2009/14

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G (2.M.)
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/14)
 
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevre Konferansı Beyannamesi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan çalışma ve faaliyetlerinin sonuçlarından biri olan 6/6/1990 tarihli ve 3655, 3656 sayılı Kanunlar ile onaylanmaları uygun bulunan ve 90/733 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü, 27/9/1994 tarihli ve 4042 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 94/6214 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Londra Değişiklikleri ve 7/7/1995 tarihli ve 4118 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 95/7184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Kopenhag Değişiklikleri ve 4/6/2003 tarihli ve 4871 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Montreal Değişiklikleri ve 10/6/2003 tarihli ve 4880 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 2003/6077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Pekin Değişiklikleri çerçevesinde EK I, II, III, IV ve V’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
             MADDE 2 – (1) Montreal Protokolü'nün Kopenhag değişiklikleri uyarınca, Kopenhag Değişikliklerine taraf olmayan (EK A’da yer almayan) ülkelerden, EK I ve EK II’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların,
             (2) Montreal Protokolü’nün Pekin değişiklikleri uyarınca, Pekin değişikliklerine taraf olmayan (EK B’de yer almayan) ülkelerden, EK III ve EK IV’de GTİP’ları ile isimleri belirtilen eşyaların,
             ithalatı yapılamaz.
             MADDE 3 – (1) EK IV’de GTİP ve isimleri verilen eşyaların, EK B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı, EK C’de belirtilen Laboratuar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan ithalat hariç olmak üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabidir. Müsteşarlıkça 2009 yılı için verilecek toplam izin miktarı, aşağıdaki tabloda yer alan GTİP ve eşya tanımlarının karşılarında belirtilen miktarları geçemez. Bu miktarların dağıtımı Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
             (2) Aşağıdaki tabloda yer alan eşyalar hariç olmak üzere, EK IV’de GTİP ve tanımları verilen diğer eşyaların her biri için izin verilecek ithalat izin miktarı ise, 2009 yılı için 1 (bir) tondur.
             (3) EK IV’de GTİP ve tanımları yer alan eşyaların EK C’de belirtilen Laboratuar ve Zorunlu Kullanım Alanları için gerek duyulan, EK B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
İZİN VERİLECEK
İTHALAT
MİKTARI (Ton)
2903.49.11.00.00
Klorodiflorometan (HCFC-22)
4.800
2903.49.15.00.00
1,1-Dikloro-l-floretan (HCFC-141b)
2.600
2903.49.19.00.16
Diklortriflor etan (tüm izomerleri)
29
2903.49.19.00.17
Klortetraflor etan (tüm izomerleri)
8
3824.74.00.00.12
142B [(Klorodifloroetan),R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
5.850
 
             MADDE 4 – (1) Aşağıdaki tabloda ve EK II’de GTİP ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatı yasaktır. Ancak, sözkonusu eşyalardan 2903.14.00.00.00 GTİP’lu Karbon tetraklorür ile 2903.19.10.00.00 GTİP’lu 1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)’un EK C-I’de belirtilen Laboratuar amaçlı kullanımı için EK A ve EK B’de yer alan ülkelerden yapılacak ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
2903.14.00.00.00
Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00
1,1,1,-Trikloretan (metilkloroform)
2903.41.00.00.00
Trikloroflorometan
2903.42.00.00.00
Diklorodiflorometan
2903.43.00.00.00
Triklorotrifloretanlar
2903.44.10.00.00
Diklortetrafloretanlar
2903.44.90.00.00
Klorpentafloretan
3824.71.00.00.11
R-502 [R-l 15 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı
 
             MADDE 5 – (1) Zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalat hariç olmak üzere aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatı yasaktır. Sözkonusu eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuar amaçlı ithalatı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
2903.39.11.00.00
Bromometan (metil bromür)
3808.91.90.00.11
Bromoklormetan ya da
3808.92.20.00.11
Bromometan (Metil bromür)
3808.92.90.00.11
içerenler
3808.93.27.00.11
 
3808.93.30.00.11
 
3808.93.90.00.11
 
3808.94.90.00.11
 
3808.99.10.00.11
 
3808.99.90.00.11
 
 
             MADDE 6 – (1) Aşağıdaki tabloda GTİP ve tanımları belirtilen eşyaların, ithalatı yasaktır. Ancak, EK C-II’de Zorunlu Kullanım Alanları için kullanılmış ve rehabilite edilmemiş halon ithalatı Çevre ve Orman Bakanlığı’nın iznine tabidir.
 
