                   Butlar ve kısa ön çeyrek, böbreklerle veya böbrekler olmadan ayrıldıktan sonra karkasın geriye
                   kalan parçası anlaşılır. Sırt eti, " sağrı " dan ayrıldığı zaman minimum 5 bel omuru içermelidir;
                   " sağrı " lar, sırt etinden ayrıldığı zaman bütün veya parçalanmış haldeki kaburgaların minimum
                   5 çiftini içermelidir. 
             (f)  " Sırt fileto veya sağrı (tam ve yarım) " ibaresinden, 0204.22.30.00 , 0204.42.30.00, 0204.50.15.00 ve
                   0204.50.55.00 alt pozisyonlarında: 
                  Butlar ve kısa ön çeyrek, böbreklerle veya böbrek olmadan ayrıldıktan sonra yarım  karkasın
                 geri kalan kısmı anlaşılır. Sırt eti, " sağrı " dan ayrıldığı zaman sırt omurlarının minimum 5 'ini;
                 " sağrı " sırt etinden ayrıldığı zaman ise bütün veya parçalanmış haldeki kaburgaların minimum 
                 5' ini içermelidir. 
            (g) " But veya yarım but " ibaresinden, 0204.22.50.00, 0204.42.50.00, 0204.50.19.00 ve 0204.50.59.00 alt
                  pozisyonlarında: 
                  Bütün kemikleri ile butları içeren, kalça kemiğinin hemen altındaki 6. bel omurundan ya da
                  " ischio-pubeic " mafsalından önceki kalça kemiği boyunca uzanan 4. kuyruk omurunda  omurgaya
                 dik açı yaparak parçalanan karkasın arka bölümü anlaşılır.
            (h) " But ve yarım but " ibaresinden, 0204.22.50.00, 0204.42.50.00, 0204.50.19.00 ve 0204.50.59.00 alt 
                   pozisyonlarında:
                 Kalça kemiğinin hemen altındaki 6. bel omurunda ve " ischio-pubeic " mafsalından önceki kalça 
                 kemiği boyunca uzanan 4. kuyruk omurunda omurgaya dik açı yapacak şekilde parçalanan butu
                 ve bütün kemiklerini içeren yarım karkasın arka bölümü anlaşılır.
         B. Paragraf 3 A'da gösterilen bütün veya parçalanmış haldeki kaburgaların sayısını belirlemede sadece 
             omurgaya bağlı olanlar dikkate alınmaktadır.
     4. Aşağıdaki ibarelerin karşılarında anlamları belirtilmiştir :
            (a) 0207.13.20.00 ila 0207.13.60.00, 0207.14.20.00 ila 0207.14.60.00, 0207.26.20.00 ila 0207.26.70.00,             
                 0207.27.20.00 ila 0207.27.70.00, 0207.44.21.00 ila 0207.44.61.00 ve 0207.45.21.00 ila 0207.45.61.00
                0207.54.21.00 ila 0207.54.61.00, 0207.55.21.00 ila 0207.55.61.00 ve 0207.60.21.00 ila 0207.60.61.00 
              alt pozisyonlarında " kümes hayvanlarının kemikli parçaları " na buralarda belirtilen bütün kemikler 
               (a)'da söz edilen kümes hayvanlarının kemikli parçaları kısmen kemikli olmaları halinde 0207.13.70.00, 
                0207.14.70.00, 0207.26.80.00, 0207.27.80.00, 0207.44.71.00, 0207.44.81.00, 0207.45.71.00, 0207.45.81.00, 
               0207.54.71.00, 0207.54.81.00, 0207.55.71.00, 0207.55.81 ve 0207.60.81.00 alt pozisyonlarında sınıflandırılırlar.
          (b) 0207.13.20.00, 0207.14.20.00, 0207.26.20.00, 0207.27.20.00, 0207.44.21.00, 0207.45.21.00, 0207.54.21.00, 
               0207.55.21.00 ve 0207.60.21 alt pozisyonlarında " yarımlar "; düz  şekilde göğüs
               kemiği ve omurga boyunca boyuna kesimle elde edilen kümes hayvanları yarım karkaslarıdır.
         (c) 0207.13.20.00, 0207.14.20.00, 0207.26.20.00, 0207.27.20.00, 0207.44.21.00, 0207.45.21.00, 
              0207.54.21.00, 0207.55.21.00 ve 0207.60.21  alt pozisyonlarında " çeyrekler "; yarımın enine kesilmesiyle
               elde edilen but veya göğüs çeyrekleridir. 
