2005/4 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2005/4 SAYILI YURT DIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA,İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
AMAÇ
Madde 1- 2005/4 sayılı “Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, Türkiye’de ticari, sınai/ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketlerin, yurtdışı pazarlarda ürünlerinin geniş çaplı ve uzun süreli tanıtımının yapılmasını teminen gerçekleştirecekleri tanıtım ve/veya marka tescil faaliyetlerine ilişkin giderleri ile yurt dışında mal ticaretine yönelik faaliyette bulunmak amacıyla açmış oldukları veya açacakları birimlerle ilgili giderlerinin uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasına yönelik Uygulama Usul ve Esasların belirlenmesidir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de ticari, ticari/sınai faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri yararlandırılabilir.
TANIMLAR
Madde 3- Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (İhracat Genel Müdürlüğü),
Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilenDış Ticaret Sermaye Şirketi statüsünü haiz şirketleri,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen Sektörel Dış Ticaret Şirketi statüsünü haiz şirketleri,
Sınai/Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, (Kapasite Raporu ve yurtiçi marka tescil belgesine sahip firmalar bu kapsamda değerlendirilir.)
Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari faaliyette bulunan şirketleri, 
Yazılım Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yazılım sektöründe faaliyette bulunan şirketleri, 
Şirket: Sınai/Ticari, Ticari, Yazılım Şirketlerini,
Yurtdışı Birim: Yurtdışında açılan mağaza, depo, ofis, showroomu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
DESTEKLEMEYE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER
Madde 4- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin 2005/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklenebilmesi için (Ek-1)’de her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması(*1) ve banka dekontu, çek(*2) tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (29’uncu madde için bu süre 18 aydır) içerisinde (Ek-1)’de belirtilen diğer bilgi ve belgeler ile birlikte;
a) Şirketler tarafından üyesi bulunduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine,
b)DTSŞ/SDŞ’ler tarafından doğrudan Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.
6 (altı) (29’uncu madde için bu süre 18 aydır) aylık sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/Müsteşarlık evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Müşavirlik/Ataşelik veya Konsolosluk tasdiki bulunmayan belgelerle birlikte İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/Müsteşarlığa yapılan başvuru, 6 (29’uncu madde için bu süre 18 aydır) aylık süreyi kesmez. Bu süre içerisinde usulüne uygun müracaat yapılmaması halinde, Şirket/DTSŞ/SDŞ söz konusu ödeme belgeleriyle ilgili destek ödemesinden yararlandırılmaz.
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde,
a) 2005/4 sayılı Tebliğin 4, 5, 7, 8, 10 ve 11’inci maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların, ilk ödemesi Müsteşarlık tarafından uygun görülen sözleşmelere ilişkin müteakip ödemeler olması,
b) 2005/4 sayılı Tebliğin 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların, destek kapsamına alınması Müsteşarlıkça uygun görülmüş bir firmaya ait olması ve mezkur maddeler kapsamında gerçekleştirilen harcamalarının 40.000 ABD Dolarının altında olması,
c) 2005/4 sayılı Tebliğin 15’inci maddesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin harcamaların, 10.000 ABD Dolarının altında olması,
durumlarında Birlik, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Birliğe ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir.
Birlik yukarıda yer alan durumlar dışında ise, ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde; ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilmek üzere Birliğe gönderir. Birlik, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip; söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen ödeme talimatını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na ve destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibi şirkete intikal ettirir.
Birlik, devam eden başvurularda kira kontratında, kontrat süresi sona ermeden ya da sona erdikten sonra gerçekleştirilecek değişiklikler için Müsteşarlığın uygun görüşünü talep eder. Birlik, Müsteşarlığın uygun görüşü üzerine başvuruyu sonuçlandırır.
Müsteşarlık DTSŞ/SDŞ’ler tarafından doğrudan kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını T. Cumhuriyet Merkez Bankasına, bilgi yazısını ise ilgili DTSŞ/SDŞ’ye intikal ettirir.
Madde 5- Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ya da Konsolosluklarımız tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin (ve/veya gerekli görülmesi halinde bizzat yurtdışı birimin yerinde tetkiki suretiyle) yapılacak inceleme neticesinde onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2005/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekmektedir.
Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ya da Konsolosluklar kendilerine ibraz edilen harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğunu denetler.
Madde 6- Şirket/SDŞ/DTSŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9, 10, 11 ve 22’nci maddelerinde belirtilen faaliyetlerine ilişkin giderlerinin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için; ödemenin bankacılık sistemi(*2) ile şirket/DTSŞ/SDŞ ve/veya bunların yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından ya da söz konusu şirketlerle organik bağı bulunan kişilerce (ortak veya ortaklarınca) yapılmış olması gerekmektedir. Ödemenin şirketlerle organik bağı bulunan kişilerce (ortak veya ortaklarınca) yapılmış olması halinde bahse konu ödeme miktarının şirket veya şube tarafından ilgili ortak veya ortaklara bankacılık kanalıyla ödendiğinin belgelendirilmesi zorunludur. Destek ödemesi her halükarda Türkiye’de yerleşik şirket/SDŞ/DTSŞ’ye yapılır.
Madde 7- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin yurtdışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurtdışında birim açılması halinde Türkiye’deki ana şirket ile yurtdışındaki şirket arasında organik bağın bulunduğunun tevsik edilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda;
a)      Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerinin tüzel kişilik olarak ya da tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime ortak olduğuna dair belge veya
b)      Şirket hissesinin (DTSŞ/SDŞ’ler hariç) en az % 51’ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili karar organlarınca alınacak karara ilişkin belgenin,
c)      Şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde (DTSŞ/SDŞ’ler hariç), şirket adına karar alma yetkisine sahip çoğunluğu oluşturan ortak ya da ortakların şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili karar organlarınca alınacak karara ilişkin belgenin,
ibrazı ve her halükarda yurtdışı birimin Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekmektedir. Ancak, yurtdışındaki bir şirkete Türkiye’deki şirketin kuruluş tarihinden sonra ortak olunması veya anılan şirket hisselerinin tamamının ve/veya bir bölümünün satın alınması halinde yurtdışı şirketin yurtiçi şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.