GTİP
EŞYANIN TANIMI
2903.46.10.00.00
Bromoklorodiflorometan
2903.46.20.00.00
Bromotriflorometan
2903.46.90.00.00
Dibromotetrafloroetanlar
3808.91.90.00.11
Bromoklormetan ya da bromometan
(Metil     bromür) içerenler
 
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 3’üncü maddesinde belirtilen, ithalatı Müsteşarlığın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan eşyalarla ilgili ithal taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için, firmaların bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 25 gün içerisinde EK D’de yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Müsteşarlığa (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi esas alınır.
             (2) Talep edilen miktarın, toplam kota miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın toplam miktardan daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliği”nde belirtilen “kota ve tarife kontenjanı dağıtım yöntemleri” çerçevesinde gerçekleştirilir.
             (3) Başvuru süresi sonrasında olabilecek ithal talepleri, ancak ilgili eşyalar için talep edilen miktarın, tespit edilen miktardan daha düşük olması halinde, artan miktar için değerlendirmeye alınır. Bu kapsamdaki dağıtım firma talepleri dikkate alınarak başvuru sırasına göre yapılır.
             (4) Başvuruda bulunacakların Çevre ve Orman Bakanlığı’na kayıt olmaları zorunludur. 
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.  
             (2) Ancak, düzenlenen ithal lisansları Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan temin edilen kontrol belgesi ile birlikte işlerlik kazanır.  
             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde yapılacak ithalat için Müsteşarlıkça (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenen ithal lisansları, 31/12/2009 tarihine kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.
             (2) İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.
             (3) İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece bu Tebliğin ekindeki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’ne bağlı gümrük kapılarından yapılabilir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Müsteşarlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz. 
             MADDE 10 – (1) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 10 gün içerisinde söz konusu lisansın firmaya verilen nüshasının aslı Müsteşarlığa iade edilir. İthalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 3/8/2009 günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığa iade edilmesi gerekir.
             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğin 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde (tablolarda) belirtilen eşyalardan herhangi birini içeren EK V-a’da GTİP ve tanımları belirtilen eşyalar ile aynı maddelerde (tablolarda) belirtilen eşyalardan herhangi biri ile çalışan EK V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyaların ithalatı yasaktır.
             (2) Diğer taraftan, 2903.49.19.00.23 GTİP’lu Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTİP hariç), 2903.49.19.00.24 GTİP’lu Klordiflor etan (tüm izomerleri) ve 3824.74.00.00.12 GTİP’lu 142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı hariç olmak üzere bu Tebliğin EK IV’ünde belirtilen eşyalardan herhangi birini içeren EK V-a’da GTİP ve tanımları belirtilen eşyalar ile yine EK IV’de belirtilen eşyalardan herhangi biri ile çalışan EK V-b’de GTİP ve isimleri belirtilen eşyaların ithalatı 1/1/2010 tarihinden itibaren yasaktır.
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
             MADDE 13 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/14) sayılı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK I
 
G.T.İ.P._______________________      Eşyanın Tanımı________________________________________
2903.41.00.00.00                                          Trikloorflorometan
2903.42.00.00.00                                          Diklorodiflorometan
2903.43.00.00.00                                          Triklorotrifloretanlar
2903.44.10.00.00                                          Diklortetrafloretanlar
 
G.T.İ.P._________________________ Eşyanın Tanımı_______________________________________
2903.44.90.00.00                                          Klorpentafloretan
2903.46.10.00.00                                          Bromoklorodiflorometan
2903.46.20.00.00                                          Bromotriflorometan
2903.46.90.00.00                                          Dibromotetrafloroetanlar
3824.71.00.00.11                                          R-502 [R-l 15 (Kloropentafloroetan), R-22
                                                                                                 (Klorodiflorometan)] karışımı
EK II
G.T.İ.P._______________________ Eşyanın Tanımı__________________________________________
2903.14.00.00.00                                          Karbon tetraklorür
2903.19.10.00.00                                          1,1,1,-Trikloroetan (metilkloroform)
2903.45.10.00.00                                          Klortriflorometan
2903.45.15.00.00                                          Pentaklorofloroetan
2903.45.20.00.00                                          Tetraklorodifloroetanlar
2903.45.25.00.00                                          Heptaklorofloropropanlar
2903.45.30.00.00                                          Hekzaklorodifloropropanlar
2903.45.35.00.00                                          Pentaklorotrifloropropanlar
2903.45.40.00.00                                          Tetraklorotetrafloropropanlar
2903.45.45.00.00                                          Trikloropentafloropropanlar
2903.45.50.00.00                                          Diklorohekzafloropropanlar
2903.45.55.00.00                                         Kloroheptafloropropanlar

