2006/12 DIR Tebliği Geçici 30. Md. Ek Süre Değerlendirmesi (Gümrükler Gn.Md.)

                                   T.C.

                                               GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

                                   Gümrükler Genel Müdürlüğü-Dahilde İşleme Dairesi

 

Sayı   : 41208501-132.05.01.01

Konu : 2006/12 DIR Tebliği Geçici 30. Md. Ek Süre Değerlendirmesi

 

                                                           15.06.2017 / 25822255

                                                                       DAĞITIM

 

            Bilindiği üzere, 10.06.2017 tarih ve 30092 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2017/6) ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne Geçici 30 uncu madde eklenmiştir.

            Bahse konu Geçici Madde 30-"(1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine bu Tebliğ ile sağlanan ek sürelerden faydalanmak amacıyla, bu Tebliğde belirtilen süreler içinde başvuruda bulunamamış veya başvuruda bulunmakla birlikte başvuruları reddedilmiş olan firmaların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 (üç) ay içinde elektronik ortamda Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurmaları kaydıyla bu Tebliğ kapsamında belirtilen ek sürelere ilişkin talepleri değerlendirmeye alınır.”

                      hükmünü amirdir.

            2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 15 nci maddesi ile Dahilde İşleme İzni almak için ilgili gümrük idaresine müracaat edileceği, 16 ve 17 nci maddeler ile bahse konu müracaatların nasıl değerlendirileceği ve iznin düzenlenmesine ilişkin esaslar, 20, 21 22, 23,24,25,26 ve 27 nci maddeleri ile de Dahilde İşleme İznine ilişkin süreler ve ek süre (haklı sebep veya mücbir sebep halleri) müracaatlarına ilişkin değerlendirmelerin ilgili gümrük idarelerince nasıl yapılacağına ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

            Bu çerçevede, anılan Geçici Madde hükmüne ilişkin ek süre müracaatlarının da yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde yine ilgili gümrük idarelerince gerekli değerlendirmeler yapılarak sonuçlandırılması gerekmektedir.

            Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ                               
Bakan a.                                                                               
Genel Müdür V.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869404 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,95 TL
1 € = 4,85 TL
16869404 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?