Açılmış olan yurtdışı birim/birimler için şirket hissesinin (SDŞ ve DTSŞ’ler hariç) en az %51’ine sahip ya da halka açık anonim ortaklıklarda şirket adına karar alma yetkisine sahip çoğunluğu oluşturan ortak ya da ortaklardan bir ya da birkaçının şirketi temsilen yurtdışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili Karar Organlarınca daha önce herhangi bir karar alınmamış ise bu Uygulama Usul ve Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten sonra söz konusu ortak/ortakların yetkili kılındığına dair alınacak kararlar da geçerli olacaktır.
Yurtdışında kurulan şirket/şubenin ve/veya yurtiçindeki ana şirketin ortaklık yapısında meydana gelen değişikliklerin, değişiklik tarihinden itibaren 2 ay içerisinde müracaat sahibi şirket tarafından ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne tevsik edilmesi gerekmektedir.
Madde 8- Şirket/SDŞ/DTSŞ’lerin yurtdışındaki bir şirkete ortak olmaları halinde bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9,10,11 ve 22’nci maddelerinde belirtilen ve ortaklık tarihinden sonra gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin harcamalar sadece ortaklık payı oranında desteklenebilir. (Örneğin sınai/ticari faaliyette bulunan bir şirketin yurtdışında % 80 ortağı olduğu bir şirketin açtığı mağazanın yıllık kirası 100.000 ABD Doları ise sınai/ticari faaliyette bulunan şirketin yararlanabileceği destek miktarı yıllık en fazla 40.000 ABD Doları’dır. 100.000*50/100=50.000 ABD Doları, 50.000*80/100=40.000 $)
DESTEKLENECEK FAALİYETLER
I- Mağazaların Desteklenmesi
Madde 9- Şirket/DTSŞ/SDŞ tarafından doğrudan veya işbu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’inci maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirket/şubeleri tarafından yurtdışında mağaza açılması halinde;
a) Sınai/ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’lerin,
I) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları,
II) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,
b) Ticari şirketlerin,
I) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,
II) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,
c) SDŞ’lerin
I) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 60.000 ABD Doları,
II) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Doları,
desteklenir.
II- Ofis/Showroomların Desteklenmesi
Madde 10- Şirket/DTSŞ/SDŞ tarafından doğrudan veya işbu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’inci maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirket/şubeleri tarafından yurtdışında ofis/showroom açılması halinde;
a)      Sınai/ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’lerin,
I) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,
II) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
b)      Ticari şirketlerin,
I) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,
II) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,
c) SDŞ’lerin
I) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,
II) Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,
desteklenir.
III-Depoların Desteklenmesi
Madde 11- Şirket/DTSŞ/SDŞ tarafından doğrudan veya işbu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’inci maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettiği yurtdışı şirket/şubeleri tarafından yurtdışında depo açılması halinde;
a) Sınai/ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’lerin,
I) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,
II) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,
b) Ticari şirketlerin,
I) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları,
II) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 40.000 ABD Doları,
c) SDŞ’lerin
I) Demirbaş giderleri, % 60 oranında ve en fazla 30.000 ABD Doları,
II) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 60.000 ABD Doları,
desteklenir.
Madde 12- Şirket/SDŞ/DTSŞ’lerin yurtdışındaki birimlerine ilişkin kira desteğinden yararlanabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması (yurtdışı birimin ticari amaçla kullanıldığı hususunun kira kontratında açıkça belirtilmesi) gerekmektedir.
Madde 13- Şirket/SDŞ/DTSŞ’ler 2005/4 sayılı Tebliğin yayımı tarihinden önce açmış oldukları yurtdışı birimleri için de bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek talebinde bulunabilirler.
Madde 14- Şirket/SDŞ/DTSŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9,10 ve 11’inci maddelerinde belirtilen mağaza, showroom, ofis ve depolarına ilişkin altı aydan daha fazla dönemi kapsayan kira harcamalarını peşin olarak ve tek seferde gerçekleştirmeleri halinde söz konusu harcamaya ilişkin banka dekontu, çek vb’ni bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4’üncü maddesi çerçevesinde ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibariyle ve sözkonusu yurtdışı birimin faaliyette olduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip gerçekleştirilecektir. (Söz konusu belgenin yurtdışı birimin bulunduğu bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, yurtdışı birimin bulunduğu ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği yoksa yurtdışı birimin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.)
Madde 15- Şirket/SDŞ/DTSŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9 ve 10’uncu maddelerinde belirtilen mağaza, showroom ve ofislerine ilişkin net kira harcamaları desteklenmektedir. Bu itibarla, anılan şirketlerin kira desteğinden yararlandırılabilmesi için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira kontratında açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden buna ilişkin açıklayıcı bir yazının temini zorunludur. (Söz konusu belgenin yurtdışı birimin bulunduğu bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, yurtdışı birimin bulunduğu ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği yoksa yurtdışı birimin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.)
Madde 16- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 11’inci maddesinde belirtilen depolara ilişkin hizmet giderlerinin desteklenebilmesi için bu giderlerin yükleme, boşaltma, paketleme, forklift kirası vb. hizmetlere ilişkin olması ve sözleşme ile faturada bu hizmet bedellerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
Madde 17- Şirket/DTSŞ/SDŞ’ler, bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9, 10 ve 11’inci maddelerinin (ii) bentlerinde belirtilen kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl (en fazla 36 aya ilişkin kira ödenmesi) süresince yararlandırılır. Birimin destek süresinin başlangıç tarihi olarak ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu, çek(*3) tarihi esas alınır.
Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin 3 yıl (36 ay) süreyle destekten yararlandırılabilmesi için her 12 aylık destek süresinin bitiminden sonra (EK-4)’te yer alan faaliyet raporunun şirketler tarafından üyesi olduğu ve destek talebinin intikal ettirildiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, DTSŞ/SDŞ’ler tarafından ise doğrudan Müsteşarlığa ibraz edilmesi gerekmektedir. Faaliyet raporu zamanında gönderilmeyen başvurular, faaliyet raporunun ibraz edilmesinin ardından Müsteşarlığa intikal ettirilecektir. (Örneğin Şirket/DTSŞ/SDŞ’nin destek konusu olan ilk aya ilişkin kira dönemi 01/02/2007 tarihi itibarı ile başlamışsa her yıla ilişkin faaliyet raporunun 31/01/2008, 31/01/2009, 31/01/2010 tarihlerinden sonra ibraz edilmesi gerekmektedir.).