EK III
G.T.İ.P._________________ Eşyanın Tanımı________________________________________________
2903.39.11.00.00                         Bromometan (metil bromür)
2903.49.30.00.00                          Flordibrom metan
Bromdiflor metan
Florbrom metan
Flortetrabrom metan
Diflortribrom metan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
Florbrom etan (tüm izomerleri)
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
Flordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
Florbrom propan (tüm izomerleri)
3808.91.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.20.00.11   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.27.00.11   Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler
 
EK IV
 
G.T.İ.P.___________________ Eşyanın Tanımı____________________________________________________
2903.49.11.00.00                           Klorodifloro metan (HCFC-22)
2903.49.15.00.00                           1,1-Dikloro-l-floroetan (HCFC-141b)
2903.49.19.00.11                           Flordiklor metan
2903.49.19.00.13                           Klorflor metan
2903.49.19.00.14                           Flortetraklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.15                           Diflortriklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.16                           Diklortriflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.17                           Klortetraflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.18                           Flortriklor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.21                           Diklordiflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.22                           Klortriflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.23                           Flordiklor etan (tüm izomerleri) (2903.49.15.00.00 GTÎP hariç)
2903.49.19.00.24                           Klordiflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.25                           Klorflor etan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.26                           Florhekzaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.27                           Diftorpentaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.28                           Triflortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.31                           Triklortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.32                           Diklorpentaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.33                           Klorhekzaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.34                           Florpentaklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.35                           Diflortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.36                           Triklortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.37                           Diklortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903,49.19.00.38                           Klorpentaflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.41                           Flortetraklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.42                      Diflortriklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.43                      Diklortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.44                      Klortetraflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.45                      Flortriklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.46                      Diflordiklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.47                      Klortriflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.48                      Flordiklor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.51                      Klordiflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.52                      Klorflor propan (tüm izomerleri)
2903.49.19.00.59                      Diğerleri
2903.49.20.00.00                      Diğerleri
2903.49.30.00.00                      Flordibrom metan
                                                  Bromdiflor metan
                                                  Florbrom metan
                                                  Flortetrabrom metan
                                                  Diflortribrom metan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
Florbrom etan (tüm izomerleri)
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
                                                  Flordibrom propan (tüm izomerleri)
                                                  Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
                                                   Florbrom propan (tüm izomerleri)
2903.49.40.00.00                      Diğerleri
2903.49.80.00.00                      Diğerleri
3824.74.00.00.12                      142 B [(Klorodifloroetan), R-22 (klorodiflorometan)] karışımı
3824.79.00.00.00                      Diğerleri
 
EK V
 
EK V-a
 
G.T.İ.P._______________________     Eşyanın Tanımı________________________________________
3305.30.00.00.00                                          Saç spreyleri
3307.10.00.90.11                                          Yalnız traş jelleri
3307.10.00.90.19                                          Yalnız traş köpükleri
3307.20.00.00.00                                          Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.49.00.00.00                                          Yalnız sprey şeklinde olanlar
34.05                                                         Yalnız sprey boya ve cilalar
38.08                                                         Yalnız aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
3910.00                                                      Yalnız silikon aerosoller (sprey şeklinde olanlar)
8424.10                                                      Yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın)
 
EK V-b
 
G.T.İ.P._______________________     Eşyanın Tanımı________________________________________
8414.30                                                       Soğutma cihazlarında kullanılan kompresörler
84.15                                                          Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı
                                                                  değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak
                                                                  ayarlanamadığı cihazlar dahil) (87.01-87.05
                                                                  pozisyonlarındaki motorlu araçlara monte edilmiş olsun
                                                                  olmasın) (8415.90 hariç)
84.18                                                          Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve
dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (8418.91.00.00.00; 8418.99 hariç)
 
 
Ekleri İçin Tıklayınız

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15928334 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,85 TL
1 € = 4,55 TL
15928334 Ziyaretçi