E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15372215 Ziyaretçi

2009/17

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)
KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL
MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/17)
 
             MADDE 1 – (1) 4/4/1997 tarihli ve 4238 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 29/4/1997 tarihli, 97/9320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme” hükümleri uyarınca, Ek I, Ek II ve Ek III sayılı listeler kapsamı kimyasal maddelerin ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.
             (2) Ek I sayılı listede kayıtlı eşyaların ithalatı yasaktır. Ancak, söz konusu listede yer alan eşyaların araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla, Ek-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı izne tabidir. Buna ilişkin başvurular, ilgili kuruluşlardan alınacak söz konusu amaçları tevsik eden belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır. İthaline izin verilen eşyaların tekrar üçüncü bir ülkeye ihracatı yapılamaz.
             (3) Ek II sayılı listede kayıtlı eşyaların Ek-A’da yer almayan ülkelerden ithalatı yasaktır.
             (4) Ek II sayılı liste kapsamı eşyaların Ek-A’da belirtilen ülkelerden yapılacak ithalatı ile Ek III sayılı liste kapsamı eşyaların ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığının iznine tabidir.
             (5) Başvurular, Ek-B’de yer alan müracaat formu ve istenecek diğer belgelerle birlikte her bir ithal işlemi için ayrı ayrı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılır.
             MADDE 2 – (1) Tebliğ Eki I, II ve III sayılı listeler kapsamı eşyaların gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince İzin Belgesi'nin ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin gümrük idarelerince onaylı bir sureti gümrük beyannamesine eklenir. Söz konusu İzin Belgesi, bir ithal işlemi için geçerlidir.
              MADDE 3 – (1) Dış Ticaret Müsteşarlığınca, verilen İzin Belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.
             (2) İthalatın gerçekleşmesini müteakip (kısmen veya tamamen gerçekleşmesine bakılmaksızın) 15 (onbeş) iş günü içinde İzin Belgesi'nin aslı ile gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince ya da noterce tasdikli bir sureti veya geçerlilik süresi içinde ithalatın gerçekleşmemesi durumunda geçerlilik süresinin bitimini müteakip 15 (onbeş) iş günü içinde İzin Belgesi'nin aslı, firmalarca Müsteşarlığa intikal ettirilir.
             (3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, müteakip İzin Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınabilecektir.
             MADDE 4 – (1) İthal edilen Ek I ve II sayılı liste kapsamı eşyaların yurt içinde üçüncü şahıslara devri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.
             (2) İthal edilen Ek III sayılı liste kapsamı eşyaların yurt içinde üçüncü şahıslara devri serbestçe yapılabilir.
             MADDE 5 – (1) İzin belgeleri takvim yılı içinde geçerlidir. Ancak, Ek I sayılı listede yer alan eşyalar için düzenlenen İzin Belgelerinin süresi 3 aydır ve bu süre uzatılamaz. Bu belgedeki her türlü değişiklik yeni belge alınmasını gerektirir.
             (2) Ek II ve III sayılı listelerde yer alan eşyalar için düzenlenen İzin Belgelerinde ilgilinin talebi halinde, uygun görülen değişiklikler Müsteşarlıkça belge üzerinde yapılabilir. Ancak, firma değişikliği talebi kabul edilemez.
             MADDE 6 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/17) sayılı “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Ekleri İçin Tıklayınız