Madde 18- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9, 10 ve 11’inci maddelerinin (i) bentlerinde belirtilen demirbaş ve dekorasyon harcamalarının desteklenebilmesini teminen bu harcamalara ilişkin ödeme belgelerinin, ilgili birim için ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu, çek(*3) tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, bu Uygulama Usul ve Esaslarının 4’üncü maddesi çerçevesinde ibrazı gerekmektedir. Söz konusu kalemlere ilişkin destek müracaatına dair 6 aylık müracaat süresinin hesaplamasında, ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura, banka dekontu veya çeklerden en yakın tarihli olan belge dikkate alınır.
Binek arabası, minibüs, kamyon, forklift vb.’nin demirbaş kapsamında desteklenmesi mümkün bulunmamaktadır.
Madde 19- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin yurtiçinden temin ettikleri demirbaş ve dekorasyon malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışı birime gönderildiğinin gümrük beyannameleri, detaylı olarak düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsiki zorunludur.
Madde 20- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 9, 10 ve 11’inci maddelerinde belirtilen destek unsurlarından şirketler en fazla 7, DTSŞ/SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için yararlandırılabilir (Birimler için ülke ya da şehir kısıtlaması bulunmamaktadır.).
Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 17’nci maddesinde düzenlenen 3 yıllık (36 ay) süre ve 20’nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen birim sayısı limitlerinin hesaplanmasında yurtdışı birimin adresini değiştirmesi durumunda;
-Önceki adreste bulunan destek kapsamındaki birimin faaliyet süresinin 12 aydan daha kısa olması halinde halihazırda desteklenmekte olan birim söz konusu birimin devamı olarak,
-Önceki adreste bulunan destek kapsamındaki birimin faaliyet süresinin 12 ay ve daha fazla olması durumunda ise halihazırda desteklenmekte olan birim yeni bir birim olarak değerlendirilecektir.
Diğer taraftan, “97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve 2005/4 sayılı Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle destek süresi sona ermiş olan şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin söz konusu birimleri yukarıda belirtilen miktarlardan mahsup edilir. (Örneğin bir firmanın 97/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde 3 adet birimi desteklenmişse bu Tebliğ uyarınca en fazla 4 adet birimi desteklenebilir.) 
Madde 21- Şirket/DTSŞ/SDŞ’ler tarafından ibraz edilen kira kontratında belirtilen ve aynı adreste yeralan birden fazla birim (mağaza+depo gibi) için tek bir kira bedelinin belirlenmiş olması halinde bu birimler bir birim olarak değerlendirilir ve hesaplama limitleri yüksek olan yurtdışı birime göre yapılır. (Örneğin burada mağazanın limitleri esas alınır.)
IV- Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Madde 22- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’nci maddesi çerçevesinde organik bağını tevsik ettikleri 9, 10 ve 11’inci maddelerde belirtilen herhangi bir yurtdışı biriminin olması halinde;
a) DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Doları,
b) Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları,
c) Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları,
desteklenir.
Madde 23- Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları desteklenir.
Madde 24- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22 ve 23’üncü maddelerinde belirtilen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirecekleri;
 • Görsel ve yazılı tanıtım (Avrupa’ya yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.)
 • Show, defile,
 • Sponsorluk,
 • Kokteyl,
 • Seminer, konferans, vb
 • Web sayfasına ilişkin tasarımlar,
 • Reklam panoları,
 • Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler,
 • Eşantiyon ve promosyon malzemeleri,
 • Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklam,
vb. harcamaları mezkur maddelerde belirtilen oran ve limitler dahilinde desteklenir.
Madde 25- Yabancı markalar için yurtiçinde fason olarak üretilen ürünlerin reklam, tanıtım ve pazarlama giderlerinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22 ve 23’üncü maddeleri çerçevesinde desteklenmesi mümkün bulunmamaktadır.
Madde 26- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin yurtdışında düzenlenen fuarlara katılmaları halinde, fuardan önce ve/veya fuar esnasında ürün/mağaza/ofis/showroom/depolarıyla ilgili olarak gerçekleştirecekleri defile, kokteyl, show, multivizyon gösterisi, reklam panoları, dergi, gazete, TV, radyo ilanları gibi reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin harcamalarının da destekten yararlanması mümkün bulunmaktadır.
Madde 27- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin yurtiçinden temin ettikleri reklam ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların yurtdışına gönderildiğinin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları vb. belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir.
Madde 28- Şirket/DTSŞ/SDŞ’ler bu Uygulama Usul ve Esaslarının 22 ve 23’üncü maddesinde belirtilen destek unsurlarından, ilk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin giderine ait fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince ve fiilen gerçekleştirdikleri faaliyetler için yararlandırılabilir.
Bu itibarla, fiilen gerçekleştirilmeyen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetine ilişkin fatura ve ödeme belgeleri destek bitim tarihinden önce ibraz edilseler dahi destek kapsamında değerlendirilmezler.
V- Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi:
Madde 29- Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının;
Yurtdışında tescil ettirilmesine ilişkin bütün zorunlu giderleri (marka-patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme giderleri, vb.) ile
 • Yurtdışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb giderleri,
% 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları desteklenir.
Madde 30- Şirket/DTSŞ/SDŞ’ler bu Uygulama Usul ve Esaslarının 29’uncu maddesinde belirtilen destek unsurlarından ilk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderlerine ait fatura tarihinden itibaren en fazla üç yıl süresince yararlandırılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Madde 31- Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (KDV dahil) Türk Lirası cinsinden olanları Türk Lirası, döviz cinsinden olanları ise banka dekontu, çek (*2) tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
Madde 32- Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirket/DTSŞ/SDŞ tarafından sahte ve/veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.
Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.
Madde 33– 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “97/9 sayılıİhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve 2005/4 sayılı Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle destek süresi sona ermiş olan şirket/DTSŞ/SDŞ’ler aynı yurtdışı birimi için bu Uygulama Usul ve Esasları hükümlerinden yararlandırılmazlar.
Madde 34– 28/08/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/3 sayılı (mülga) ve 24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirket/DTSŞ/SDŞ’ler bu Uygulama Usul ve Esasları hükümlerinden aynı anda yararlandırılmazlar. Ancak, 2003/3 sayılı ve/veya 2006/4 sayılı Tebliğler kapsamından çıkarılan şirketler, daha önce yararlandıkları süreler ve limitler mahsup edilmek kaydıyla, 2005/4 sayılı Tebliğdeki süre ve limitler dahilinde destekten faydalanabilir.
Madde 35– Bu Uygulama Usul ve Esasları ile ilgili uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu uygulama usul ve esasları hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirket/DTSŞ/SDŞ’leri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve lehte olan hükümleri uygulamaya Müsteşarlık yetkilidir.
Geçici Madde- 2005/4 sayılı Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle 31/07/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “97/9 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket/DTSŞ/SDŞ’ler, her bir yurtdışı birimi için destekten yararlandıkları süre ve destek tutarı, yurtdışı birimin niteliğine göre mahsup edilmek suretiyle bu Tebliğde belirtilen süre ve limitler dahilinde destekten yararlandırılabilirler.
(Örnek 1- Sınai/Ticari faaliyette bulunan bir şirket, yurtdışında faaliyet gösteren bir ofisi için bugüne kadar 97/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde;
 • 10.000 ABD Doları kira desteğinden yararlanmıştır ve ilk kira ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu/çek(*3) tarihi ise 1/04/2005’dir. Şirket 2005/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde ne kadar süre ve miktarda kira desteğinden yararlanabilir ?
  1. Şirketin birinci yıl destek süresi 31/03/2006 tarihinde sona erecektir. Sınai/Ticari faaliyette bulunan şirketin bir yılda yurtdışı ofisinin kira giderleri için alabileceği destek tutarı en fazla 50.000 ABD Doları’dır. Bu nedenle söz konusu şirket 2005/4 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 25/11/2005 tarihinden sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edeceği kira harcamaları için % 50 oranında ve birinci yıl destek süresinin sona erdiği 31/03/2005 tarihine kadar en fazla 40.000 ABD Doları (50.000-10.000=40.000) kira desteğinden yararlandırılabilecektir.1/04/2006-31/03/2007, 1/04/2007-31/03/2008 tarihleri arasında yıllık yararlanabileceği destek miktarı en fazla 50.000 ABD Doları’dır.
 • 5.000 ABD Doları demirbaş desteğinden yararlanmıştır ve ilk kira ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu/çek(*3) tarihi ise 1/04/2005’dir. Şirket 2005 sayılı Tebliğ çerçevesinde ne kadar demirbaş/dekorasyon desteğinden yararlanabilir?
1. 2005/4 sayılı Tebliğin 17’nci maddesine göre “demirbaş ve dekorasyon harcamalarının desteklenebilmesini teminen bu harcamalara ilişkin ödeme belgelerinin, ilgili birim için ilk kira destek ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu/çek(*3) tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ibrazı gerekmektedir.” Bu çerçevede, şirketin ilk kira ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu/çek(*3) tarihinin 1/04/2005 olması ve altı aylık sürenin 31/09/2005’de sona ermesi nedeniyle şirket demirbaş/dekorasyon desteğinden yararlandırılmaz.
2. Diğer taraftan, şirketin ilk kira ödemesine esas teşkil eden fatura/banka dekontu/çek(*3) tarihi 19/08/2005 tarihi olsaydı şirket 25/11/2005-18/02/2006 tarihleri arasında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği/Müsteşarlığa ibraz edeceği demirbaş/dekorasyon harcamaları için % 50 oranında ve en fazla 20.000 ABD Doları (25.000-5.000=20.000 ABD Doları) destekten yararlandırılabilecekti.
 • 15.000 ABD Doları tanıtım desteğinden yararlanmıştır ve ilk tanıtım faaliyetine ilişkin fatura tarihi 1/04/2005’dir. Şirket 2005/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde ne kadar tanıtım desteğinden yararlanabilir?
1. 2005/4 göre yurtdışı birimi ve yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Doları, Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Doları desteklenir.
2. Buna göre, yurtdışı birimi olan örneğimizdeki şirketin birinci yıl destek süresi 31/03/2006 tarihinde sona erecektir.
3. Bu şirketin yurtiçi marka tescil belgesi var ise bir yılda tanıtım için alabileceği en fazla destek tutarı 150.000 ABD Doları’dır. Bu nedenle söz konusu şirket 2005/4 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 25/11/2005 tarihinden sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edeceği tanıtım harcamaları için % 50 oranında ve birinci yıl destek süresinin sona erdiği 31/03/2006 tarihine kadar en fazla 135.000 ABD Doları (150.000-15.000=135.000) tanıtım desteğinden yararlandırılabilecektir. 1/04/2006-31/03/2007, 1/04/2007-31/03/2008 tarihleri arasında yıllık yararlanabileceği destek miktarı en fazla 150.000 ABD Doları’dır.)
4. Bu şirketin yurtiçi marka tescil belgesi yoksa bir yılda tanıtım için alabileceği en fazla destek tutarı 75.000 ABD Doları’dır. Bu nedenle söz konusu şirket 2005/4 sayılı Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığı 25/11/2005 tarihinden sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edeceği tanıtım harcamaları için % 50 oranında ve birinci yıl destek süresinin sona erdiği 31/03/2006 tarihine kadar en fazla 60.000 ABD Doları (75.000-15.000=60.000) tanıtım desteğinden yararlandırılabilecektir. 1/04/2006-31/03/2007, 1/04/2007-31/03/2008 tarihleri arasında yıllık yararlanabileceği destek miktarı en fazla 75.000 ABD Doları’dır.)
Madde 36 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarında gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapmaya Müsteşarlık yetkilidir.
