20 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

20 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
28.03.1986-19061 Resmi Gazete

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, diplomatik istisna uygulamasının aşağıdaki esaslara göre yürütülmesi uygun görülmüştür.

I _ Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler:

A _ Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan temsilcilik ve konsolosluklarına yapılan aşağıdaki teslim ve hizmet ifalarının da diplomatik istisna kapsamına dahil edilmesi uygun görülmüştür.

1. Otel, motel, pansiyon, lokanta ve pastane gibi yerlerde yapılan teslim ve hizmetler,

2. Diplomatik temsilcilik ve konsolosluk hizmet binalarının inşası, tadili, onarımı, bakımı ve temizlenmesine ilişkin teslim ve hizmetler.

3. Resmi taşıtların bakım ve tamir hizmetleri,

4. Resmi ihtiyaçlar için kullanılacak olan taşıtların kiralanması hizmetleri,

5. Resmi ihtiyaçlarda kullanılacak olan evrak, basılı kağıt ve dökümanlar ile neşriyata ilişkin yayımevleri ve matbaalar tarafından yapılan teslim ve hizmetler.

Bu teslim ve hizmetlerin doğrudan diplomatik temsilcilik ve konsolosluklara yapılması şarttır. Diplomatik statüye haiz kişiler ise sadece otel, motel, pansiyon gibi yerlerde yapılan konaklama hizmetleri ile buna baglı diğer hizmetlerde istisnadan faydalanabileceklerdir.

B _ Diplomatik istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara mal teslim eden veya hizmet ifa eden mükelleflerin, 8.12.1984 tarih ve 18599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde belirlenen esaslara göre, bağlı bulunduğu ve vergi dairesine başvurarak iade yapmaya yetkili olduğuna dair izin belgesi almaları gerekmektedir. 5 Seri No.lu Tebliğde sadece bilanço esasına tabi olan katma değer vergisi mükelleflerinin iade yapmaya yetkili olduğuna dair izin belgesi alabilecekleri belirtilmişti. Ancak işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler de iadeye konu malları satmaları veya hizmet ifasında bulunmaları halinde; bağlı oldukları vergi dairelerine başvurarak iade yapmaya yetkili olduklarına dair izin belgesi alabileceklerdir. Böylece iade yapmaya yetkili olduğuna dair izin belgesi alan işletme hesabı esasına göre defter tutan katma değer vergisi mükellefleri 5 Seri No.lu Tebliğle belirlenen esaslara göre yurt dışında ikamet eden yolculara da istisna kapsamında satış yapabileceklerdir.

Diplomatik istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşların mal satın alacakları veya hizmet yaptıracakları işletmelerin iade yapmaya yetkili olup olmadığını araştırmaları gerekmektedir. İade yapmaya yetkili olmayan işletmelerden alınan mal ve hizmetlere ödenen katma değer vergisinin iadesi mümkün bulunmamaktadır.

C _ Bu mükellefler, bedeli 50.000 TL. veya daha fazla olan hizmet ifalarına ilişkin olarak 5 Seri No.lu Tebliğde açıklanan özel faturayı, hizmet ifasına ilişkin gerekli değişiklik yapılmak ve diğer bilgileri aynen muhafaza edilmek kaydıyla, hizmet faturası olarak düzenleyecekler ve bu belgede gösterilen katma değer vergisini, sözü edilen Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslara göre iade edeceklerdir.

D _ 6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde diplomatik istisnadan yararlanan kişi ve kuruluşların, satın aldıkları mallara ilişkin olarak satıcılar tarafından düzenlenen özel faturanın 1. nüshasının ilgili bölümünü bağlı oldukları diplomatik organ yetkililerine tasdik ettirmelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ancak diplomatik kuruluşun 1. nüshayı saklamak istemesi halinde özel faturanın alıcılarda kalan 2. nüshasının da diplomatik organ yetkililerince tasdik edilmesi ve bu suretle iade işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan satın alınacak mal veya hizmetin kendi ihtiyaçlarında kullanılacağına dair diplomatik organ yetkililerince tasdikli bir yazının satıcılara ibraz edilmesi halinde özel faturanın ayrıca tasdik edilmesi gerekmeyecektir. Ancak, bu yazıya istinaden özel fatura tasdik edilmeksizin katma değer vergisini iade eden satıcıların, diplomatik organ yetkililerince tasdikli yazıyı Vergi Usul Kanununun mahafaza ve ibrazla ilgili hükümlerine uygun olarak saklamaları gerekmektedir.

