2001/3

Tarih 02/03/2001
Sayı B.07.0.GEL.0.57/5773-03-13331
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI :B.07.0.GEL.0.57/5773-03-13331
KONU:
KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2001/3)


........................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Vasıtalı Vergiler/Gelir Müdürlüğü)

....................... GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Katma değer vergisi uygulamalarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1-2001/2 Sıra No' lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesinin 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümlerinde yer alan açıklamalara 80 Seri No' lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde değiştirilerek yer verilmesi nedeniyle 2001/2 Sıra No' lu İç Genelgenin 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı bölümleri uygulamadan kaldırılmıştır

2- 70 Seri No' lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünde " iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan katma değer vergisi iade ve mahsup incelemelerinde, her dönem için talep ettikleri iade tutarının %95 ve daha fazlası onaylanan mükellefler hakkında, talebin %5'e kadar olan kısmının reddedilme nedenine bakılmaksızın ilgili dönem ve sonraki dönemler için genel esaslara göre işlem yapılır.

Onaylanmayan kısmın sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden kaynaklanmaması halinde ise, onaylanmayan kısmın miktarına bakılmaksızın genel esaslara göre işlem yapılır.

Bu hususlar daha önce hakkında rapor düzenlenen mükelleflerden yukarıdaki şartları taşıyanlar için de geçerlidir.

Onaylanmayan kısmın iadesinin yapılmayacağı, yapılmış ise ceza ve gecikme faizi uygulanarak geri alınacağı tabiidir " denilmektedir.

İhracatta katma değer vergisi iadesi ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda mükelleflerin mal veya hizmet satın aldıkları mükellefler ve bunlara mal veya hizmet temin eden mükellefler zincirinde yer alan mükelleflerle ilgili olarak;

- Bilinen adreslerine yapılan tebligatın geri dönmesi veya yapılan yoklamalarda adreslerinde bulunamamaları ve buna bağlı olarak defter ve belgelerini ibraz etmedikleri,
- Katma değer vergisi beyannamesini vermedikleri,

gibi nedenlerle katma değer vergisi indirimlerinin reddinden kaynaklanan tarhiyatlarda, inceleme raporlarında tarhiyatın bu tespitlere ilişkin kısmının sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma fiilinden kaynaklandığının açıkça belirtilmemesi halinde bu mükelleflerin sonraki dönemlere ilişkin iade talepleri sözü edilen Tebliğ uyarınca genel hükümlere göre yerine getirilecektir. Bu durumdaki mükelleflerin sonraki dönemlere ilişkin teminatları başkaca bir olumsuzluklarının bulunmaması şartıyla yeminli mali müşavir raporları ile de çözülebilecektir.

3- 77 Seri No' lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 1. bölümünde, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin imalatçı vasfını haiz olmayan ortakları ile imalatçı olup olmadığına bakılmaksızın ortakları dışındaki firmalardan alımlarında tecil-terkin uygulamasının zorunlu olduğu

Buna göre Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin katma değer vergisi ödeyerek mal satın aldığı ortaklarının imalatçı olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

Ancak, sektörel dış ticaret şirketlerinin imalatçı vasfını haiz ortaklarından tecil-terkin uygulanmaksızın alım yaptığı dönemlerde, imalatçı ortaklarına ait sanayi sicil belgelerinin noter yada sanayi ve ticaret müdürlüklerince onaylı birer örneğini katma değer vergisi beyannamelerine eklemeleri halinde, bu belgelerin teyidi beklenilmeden tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilecektir.

4- Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 11. ve 32. maddelerine göre ihracat teslimleri ile ihraç kaydıyla teslimlerden doğan katma değer vergisi iadelerinin, mükelleflerin kendilerinin vergi borçlarına mahsubunda teminat ve inceleme raporu aranılmamaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza yansıyan olaylardan, mahsup işleminin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle, mahsup istenen verginin alacaklı vergi dairesince takibine devam edilerek haciz uygulamasına gidildiği ve mükelleflerin haklı şikayetlerine yol açtığı anlaşılmıştır.

Bu nedenle haklarında mahsup işleminin yapılabilmesine engel teşkil edecek herhangi bir olumsuzluk tespiti bulunmayan mükelleflerin, mahsup talep ettiği vergilerle ilgili olarak, cebri tahsilat uygulamasına gidilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Bakan a.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278481 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16278481 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?