(*1) Yurtdışında yapılacak faaliyetlere ilişkin harcamanın yurtiçinde yapılmış olması halinde söz konusu belgelerin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ya da Türk Konsolosluğuna onaylatılması gerekmemektedir.
(*2) Banka dekontu bulunmaması halinde çek tarihi esas alınır. Ödemeler bankacılık kanalı ile yapılır.
(*3) Fatura olmaması halinde banka dekontu, banka dekontu bulunmaması halinde çek tarihi esas alınır.
DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKET/SDŞ/DTSŞ’LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER
I- MAĞAZA, OFİS, SHOWROOM VE DEPOLARIN DESTEKLENMESİ
1. SINAİ/TİCARİ ŞİRKETLER,YAZILIM ŞİRKETLERİ, DTSŞ’LER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER:
1) Ek-2’de yer alan başvuru formu, (Birimlerin ilk başvuruları için doldurulacaktır),
2) Ek-5’de yer alan başvuru dilekçesi ve ilgili eki (İlk başvurular için EK-5-A’da yer alan “İlk Başvuru Belgeleri”, daha önce başvurup destek kapsamına alınmış başvurular için EK-5-B’de yer alan “Müteakip Başvuru Belgeleri” listesinin doldurulup imzalanmış aslı.),
3) - Kuruluş ve unvan değişikliklerini gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
- Son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin veya ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak yazının ya da ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı güncel hazirun cetvelinin yahut Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
4) Geçerli Kapasite Raporunun (Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış) Noter ya da *1Uygulamacı   Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği (Yazılım Şirketleri hariç),
5) Yurtiçi marka tescil belgesinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği (Yazılım Şirketleri hariç),
6) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ilgili Karar Organlarından alınacak Kararın aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği (Şirketlerin tüzel kişilik olarak ya da tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime ortak olması halinde bu belge talep edilmeyecektir.),
7) İmza Sirkülerinin Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
8) Ek-3’te yer alan Maliye Bakanlığı’nı Muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış),
Destek ödemesi talebinde bulunulan yurtdışı birimin;
*1) Yurtdışı şirketinin Türkiye’deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden onaylanmış belgenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*2) Yurtdışı şirketinin tesciline ilişkin onaylanmış belgenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*3) Yurtdışı marka tescil belgesi (varsa) aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.),
*4) Onaylanmış kira kontratının aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*5) Kira (depolar için kira ve/veya hizmet gideri dahil) ödemesine ilişkin onaylanmış fatura*2 ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb.nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*6) Demirbaş (mağaza, ofis, showroom, depo)/dekorasyon (mağaza, ofis, showroom) harcamalarına ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb’nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
7) Yurtdışı birime ilişkin fotoğraflar,
8) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.
2. TİCARİ ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER:
1) Ek-2’de yer alan başvuru formu, (Birimlerin ilk başvuruları için doldurulacaktır),
2) Ek-5’de yer alan başvuru dilekçesi ve ilgili eki (İlk başvurular için EK-A’da yer alan “İlk Başvuru Belgeleri”, daha önce destek kapsamına alınmış birim başvuruları için EK-B’de yer alan “Müteakip Başvuru Belgeleri” listesinin doldurulup imzalanmış aslı.)
3) - Kuruluş ve unvan değişikliklerini gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
- Son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin veya ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak yazının ya da ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı güncel hazirun cetvelinin yahut Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
4) Bu Uygulama Usul ve Esaslarının 7’nci maddesinin (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ilgili Karar Organlarından alınacak Kararın aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği (Şirketlerin tüzel kişilik olarak ya da tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime ortak olması halinde bu belge talep edilmeyecektir.)
5) İmza Sirkülerinin Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
6) Ek-3’te yer alan Maliye Bakanlığı’nı Muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış),
Destek ödemesi talebinde bulunulan yurtdışı birimin;
*1) Yurtdışı şirketinin Türkiye’deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden onaylanmış belgenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*2) Yurtdışı şirketinin tesciline ilişkin onaylanmış belgenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*3) Onaylanmış kira kontratının aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*4) Kira (depolar için kira ve/veya hizmet gideri dahil) ödemesine ilişkin onaylanmış fatura*2 ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb.nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*5) Demirbaş (mağaza, ofis, showroom, depo)/dekorasyon (mağaza, ofis, showroom) harcamalarına ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb’nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
6) Yurtdışı birime ilişkin fotoğraflar,
7) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.
3. SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ (SDŞ) TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER:
1) İmza Sirkülerinin Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
2) Ek-3’te yer alan Maliye Bakanlığı’nı Muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış).
Destek ödemesi talebinde bulunulan yurtdışı birimin;
*1) Yurtdışı şirketinin tesciline ilişkin onaylanmış belgenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına**yaptırılmış tercümesi,
*2) Yurtdışı şirketinin Türkiye’deki ana birim ile organik bağının bulunduğunu tevsik eden onaylanmış belgenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına**yaptırılmış tercümesi,
*3) Onaylanmış kira kontratının aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*4) Kira (depolar için kira ve/veya hizmet gideri dahil) ödemesine ilişkin onaylanmış fatura*2 ve faturanın ödendiğine dair banka dekontu, çek vb.nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
*5) Demirbaş (mağaza, ofis, showroom, depo)/dekorasyon (mağaza, ofis, showroom) harcamalarına ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb’nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
6) Yurtdışı birime ilişkin fotoğraflar,
7) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.
II- TANITIM REKLAM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
1) Ek-2’de yer alan başvuru formu, (Birimlerin ilk başvuruları için doldurulacaktır),
2) Ek-5’de yer alan başvuru dilekçesi ve ilgili eki (İlk başvurular için EK-A’da yer alan “İlk Başvuru Belgeleri”, daha önce destek kapsamına alınmış birim başvuruları için EK-B’de yer alan “Müteakip Başvuru Belgeleri” listesinin doldurulup imzalanmış aslı.)