E _ Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel de diplomatik istisnadan yararlanabilecektir.

F _ Türkiye'nin diplomatik misyonuna PTT hizmetleri ile elektrik, su ve havagazı teslimlerinde katma değer veya benzeri vergilerde muafiyet veya istisna uygulayan devletlerin, Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslarına yapılan aynı tür teslim ve hizmetlerde istisna uygulanması gerekmektedir.

Bu nedenle, aşağıdaki listelerde yer alan ve Türkiye'nin diplomatik misyonuna muafiyet veya istisna uygulamadığı tespit edilenler dışındaki devletlerin diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarına, bahsi geçen hizmet ve teslimlere ilişkin olarak PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Kurumu ile su ve havagazı tesliminde bulunan kurum ve kuruluşların düzenleyecekleri faturalarda katma değer vergisi gösterilmemesi veya vergili tespit edilen bedellerin 1/11 noksanı ile tahsil edilmesi gerekmektedir.

a) PTT hizmetlerinde diplomaik istisnadan yararlanamayacak olan devletler:

1. Arjantin 8. İspanya
2. Belçika 9. Lübnan
3. Endonezya 10. Sudan
4. Fas 11. Şili
5. Finlandiya 12. Tunus
6. Fransa 13. Yugoslavya
7. İngiltere  

b) Elektrik teslimlerinde diplomatik istisnadan yararlanamayacak devletler:

1. F. Almanya (Sadece Başkonsoloslukları) 11. İtalya
2. A.B.D 12. Japonya
3. Arjantin 13. Lübnan
4. Bengaldeş 14. Meksika
5. Brezilya 15. Pakistan
6. Endonezya 16. Portekiz
7. Fas 17. Suriye
8. Fransa 18. Şili
9. İspanya 19. Tunus
10. İsveç 20. Ürdün

c) Su ve havagazı teslimlerinde diplomatik istisnadan yararlanamayacak olan devletler:

1. Arjantin 8. Portekiz
2. Fas 9. Meksika
3. F. Almanya (Sadece Başkosoloslukları) 10. Somali
4. Brezilya 11. Senegal
5. Fransa 12. Şili
6. İspanya 13. Tunus
7. Polonya 14. Venezuela

G _ Diplomatik istisnadan yararlanamayacak olan devletlerin belirlendiği 19.4.1985 tarih ve 18730 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yeralan listeden "Meksika" çıkarılmıştır.(*)

II _ Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlemlerine ilişkin istisna uygulaması:

12 Mart 1986 tarih ve 19045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85/10191 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programları gereğince Türkiye'de yapılacak tesislerin; etüd, proje ve inşaasına ilişkin olarak Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatına veya onun namına yetkili makamlara yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

İstisna uygulamasına ilişkin olarak 9 Ocak 1985 tarih ve 18630 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B) bölümünde, uluslararası anlaşma hükümleriyle kendilerine istisna veya muafiyet tanınan kuruluşların, ilgili uluslararası anlaşmaya atıfta bulunarak satın alacakları mal ve hizmetlere katma değer vergisi uygulanmamasını bir yazı ile talep edecekleri ve bu yazıya istinaden mal teslim eden veya hizmet yapan kuruluşların faturalarında katma değer vergisini ayrıca göstermeyecekleri açıklanmıştır.

Buna göre, Kuzey Atlantik Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince Türkiye'de yapılacak tesislerin etüd, proje ve inşaasına ilişkin olarak Kuzey Atlantik Teşkilatı veya onun namına 7/2864 Sayılı Kararnamede belirtilen yetkili makamlara satıcılar veya müteahhitler tarafından teslim ve hizmet ifalarında, bu makamlar tarafından resmi ihtiyaçlarında kullanılacağı yazılı olarak belirtilen mal ve hizmetler için düzenlenecek fatura ve benzeri vesikalarda katma değer vergisi gösterilmeyecektir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 15/1-b maddesi hükmü kapsamında yapılan bu teslim ve hizmetlere ilişkin olarak satıcılar veya müteahhitler tarafından yüklenilen vergiler, aynı Kanunun 32. maddesi hükmüne göre vergiye tabi faaliyetleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilecek, indirimin mümkün olmaması halinde iade edilecektir.

Tebliğ olunur.

 

 

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931030 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16931030 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?