E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15362669 Ziyaretçi

2009/15

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)
BAZI BOYAR MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/15)
 
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal edilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinin bu Tebliğin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuat kapsamında yasaklanmış olan maddeler kullanılarak üretilmiş olup olmadığının risk değerlendirmesi yoluyla denetlenmesini düzenlemektir.
             Kapsam ve ithali yasak eşya
             MADDE 2 – (1) İnsan sağlığına zararlı etkileri olması sebebiyle EK I’de gösterilen aril aminler ve bu aminleri içeren EK II’de yer alan boyar maddelerin EK III’de gösterilen deri, tekstil ve hazır giyim ürünlerinde ve bunların boyahanelerinde kullanılmaları Sağlık Bakanlığı’nca yasaklanmış olup, bu Tebliğ EK II ve EK III’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları gösterilen eşyanın gümrük yükümlülüğünün sona ermesinden sonra ve gümrük gözetimi altında iken yapılacak denetimine ilişkin usul ve esasları kapsar.
             (2) EK II’de “color index” isimleri verilen azo boyar maddelerin ithalatı yasaklanmıştır.
             Risk değerlendirmesi 
             MADDE 3 – (1) EK II ve EK III’de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile fasıl numaraları yer alan eşya risk değerlendirmesine tabi tutulur. Dış Ticaret Müsteşarlığı bu ürünlere ilişkin risk değerlendirmesini, tedarikçi firma, ithalatçı firma, ithal eşya, ithalat koşulları ve dağıtım kanalları gibi gerekli görülebilecek bilgiler üzerinden yapar.
             Numune alınması
             MADDE 4 – (1) Risk değerlendirmesi sonucunda gerekli görülmesi halinde, eşyanın gümrük gözetimi sona erdirilmeden önceki 3 (üç) iş günü içerisinde, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca eşyadan numune alınabilir. Numune alınmasına ilişkin 3 (üç) günlük süre, Gümrük Müsteşarlığı'nca gümrük yükümlülüğünün sona erdiğinin Dış Ticaret Müsteşarlığı’na elektronik olarak bildirilmesiyle başlar. Numune alınmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.
             Gümrük gözetiminin sona erdirilmesi
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesi 15/5/2008 tarih ve 26877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 8) hükümlerine tabidir. Anılan Tebliğ’in 6 ncı maddesi kapsamında öngörülen 3 (üç) iş günü içerisinde eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilebilmesi için Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen onay belgesi veya belgenin elektronik ortamdaki kaydı aranır. Eşyanın gümrük gözetiminin sona erdirilmesine ilişkin diğer iş ve işlemler belirtilen Gümrük Genel Tebliği hükümlerine göre yapılır.
             Bildirim
             MADDE 6 – (1) Numune alınmak suretiyle yapılan denetimler sonucunda ithal edilmiş olan eşyanın üretiminde yasaklı boyar maddeler kullanıldığının tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerekli müeyyidelerin uygulanabilmesini teminen, ithal edilen eşyaya ve ithalatçıya ait bilgiler Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca Sağlık Bakanlığı’na iletilir.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 7 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/15) sayılı Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
EK I
 
Eşyanın Tanımı
CAS Numarası
G.T.İ.P.
 