3) - Kuruluş ve unvan değişikliklerini gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
- Son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin veya ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak yazının ya da ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı güncel hazirun cetvelinin yahut Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
4) İmza Sirkülerinin Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
5) Yurtiçi marka tescil belgesinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği (2005/4 sayılı Tebliğ’in 13’üncü maddesinin a ve c bentlerinde belirtilen destek unsurlarından yararlanmak isteyen şirket/DTSŞ/SDŞ’lerden talep edilmeyecektir.),
6) Yurtdışında tanıtımı yapılacak Türk ürünleri ve markalarıyla ilgili bilgi.(Yabancı markalar için yurtiçinde fason olarak üretilen ürünlerin tanıtımı ile ilgili faaliyetler desteklenmeyecektir.),
7) Yurtdışı marka tescil belgesinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği (2005/4 sayılı Tebliğ’in 14’üncü maddesi çerçevesinde tanıtım yapılacak ülkeler için talep edilecektir.) ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.),
8) Ek-3’te yer alan Maliye Bakanlığı’nı Muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış).
Destek ödemesi talebinde bulunulan tanıtım, reklam, pazarlama faaliyetine ilişkin;
*1) Onaylanmış sözleşmenin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi (20.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen harcamalar için sözleşme talep edilmeyebilir),
*2) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb’nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
3) Yayın ve dokümanlar (fotoğraf, kaset, reklam verilen gazete, dergi örneği, vb),
4) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.
III- YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
1) Ek-2’de yer alan başvuru formu, (Birimlerin ilk başvuruları için doldurulacaktır),
2) Ek-5’de yer alan başvuru dilekçesi ve ilgili eki (İlk başvurular için EK-A’da yer alan “İlk Başvuru Belgeleri”, daha önce destek kapsamına alınmış birim başvuruları için EK-B’de yer alan “Müteakip Başvuru Belgeleri” listesinin doldurulup imzalanmış aslı.)
3) - Kuruluş ve unvan değişikliklerini gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
- Son sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetelerinin veya ilgili Ticaret Sicil Memurluğundan alınacak yazının ya da ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı güncel hazirun cetvelinin yahut Yeminli Mali Müşavir Raporunun aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
4) İmza Sirkülerinin Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği,
5) Ek-3’te yer alan Maliye Bakanlığı’nı Muhatap Taahhütname (Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış),
Destek ödemesi talebinde bulunulan yurtdışı marka tescili faaliyetine ilişkin;
*1) Onaylanmış yurtdışı marka tescil belgesinin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi (İlgili markanın tescil ettirildiği ülkenin resmi marka tescil kurumunca veya ilgili markanın aynı anda birden fazla ülkede tescil edilmesini sağlayan uluslararası bir kuruluş tarafından tescil edilmesi ve tescili gerçekleştiren kurumun resmi internet sitesinde tescil edilmiş markanın yayımlanıyor olması halinde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından onaylanmış marka tescil belgesinin ibrazına gerek bulunmamaktadır. Marka tesciline ilişkin internet çıktısı kabul edilebilecektir.),
*2) Onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek vb’nin aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı*** örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına** yaptırılmış tercümesi,
3) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı kuruluş tarafından istenilen diğer bilgi ve belgeler.
Eksik Evrak Tamamlanması
Başvurularda eksiklikler bulunması durumunda, bu eksikliklerin destek başvurusunda bulunan şirkete bildirim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu sürenin hesaplanmasında İhracatçı Birliği evrak giriş kaydı esas alınır. Posta gecikmeleri dikkate alınmaz.

*Bu belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine, harcamanın yapıldığı ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından tasdiklenmiş örneklerinin, bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.
** Tercümelerin Yurtdışında yapılmış olması halinde, Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından onaylanması veya Türk Konsolosluklarına taahhütname vermiş Tercüman/Tercüme Bürolarınca tercüme edilmesi (ve bu durumu teyit eden Konsolosluk onaylı belgenin tercümelere eklenmesi) , yurtiçinde yapılması halinde ise yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi gerekmektedir.
***Uygulamacı Kuruluşların “Aslı Görülmüştür” kaşeleri yanında isim kaşesinin de bulunması gerekmektedir.
*1Uygulamacı Kuruluş, şirketin üyesi olduğu ve destek müracaatının intikal ettirildiği İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğidir.
*2Mağaza, Ofis, Showroom ve Depoya ilişkin kira ödemelerde kiraya veren tarafından fatura düzenlenmemesi halinde banka dekontu, çek, vb. ibrazı yeterli kabul edilmektedir. Ancak, incelemenin daha hızlı sonuçlandırılabilmesini teminen banka dekontu, çek, vb.’nin üzerine kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık bir şekilde yazılması gerekmektedir. Diğer taraftan, depolar için herhangi bir hizmet harcaması gerçekleştirilmiş ise söz konusu hizmet harcamalarının detaylı olarak belirtildiği fatura ibrazı zorunludur.
YURT DIŞINDA MAĞAZA/OFİS/SHOWROOM/DEPO AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM/TESCİL FAALİYETLERİ BAŞVURU FORMU
I. YURTİÇİNDEKİ ANA ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER
1.Unvanı :
2.Kuruluş Tarihi :
3.Adresi :
Posta Kodu :
Telefon :
Faks :
4. Vergi Dairesi ve Sicil No :
5. Banka Şubesi ve Hesap Numarası (YTL) :
6.Bu Destekten Daha Önce Yararlanılıp Yararlanılmadığı :
7. Faaliyet : Sınai/Ticari Şirket                                 (   )
Ticari Şirket                              (   )
Yazılım Şirketi                                      (   )
SDŞ (Sektörel Dış Ticaret Şirketi)          (   )
DTSŞ (Dış Ticaret Sermaye Şirketi)        (   )
8.        Şirket Türü Ortaklar ve Ortaklık Payları(%)
Anonim            (   )
Limited             (   )
Kollektif            (   )
Komandit          (   )
9.Personel Sayısı
(a)Yönetici (b)Teknik TOPLAM
.....                       ......                ......