         (d) 0207.13.30.00, 0207.14.30.00, 0207.26.30.00, 0207.27.30.00, 0207.44.31.00, 0207.45.31.00,
              0207.54.31.00, 0207.55.31.00 ve 0207.60.31 alt pozisyonlarında " bütün kanatlar (kanat uçları olsun olmasın) " ; 
             kümes hayvanlarının kısmen   kemiklerinden ayrılmış kol kemiği, döner kemik ve dirsek kemiğine 
             ait kemikleri içeren uç, kesilmiş  ya da kesilmemiş olabilir. Kesimler mafsallardan yapılacaktır.
         (e) 0207.13.50.00, 0207.14.50.00, 0207.26.50.00, 0207.27.50.00, 0207.44.51.00, 0207.45.51.00, 
              0207.54.51.00, 0207.55.51.00 ve 0207.60.51 alt pozisyonlarında " göğüs "; her iki tarafta kasla 
              çevrilmiş kümes hayvanlarının kısmen kemiklerinden ayrılmış göğüs kemiğini ve kaburga kemiğini içeren parçaları.
         (f) 0207.13.60.00, 0207.14.60.00, 0207.44.61.00, 0207.45.61.00, 0207.54.61.00, 0207.55.61.00 ve
              0207.60.61.00 alt pozisyonlarında " but " ; kasla çevrilmiş uyluk kemiği, kamış kemiği ve kaval kemiğini 
             içeren kümes hayvanlarının kısmen kemiklerinden ayrılmış parçaları. Her iki kesim mafsallardan yapılacaktır.
        (g) 0207.26.60.00 ve 0207.27.60.00 alt pozisyonlarında, " hindi butunun alt kısmı ve parçaları "; kasla çevrilmiş
              kaval kemiği ve kamış kemiği. Her iki kesim mafsallardan yapılacaktır.
        (h) 0207.26.70.00 ve 0207.27.70.00 alt pozisyonlarında, " hindi butu " (butun alt kısmı ve parçaları hariç); kasla
             çevrilmiş uyluk kemiği veya uyluk kemiği, kaval kemiği ve kamış kemiğini içeren hindinin kısmen
             kemiklerinden ayrılmış parçaları. Her iki kesim mafsallardan yapılacaktır.
        (ij) 0207.44.71.00, 0207.45.71.00, 0207.54.71.00 ve 0207.55.71.00 alt pozisyonlarında
             " kaz ve ördeklerin palto denilen kısımları "; tüyleri yolunmuş veya tamamen içleri boşaltılmış, 
             başları ve ayakları alınmış, karkas kemikleri (göğüs,   kaburga, omurga kemikleri ve sakrum) alınmış 
             fakat uyluk kemiği, kaval kemiği ve kol kemiği ile birlikte.
     5. (a) Pişirilmemiş baharatlanmış et 16. fasılda yeralır. " baharatlanmış et " pişirilmemiş etin bütün 
              yüzeyinin üstünde veya derinden, çıplak gözle görülebilir veya tadarak açıkça farkedilebilir şekilde  
              baharatlanmasıyla oluşur.
         (b) Hazırlanması sırasında baharat ilave edilmiş 02.10 pozisyonunda yeralan ürünler, baharatın ürünün 
               karakterini değiştirmemesi koşuluyla, aynı pozisyonda sınıflandırılırlar.
     6.  0210.11 ila 0210.93 pozisyonlarındaki "et ve yenilen sakatat (tuzlanmış veya salamura edilmiş)" ibaresinden 
            tamamen ve homojenize bir şekilde tuzlanmış (tuzlamanın uzun süre korumayı sağlaması koşuluyla),
 toplam tuz miktarı ağırlık itibariyle % 1.2 veya daha fazla olan et ve yenilen sakatat anlaşılır. 0210.99 
pozisyonundaki "et ve yenilen sakatat (tuzlanmış veya salamura edilmiş)" ibaresinden tamamen ve homojenize bir 
şekilde tuzlanmış, toplam tuz miktarı ağırlık itibariyle % 1.2 veya daha fazla olan et ve yenilen sakatat anlaşılır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586021 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16586021 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?