4-chloroaniline
106-47-8
2921.42.10.00.11
 
2,4,5-trimethylaniline
137-17-7
2921.42.90.00.19
 
o-toludine
95-53-4
2921.43.00.00.11
 
4-chloro-o-toluidine
95-69-2
2921.43.00.00.19
 
5-nitro-o-toluidine
99-55-8
2921.43.00.00.19
 
4,4’-methylenedi-o-toluidine
838-88-0
2921.43.00.00.19
 
4-aminobiphenyl
92-67-1
2921.44.00.90.19
 
2-napththylamine
91-59-8
2921.45.00.00.21
 
4-methyl-m-phenylenediamine
95-80-7
2921.51.90.00.13
 
4,4-methylene-bis-(2-chloro-aniline)
101-14-4
2921.59.20.00.00
 
Benzidin
92-87-5
2921.59.90.00.11
 
4,4’-diaminodiphenylmethane
101-77-9
2921.59.90.00.19
 
3,3’-dimethylbenzidine
119-93-7
2921.59.90.00.19
 
3,3’-dichlorobenzidine
91-94-1
2921.59.90.00.19
 
o-anisidine
90-04-0
2922.29.00.10.11
 
3,3’-dimethoxybenzidine
119-90-4
2922.29.00.10.12
 
4,4’-oxydianiline
101-80-4
2922.29.00.90.19
 
p-cresidine
120-71-8
2922.29.00.90.19
 
4-methoxy-m-phenylenediamine
615-05-4
2922.29.00.90.19
 
4-aminoazobenzene
60-09-3
2927.00.00.00.29
 
0-aminoazotoluene
97-56-3
2927.00.00.00.29
 
4,4’-thiodianiline
139-65-1
2930.90.85.90.16
 
 
EK II
 
Color Index İsmi
G.T.İ.P.
Acid Orange 45
Acid Red 4
Acid Red 5
Acid Red 24
Acid Red 26
Acid Red 73
Acid Red 85
Acid Red 114
Acid Red 115
Acid Red 116
Acid Red 128
Acid Red 148
Acid Red 150
Acid Red 158
Acid Red 167
Acid Red 264
Acid Red 265
Acid Red 420
Acid Violet 12
Acid Violet 49
3204.12.00.00.11
 
Acid Brown 415
Acid Black 29
Acid Black 94
Acid Black 131
Acid Black 132
Acid Black 209
3204.12.00.00.11
 
Azoic Diazo Component 11
Azoic Diazo Component 12
Azoic Diazo Component 48
Azoic Diazo Component 112
Azoic Diazo Component 113
3204.19.00.00.19
 
Basic Red 111
Basic Red 42
Basic Brown 4
3204.13.00.00.00
 
Developer 14
Oxidation Base 20
3204.19.00.00.19
Direct Yellow 1
Direct Yellow 24
Direct Yellow 48
Direct Orange 1
Direct Orange 6
Direct Orange 7
Direct Orange 8
Direct Orange 10
Direct Orange 108
3204.14.00.00.00
 
Direct Red 1
Direct Red 2
Direct Red 7
Direct Red 10
Direct Red 13
Direct Red 17
Direct Red 21
Direct Red 22
Direct Red 24
Direct Red 26
Direct Red 28
Direct Red 37
3204.14.00.00.00
Direct Red 39
Direct Red 44
Direct Red 46
Direct Red 62
Direct Red 67
Direct Red 72
Direct Violet 1
Direct Violet 12
Direct Violet 21
Direct Violet 22
Direct Blue 1
Direct Blue 2
3204.14.00.00.00
 
Direct Blue 3
Direct Blue 6
Direct Blue 8
Direct Blue 9
Direct Blue 10
Direct Blue 14
Direct Blue 15
Direct Blue 22
Direct Blue 25
Direct Blue 35
Direct Blue 53
Direct Blue 76
Direct Blue 151
Direct Blue 160
Direct Blue 173
Direct Blue 192
Direct Blue 201
Direct Blue 215
Direct Blue 295
Direct Green 1
Direct Green 6
Direct Green 8
Direct Green 8:1
Direct Green 85
Direct Brown 1
Direct Brown 1:2
Direct Brown 2
Direct Brown 6
Direct Brown 25
Direct Brown 27
Direct Brown 31
Direct Brown 33
Direct Brown 51
Direct Brown 59
Direct Brown 79
Direct Brown 95
Direct Brown 101
Direct Brown 154
Direct Brown 222
Direct Black 4
Direct Black 29
Direct Black 38
Direct Black 91
Direct Black 154
3204.14.00.00.00
 
Disperse Yellow 7
Disperse Yellow 23
Disperse Yellow 56
Disperse Orange 149
Disperse Red 151
Disperse Blue 1
3204.11.00.00.00
 

 
 
 
EK III
 
GTP/Fasıl No
41.fasıl
42.fasıl
43.fasıl
50.fasıl
51.fasıl
52.fasıl
53.fasıl
54.fasıl
55.fasıl
56.fasıl
57.fasıl
58.fasıl
59.fasıl
60.fasıl
61.fasıl
62.fasıl
63.fasıl
64.fasıl
65.05