2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 16.05.2011-27906 Resmi Gazete

2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/5)

MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/4/2011 tarihli ve 2011/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesindeki “Şirket” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Zincir Restoran” tanımı ilave edilmiştir.

“Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar,

Zincir Restoran: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokantakafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokantakafeden oluşan zinciri (otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalarkafeler hariç)”,

MADDE 3 – Söz konusu Tebliğ’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (h) ve (ı) bentleri ilave edilmiştir.

“a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

c) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;

1) Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

2) Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalokantakafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

ç) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;

1) Dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,

2) Kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 ABD Doları,

g) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

h) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ı) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerinin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde,

desteklenir.”

MADDE 4 – Söz konusu Tebliğ’in 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,

d) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;

1) Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafe kiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,

2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,

4) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkarasının (d) bendinin (1) ve (2)’nci alt bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası,

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda ve trendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,

%50 oranında desteklenir.”

MADDE 5 – Adıgeçen Tebliğ’in 21’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ’in 11’inci maddesinde düzenlenen desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen şirketlerin destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

(2) Bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde;

a) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, yararlandıkları destek süresi düşülmek suretiyle 5 (beş) yıl ve bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde performanslarına bağlı olarak ilave 5 (beş) yıl süreyle desteklenebilir.

b) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirketler, kalan destek süreleri boyunca bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. Destek süresi sona eren şirketler bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.”

MADDE 6 – Söz konusu Tebliğ’in 22’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Müsteşarlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir.”

MADDE 7 – Mezkur Tebliğ’in 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi çerçevesinde; destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/aşçı/şef sayısı 3’ü, 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ise 5’i,

b) 11 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin birinci alt bendi çerçevesinde;

1) Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin aynı anda desteklenecek mağaza sayısı, 50 (elli) adedi,

2) Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri 200.000 ABD Doları’nı,

c) 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin 3’üncü alt bendi kapsamında;

1) Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı 100 (yüz) adedi,

2) Mağaza başına desteklenecek dekorasyon gideri, 100.000 ABD Doları’nı,

3) Mağaza başına desteklenecek kira gideri yıllık 200.000 ABD Doları ve mağaza başına 2 yılı,

geçemez.”

MADDE 8 – Bahse konu Tebliğ’in 25’inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 25 – Bu Tebliğin 11’inci maddesinde belirtilen faaliyetler için bir şirkete sağlanacak azami destek miktarı Müsteşarlık tarafından sınırlandırılabilir.”

MADDE 9 – Söz konusu Tebliğ’in 29’uncu maddesine aşağıda yer alan üçüncü fıkra ilave edilmiştir.

“(3) Müsteşarlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde harcamalara ilişkin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Müsteşarlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 6 aylık süre; Birlik ve/veya Müsteşarlık tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın görev listesinde bulunduğu süre toplamı üzerinden hesaplanır.”

MADDE 10 – Mezkur Tebliğ’in 33’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik İş Planlarında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ile şirketleri, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.”

MADDE 11 – Bahse konu Tebliğ’in 37’nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ile destek süresi dolan şirketler, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı ‘Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ hükümlerinden yararlandırılmazlar.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliği hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287159 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,82 TL
1 € = 4,68 TL
16287159 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?