2009/15167 DİR KARARI

            
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2009/15164       17.07.2009-27291 Resmi Gazete
             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 5/6/2009 tarihli ve 2009/13 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                                                          Abdullah GÜL
                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
            Başbakan
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı
          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                          N. ERGÜN                               H. YAZICI
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                     Devlet Bakanı V.
           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN
       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı
       M. V. GÖNÜL                             S. ERGİN                       A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK
 Milli Savunma Bakanı                  İçişleri Bakanı V.                   Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı
       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM
   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı
        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                          N. ERGÜN                               T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
                                                      E. GÜNAY                                                      V. EROĞLU
                                           Kültür ve Turizm Bakanı                                   Çevre ve Orman Bakanı
 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA
KARAR
             MADDE 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranı bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir."
             MADDE 2 – Aynı Kararın 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
             "Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünün dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara yurt içinde teslimi ile belge/izin kapsamında ihraç edilen eşyaların alıcısı tarafından kabul edilmemesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir."
             "Dahilde izin belgesi kapsamındaki döviz kullanım oranının belge ihracat taahhüdünün kapatılması esnasında aranmayacağı haller, bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenir."
             MADDE 3 – Aynı Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             "ç) Döviz kullanım oranının aranmayacağı haller haricinde, belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğle belirlenen oranları geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,"
             MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269594 Ziyaretçi

Döviz

1 $ = 3,79 TL
1 € = 4,65 TL
16269594 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?