E-Bülten

Sözlük

Döviz

1 $ = 3,57 TL
1 € = 4,16 TL
14456204 Ziyaretçi

2009/13

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)
İŞÇİ SAĞLIĞINI VE İŞ GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN
BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/13)
 
             MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların (bedelsiz olarak faturalandırılmış 10 kg veya daha az ağırlıktaki numune hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi) tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
        G.T.İ.P.             Eşyanın Tanımı                                                                                         
25.24                         Amyant (asbest)
2707.10                     Benzol (benzen)
2707.20                     Toluol (toluen)
2707.50.90.00.11      Solvent nafta (çözücü nafta)
2707.50.90.00.19      Diğerleri
2707.99.11.00.00      200°C ye kadar sıcaklıkta, hacim itibariyle %90 veya daha fazla damıtılmış ham hafif yağlar
2707.99.19.00.00      Diğerleri
2710.11.21.00.00      White Spirit
2901.10.00.90.11      Hekzan
2901.10.00.90.12      Heptan
2902.20.00.00.00      Benzen (benzol)
2902.30.00.00.00      Toluen (toluol)
2902.41.00.00.00      o-Ksilen
2902.42.00.00.00      m-Ksilen
2902.43.00.00.00      p-Ksilen
2902.44                     Ksilen izomerleri karışımları
32.08                         Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
3506.10.00.90.11      Solvent içerenler
3506.91.00.90.13      Solvent içerenler
3506.99.00.90.11      Solvent içerenler
3814.00                     Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
3824.90.40.00.00      Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler
39.01;39.02;39.03;    Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar
39.04;39.05;39.06;    (katı halde olanlar hariç)
39.07;39.08;39.09;
39.10;39.11;39.12
ve 39.13                   
40.05                         Yalnız organik çözücüler içerisinde çözelti halinde bulunanlar (katı halde olanlar hariç)
6812.80.90.10.00      İplikler
6812.80.90.20.00      Dokunmuş veya örme mensucat
6812.80.90.90.00      Diğerleri
6812.99.10.90.00      Diğerleri
6812.99.90.20.00      İplikler
6812.99.90.30.00      Dokunmuş veya örme mensucat
6812.99.90.90.00      Diğerleri
 
             MADDE 2 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat (2008/13) sayılı “İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.