10.Üretilen/Ticareti Yapılan Başlıca Ürünler: Ürün Adı Üretim Miktarı (Adet, ton)
II. AÇIKLAYICI BİLGİLER
1.Yurt Dışında Açılan (şirket) Mağaza/Ofis/Showroom/Depo’nun
Unvanı :
Cinsi :
a)Mağaza (   )    b) Ofis (   )   c)Showroom (   )   d)Depo (   )
Bulunduğu Ülke :
Kuruluş (Tescil) Tarihi:
Adresi :
Beklenen Faydalar ve Açılış Gerekçeleri:
Sermaye Yapısı:
a)Yurtiçi Şirket Yurtdışı Şirketin Tamamına Sahip (%100)   (   )
b)Yurtiçi Şirket Yurtdışı Şirkete Belli Bir Oranda Ortak (% .... ) (    )
b1) Yurtiçi Şirket Tüzel Kişilik Olarak Ortak (   )
b2) Yurtiçi Şirketin En Az %51 hissesine Sahip Ortak/Ortaklar Yurtdışı                                        Şirkete Ortak (   )
İlgili Ortaklar: ........
.........
.........
2.Harcamalara İlişkin Bilgiler
1. Aylık Net Kira(Elektrik,Su, Gaz vs. kamu harcamaları hariç) :
2. Demirbaş ve Dekorasyon Harcamaları:
III. Tanıtıma İlişkin Bilgiler
a) Tanıtımın şekli Yazılı Görsel Diğer (Radyo, ilan,v.s.):
b) Tanıtımın süresi:
c) Tanıtımın Toplam Maliyeti:
IV. Yurtdışında Marka Tescili ve Korunmasına İlişkin Giderler
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi ve belge vermem durumunda tüm haklarımdan vazgeçeceğimi ve cezai müeyyideleri kabul ettiğimi beyan ederim.
Şirket adına imzaya yetkili kişinin,
( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)
Adı ve Soyadı :
Tarih :
Firma Kaşesi ve İmza :
EK-3
TAAHHÜTNAME
MALİYE BAKANLIĞI’NA
Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımlarına İlişkin Karar”ının 4’üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen, Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 25.11.2005 tarih ve 2005/4 sayılı Tebliğ’i çerçevesinde, T. Cumhuriyet Merkez Bankası’nca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde, sözkonusu tutarı ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.
Firma unvanı:
Vergi Dairesi
ve Sicil No :
Adres :
Tel/Faks :
(İmza Sirkülerinde yer alan)
Yetkili Kişi :
Yetkili İmza :
Tarih :
Tarih (gün/ay/yıl)
2005/4 Sayılı Yurtdışı Ofis-Mağaza Açma, İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ Kapsamında Desteklenen Firmaların Verecekleri Faaliyet Raporu Formu
(Bilgisayar veya Daktilo ile doldurulması gerekmektedir)
Firma Unvanı     :
Yurtdışı Birimin Unvanı :
Yurtdışı Birimin Açık Adresi :
Faaliyetin Türü: (Uygun olanı/olanları işaretleyiniz)
a)Mağaza(   )   b)Ofis(   )    c)Showroom(   )    d)Depo(   )    e)Tanıtım(   )    f)Marka Tescili(   )
MEVCUT ORTAKLIK YAPISI:
1) Yurtiçi Şirketin Ortakları ve Ortaklık Payları:
2) Yurtdışı Birimin Ortakları ve Ortaklık Payları:
TÜRKİYE’DE YERLEŞİK ŞİRKETİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1) Yıllar İtibarıyla Son Üç Yıllık İhracat Rakamları:
a) Doğrudan İhracat                                        :
b) İhraç Kaydıyla Yapılan Satışlar                    :
c) Aracılı İhracat                                            :
d) Özel Fatura Yoluyla Yapılan Satışlar            :
2) Yıllar İtibarıyla Son Üç Yıllık İthalat Rakamları:
YURTDIŞI BİRİMİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
1) Yurt Dışı Birimin (Şirket veya Şube) Yıllar İtibarıyla Son Üç Yıllık Cirosu:
2) Yurt Dışı Birimin Ülke Bazında Yıllar İtibarıyla Son Üç Yıllık İthalatı:
3) Birim Tarafından Satışı Gerçekleştirilen Ürünlerin Markaları:
Yetkili Kaşe ve İmza Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği Onayı
BAŞVURU DİLEKÇESİ
(HER BİRİM İÇİN AYRI AYRI DÜZENLENECEKTİR)
---- / ---- / -------
............ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
........................................................................................ şirketi olarak ...................... (ülke) / .................... (şehir)’de açmış olduğumuz ...../ m2lik........................ (mağaza/ofis/showroom/depo)’ya ilişkin ..................................... (kira/demirbaş-dekorasyon/tanıtım/marka tescil) ile ilgili harcamalarımıza ait belgeler 2005/4 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak üzere ekte sunulmaktadır.
Bilgilerini ve gereğini arz ederiz.
( Firma Kaşe / İmza )
Kira Ödemeleri
(Fatura ve/veya Ödeme Belgesi)
1) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
2) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
3) ...
Tanıtım Harcamaları
1) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
2) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
3) ...
Demirbaş/Dekorasyon             
1) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
2) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
3) ...
Marka Tescil Hr.
1) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
2) ..... ayı   ...... yılı ...... (tutar/para birimi)    
Fatura tutarı ( ......) Ödeme (........)
3) ...
2005 / 4 SAYILI YURTDIŞINDA OFİS – MAĞAZA AÇMA , İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA
İLK BAŞVURUDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
(Bütün evraklar sırasına uygun olarak, aslı veya noter onaylı sureti ve bir fotokopisiyle birlikte getirilmelidir.)
(Usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular 6 aylık zaman aşımı süresini kesmeyeceğinden, gerekli evrakların eksiksiz olarak ibrazına özen gösterilmesi gerekmektedir)
Firma Unvanı : ..................................................................................................................................
İlgili Kişi İsim ve İrtibat Bilgileri: ...................................................................................................
Tel / Faks / e-posta: ..........................................................................................................................
İBRAZ EDİLEN BELGELERİN YANINDAKİ KUTUCUĞUN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
YURTİÇİ BELGELER :
1- Dilekçe ( EK – 1 )
2- Başvuru Formu ( EK – 2 )
3- Taahhütname ( EK – 3 )
Not: Ek1, Ek2 ve Ek3’ün İmza Sirkülerinde yetkili şahıs/şahıslarca kaşeleşip imzalanması gerekmektedir.
