2003/1

Tarih 19/12/2003
Sayı B.07.0.GEL.0.5773-6/54483
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.5773-6/54483
KONU : Form:21

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2003/1)

........................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)
1. KAPSAM
Bilindiği üzere, vergi inceleme raporu ile Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB) kullandığı veya düzenlediği tespit edilen mükelleflerle ilgili olarak inceleme elemanlarınca FORM:11 düzenlenmekte ve Bakanlığımıza gönderilmektedir.

Söz konusu bilgi formuna dayanılarak mükellefler Vergi İstihbarat Merkezince, "SMİYB Kullandıkları veya Düzenledikleri Vergi İnceleme Raporuyla Tespit Olunan Mükellefler Geçici Listesi" ne alınmaktadır.

Bu listede yer alan mükelleflerden 84 seri No'lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği hükümleri uyarınca özel esaslardan genel esaslara geçenler 2002/1 sıra No' lu Vergi İstihbarat İç Genelgesindeki açıklamalar çerçevesinde tespit edilerek anılan listeden çıkarılıp ayrı bir listede tutulmaktadır.

SMİYB düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit edilen ve özel esaslara tabi olan mükelleflerden mal veya hizmet satın alan mükelleflerin 84 ve 85 seri No'lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri'nde yer alan koşulları sağlamaları durumunda iade ve mahsup taleplerinin genel esaslara göre yerine getirileceği belirtilmiştir.

Bu durumda olan mükelleflerin tespiti amacıyla 2002/1 sıra No'lu vergi istihbarat iç genelgesi ekinde yer alan FORM:21 düzenlenecektir. Söz konusu mükelleflerin tespiti için FORM:21'e ''TABLO-6 SMİYB Düzenleme Raporu'nun, Bunlardan Mal Veya Hizmet Alanlar Bakımından Sonuçları'' tablosu ilave edilmiştir.

SMİYB düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit olunan mükellefler geçici listesinde yer alan bu mükellefler için düzenlenen FORM:21'lerine karşılık gelen FORM:11'lerinde ''Mal veya Hizmet Alanların İadeleri Genel Esaslara Göre Yerine Getirilecektir'' ibaresine yer verilecektir.

Daha önce SMİYB kullandıkları veya düzenledikleri vergi inceleme raporuyla tespit edilen mükellefler geçici listesinde yer almakta iken KDV İadesi Uygulamasında Genel Esaslara Geçenler Listesine alınacak mükellefler 84 seri No'lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ' inde belirtilen ana ilkeler ve, 2002/1 sıra No'lu Vergi İstihbarat İç Genelgesi'ndeki kurallarına göre düzenlenecek, Tablo-6 boş bırakılacaktır.

 

2. FORM:21'İN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

SMİYB düzenledikleri vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükellefler geçici listesinde yer alan mükelleflerden mal veya hizmet alanların iade ve mahsup talepleri, 84 ve 85 seri No'lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri'ndeki esaslara göre yapılacağından, anılan Tebliğler'de belirtilen ana ilkeler çerçevesinde, bu şartları taşıyan mükellefler öncelikle belirlenecektir. Bu mükelleflerle ilgili olarak FORM:21'lerin düzenlenmesi/doldurulması sırasında aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

2.1. FORM:21'ler, vergi dairelerinde TABLO-1 ve TABLO-2 dolu olarak bilgisayardan alınacaktır.

2.2. Birden fazla FORM:11 düzenlenmiş mükelleflere ait her bir FORM:11 karşılığında bir FORM:21 düzenlenmesi gerekmektedir.

2.3. Haklarında SMİYB düzenleme ve kullanma raporları bulunan mükelleflerin işlemlerinde düzenleme fiili dikkate alınacaktır.

