2005/1

Tarih 15/09/2005
Sayı B.07.1.GİB.0.57/5773-10/046141
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.07.1.GİB.0.57/5773-10/046141
KONU :

KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ
(SIRA NO: 2005/1)

........................... VALİLİĞİNE
(Defterdarlık:Gelir Müdürlüğü)

........................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA


28.07.1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde, bu Tebliğin (A/5) Bölümüne uygun şekilde düzenlenen faturalar veya 51 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (I/D) Bölümüne uygun olarak düzenlenen fatura/çekler kullanılmakta, bu belgelere alıcının uyruğu ile pasaport tarih ve numarası yazılmaktadır.

1.3.1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlarda ise bu Tebliğin (3/b) Bölümünde belirtilen ve bir örneği Tebliğ ekinde yer alan özel fatura kullanılmaktadır.

Diğer taraftan, 30.04.2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/3 sayılı "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ" in 1. maddesinde; 1.3.1997 tarihli ve 22920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 28.7.1994 tarihli ve 22004 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışların;

a) Özel fatura kapsamı eşyanın yurt dışı edildiğinin tespiti amacıyla özel faturanın ilgili gümrük idaresinde onaylatılması,

b) Mal bedeli dövizlerin, aracı banka veya özel finans kurumlarına satılarak döviz alım belgesi düzenletilmesi, kaydıyla, mer'i İhracat Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin (e) bendine istinaden ihracat olarak kabul edileceği,

Aynı Tebliğin 2. maddesinde ise; 1. maddede belirtilen özel faturaların, ilgili gümrük idaresine ibrazından önce veya gümrük idaresine onaylatılmasını müteakip İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine de onaylatılması halinde, Belgesiz İhracat Kredisi, Dahilde İşleme İzni, Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi ile ilgili işlemlerde gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca İhracatçı Birliklerine, ilgili vergi dairesinden teyit alınmak şartıyla söz konusu faturaların onaylanmasında bir sakınca olmadığı bildirilmiştir.

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında, Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların, satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların tesliminde düzenlenen fatura veya fatura/çeklerin teyidi ile ilgili başvurularda vergi dairelerince, bu belgelerin 2003/3 sayılı Tebliğ kapsamına girip girmediği konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Konunun Başkanlığımızca değerlendirilmesi sonucunda, 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında düzenlenen fatura veya fatura/çeklerin Dış Ticaret Müsteşarlığının sözü edilen (İhracat 2003/3) sayılı Tebliği kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 
 
Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930906 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,97 TL
1 € = 4,90 TL
16930906 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?