4- İmza Sirküleri
5- Kuruluş ve Son Sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri (ve unvan değişikliği olmuşsa ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri)
6- Ortaklar Kurulu / Yönetim Kurulu Kararı
(şahıs ortaklığı durumunda, en az % 51 ortağı yurtdışı birime ortak olmaya yetkilendiren karar)
7- Kapasite Raporu (varsa)
8- Yurtiçi Marka Tescil Belgesi (varsa)
YURTDIŞI BELGELER: (AŞAĞIDAKİ BÜTÜN BELGELERİN İLGİLİ ÜLKEDEKİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ / ATAŞELİĞİ TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKMEKTEDİR. )
1- Yurtdışı şirketin Kuruluş Belgesi / Ana Sözleşmesi ve Yeminli Tercümesi
(ortaklık yapısını göstermesi gerekmektedir.)
2- Yurtdışı şirketin Tescil Belgesi ve Yeminli Tercümesi
3- Kira Kontratı ve Yeminli Tercümesi
(Diğer giderler hariç Net Kiranın ve metrekarenin açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Net kiranın belli olmaması durumunda Kiralayan taraftan net kirayı gösterir belge alınmalıdır.)
4- Kira Faturaları ve Yeminli Tercümeleri (varsa)
5- Kira Ödeme Belgeleri ( çek / dekont / banka ekstresi ) ve Yeminli Tercümeleri
6- Fotoğraflar (içten ve dıştan çekilmiş, firma unvanı ve ürünlerini gösteren, birimin metrekaresi hakkında şüphe bırakmayacak fotoğraflar)
7- Yurtdışı Marka Tescil Belgesi ve Yeminli Tercümesi ( varsa )
8- Demirbaş / Dekorasyon Faturaları ve Yeminli Tercümeleri (satın alınan demirbaşların ve yapılan dekorasyon harcamalarının belgede ayrıntılı olarak gözükmesi gerekmektedir)
9- Demirbaş / Dekorasyon Ödeme Belgeleri ve Yeminli Tercümeleri ( çek / dekont / banka ekstresi )
NOT: Demirbaşların birim içerisinde çekilen fotoğraflarının ibrazı gerekmektedir.
YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİ :
1- Tanıtım Sözleşmesi ve Yeminli Tercümesi
2- Tanıtım Faturaları ve Yeminli Tercümeleri
3- Tanıtım banka ödeme belgeleri ve Yeminli Tercümeleri
4- Tanıtım numuneleri ( fotoğraf, gazete / dergi örneği, CD vb )
5- Yurtdışı birim ile organik bağı tevsik eden belgeler
6- Yurtdışı Marka Tescil Belgesi ve Yeminli Tercümeleri
YURTDIŞI MARKA TESCİL / KORUNMA GİDERLERİ :
1- Yurtdışı Marka Tescil Belgesi ve Yeminli Tercümesi
2- Yurtdışı marka tescil / korunma giderlerine ilişkin Sözleşme ve Yeminli Tercümesi
3- Yurtdışı marka tescil / korunma giderlerine ilişkin fatura ve Yeminli Tercümesi
4- Faturalara ilişkin banka ödeme belgeleri ve Yeminli Tercümeleri
Şirket adına imzaya yetkili kişinin,
( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler)
Adı ve Soyadı :
Tarih :
Firma Kaşesi ve İmza :
2005 / 4 SAYILI YURTDIŞINDA OFİS – MAĞAZA AÇMA , İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA
DESTEK KAPSAMIN ALINAN BİRİMLERİN MÜTEAKİP BAŞVURULARINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER
(Bütün evraklar sırasına uygun olarak, aslı veya noter onaylı sureti  ve bir fotokopisiyle birlikte getirilmelidir.)
(Usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular 6 aylık zaman aşımı süresini kesmeyeceğinden, gerekli evrakların eksiksiz olarak ibraz edilmesi gerekmektedir)
Firma Unvanı : ..................................................................................................................................
İlgili Kişi İsim ve İrtibat Bilgileri: ...................................................................................................
Tel / Faks / e-posta: ..........................................................................................................................
İBRAZ EDİLEN BELGELERİN YANINDAKİ KUTUCUĞUN İŞARETLENMESİ GEREKMEKTEDİR.
1- Dilekçe ( EK – 5 )
2- Kira Faturaları (Ticaret Müşaviri/Ataşesi onaylı) ve Yeminli Tercümeleri (varsa)
3- Kira ödeme belgeleri (Ticaret Müşaviri / Ataşesi onaylı) ( çek / dekont / banka ekstresi ) ve Yeminli Tercümeleri
NOT 1: Yurtiçi ve/veya Yurtdışı birimin ortaklık yapısında değişiklik meydana gelmesi durumunda, söz konusu durumu tevsik eden belgelerin, Uygulama Usul ve Esaslarının 7. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, (Yurtdışında olması durumunda Ticaret Müşaviri/Ataşeliği’nce onaylanmış ve yeminli tercümesi yapılmış olarak) 2 ay içerisinde İhracatçı Birliklerine ibrazı gerekmektedir.
NOT 2: Destek başlangıç tarihinden itibaren 1., 2. ve 3. yılın sonunda, ilgili ülkedeki Ticaret Müşaviri / Ataşeliği onaylı Faaliyet Raporunun (Ek-4) ibrazı gerekmektedir. Faaliyet Raporu süresi geldiği halde ibraz edilmeyen birimler konusu başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİ :
1- Tanıtım Sözleşmesi ve Yeminli Tercümesi
2- Tanıtım Faturaları ve Yeminli Tercümeleri
3- Tanıtım banka ödeme belgeleri ve Yeminli Tercümeleri
4- Tanıtım numuneleri ( fotoğraf, gazete / dergi örneği, CD vb )
Şirket adına imzaya yetkili kişinin,
( İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi)
Adı ve Soyadı :
Tarih :
Firma Kaşesi ve İmza :

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293596 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16293596 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?