3. FORM AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE DOLDURULACAKTIR

Öncelikle mükellefin listeye alınmasına neden olan, SMİYB düzenleme fiilinden doğan tarhiyatla ilgili olarak;

3.1. Olumsuz raporda öngörülen vergi, ceza, gecikme zammı ve faizlerin ödenip ödenmediği veya bunların toplamı kadar teminat gösterilip gösterilmediğine bakılacaktır. Tamamı için ödeme veya teminat varsa; 23 No'lu alandaki kutu ve 24, 25 ve 26 No'lu alanlardaki ilgili kutu ile 39 No'lu alandaki kutu işaretlenecektir.

Haklarındaki olumsuz raporlarla ilgili olarak 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerinden yararlanarak ödemede bulunanların, 87 seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği'nin (C) bölümünde belirtilen esaslara göre ödeme şartlarını yerine getirmiş olmaları gerekeceği tabiidir.

3.2. Mükellefin olumsuz raporun ait olduğu vergilendirme döneminden sonraki 12 vergilendirme dönemine ilişkin olarak vergi inceleme elemanlarınca düzenlenmiş olumlu rapor bulunup bulunmadığına bakılacaktır. Olumlu rapor varsa, 27 No'lu alandaki kutu işaretlenip, 28 - 33 No'lu alanlar doldurulacak ve 40 No'lu alan işaretlenecektir.

3.3. En son düzenlenen olumsuz rapor veya yapılan tespitin ilgili olduğu dönemden itibaren tarh zamanaşımı kadar bir sürenin geçmiş olması halinde, 41 No'lu kutu işaretlenecektir

4. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi dairesi bazında SMİYB kullandığı veya düzenlediği vergi inceleme raporu ile tespit edilen mükelleflerin listesi bilgisayardan alınacaktır. Düzenleyenler için aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

4.1. Listede yer alan mükelleflerin dosyaları taranarak 84 ve 85 seri No'lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğleri'nde belirtilen, SMİYB düzenledikleri vergi inceleme elemanlarınca tespit edilen ve özel esaslara tabi mükelleflerin 2. madde de belirtilen koşulları gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri tespit edilecektir.

4.2. Özel esaslara tabi mükelleflere ilişkin FORM:11 ile ( Form:11 Belge Sıra No'ya göre ) ilişkilendirilen FORM:21 ekranda görüntülenip çıktısı alınacaktır.

4.3. Dökümü alınan FORM:21'deki TABLO-1 ve TABLO-2'de yer alan bilgiler FORM:11'den aktarılan bilgilerdir. Diğer tablolarda yer alan bilgiler ise mükellef dosyasından yapılan tespitlere göre, mükellefin 2. maddede belirtilen durumlar nazara alınarak, 4. maddede belirtilen kurallar çerçevesinde ilgili memur tarafından doldurulacaktır.

4.4. Buna göre bilgi giriş işlemi yapılarak FORM:21'in iki örnek çıktısı alınacak, ilgili memur, şef ve müdür yardımcısı tarafından imzalanacaktır.

4.5. Bilgisayarda yapılan işlem ve çıktısı alınan FORM:21 vergi dairesi müdürünce onaylanacaktır.

4.6. Gün sonunda bilgisayardan 2002/1 seri No'lu vergi istihbarat iç genelgesinde belirtilen "Vergi inceleme raporu ile SMİYB kullandığı veya düzenlediği tespit edilen mükelleflerden KDV iadesi uygulamasına ilişkin FORM:21 düzenlenenler listesi" bilgisayar işletmeni tarafından alınacaktır. Liste ile formlar Sürekli Yükümlülükler Vergilendirme Servisi'nce/Tahakkuk Servisi'nce karşılaştırılarak kontrol edilecektir. Liste, ilgili memur, şef ve müdür yardımcısı tarafından imzalanacak, vergi dairesi müdürünce onaylanacaktır.

4.7. FORM:21'in bir örneği mükellef dosyasında muhafaza edilecek, diğer örneği liste ile birlikte dosyalanarak işlem tarihine göre vergi dairesinde bir klasörde saklanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


 
 
Osman ARIOĞLU
Bakan a.
Gelirler Genel Müdürü

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887501 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,87 TL
16887501 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?