2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2011/3)

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: 10.04.2011-27901 Resmi Gazete

2008/2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/3)

MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 4/4/2011 tarihli ve 2011/5 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/4/2008 tarihli ve 2008/4 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ”in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Tasarımcı Şirketi” ve (f) bendinde yer alan “Tasarım Ofisi” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Tasarımcı Şirketi: Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, Türkiye'de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan ve tasarımcının ortak olduğu Endüstriyel Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,

f) Tasarım Ofisi: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ve sadece tasarım hizmeti ve/veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az üç adet tasarımcı bulunan Endüstriyel Ürün Tasarımı veya Moda Tasarımı alanlarında faaliyet göstermekte olan şirketleri,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıda yer alan ikinci fıkra ilave edilmiştir.

“(2) Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin Birliklerin gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için; Birliklerin, tasarım dernek-birliklerinin faaliyet bazlı ve bütçe içeren projeleri ile Müsteşarlığa müracaat etmeleri ve gerekli görülmesi durumunda Tasarım Destek Komitesi'nin istişari nitelikteki görüşü de alınmak suretiyle, yapılacak değerlendirmeler sonrasında projenin Müsteşarlık tarafından destek kapsamına alınması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kuruluş ve şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak reddedilebilir. Müsteşarlık, suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri destek kapsamında bulundukları süre içerisinde 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı “Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerinden yararlandırılmazlar.

(2) Birlikler ile tasarımcı dernekler-birliklerinin bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenen proje ve/veya faaliyetleri, 18/8/2010 ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı “Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hükümlerinden yararlandırılmaz.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580418 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,67 TL
16580418 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?