2009/18

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)
OTONOM TARİFE KONTENJANI AÇILMASI VE GÜMRÜK
VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/18)
 
             MADDE 1 – (1) Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, Gümrük Birliği kapsamı (tarım ürünleri ile AKÇT ürünleri hariç) ürünlerde; Türkiye’nin de katıldığı AB Ekonomik Tarife Sorunları Grubunca (ETSG); gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler AB ile eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile düzenlenmektedir.
             (2) Otonom Tarife Kontenjanlarında ise Türkiye ile AB’nin ayrı gümrük idareleri ile farklı kota dağıtım sistemlerine sahip olmaları nedeniyle, ETSG’nca Ülkemiz için belirlenen Ulusal Tarife Kontenjanı, Tarife Kontenjanı Kararı ve buna istinaden çıkartılan Tebliğ çerçevesinde yürütülmektedir.
             MADDE 2 – (1) İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması   istenen ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen bu Tebliğin Ek I’indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Ek II’deki, itirazların ise Ek: III’deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.
             (2) Söz konusu başvurulardan Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülenler, Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilmelerini teminen, Avrupa Birliği Komisyonu’na gönderilir.
             (3) Bu çerçevede, 1/1/2010 tarihi itibariyle V sayılı listeye ilave edilmesi veya listeden çıkarılması talep edilen ürünler ile otonom tarife kontenjanı taleplerinin 15/2/2009 tarihine kadar, 1/7/2010 tarihinde yapılması öngörülen düzenlemelerde göz önüne alınması talep edilen başvuruların ise 15/8/2009 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
             MADDE 3 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/18) sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
             Ek I
Gümrük Vergilerinin Askıya Alınacak ve Ulusal Tarife Kontenjanı
Açılması Talep Edilen Ürünlerde Aranan Genel Şartlar
             Gümrük vergisi askıya alınacak ve ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin;
             1 - Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması,
             2 - Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde aynı, benzer veya ikamesinin üretilmemesi,
             3 - Ulusal Tarife Kontenjanı açılması talep edilen ürünlerin, Ülkemiz, AB’ne üye ülkeler ile Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki ülkelerdeki üretim miktarının tüketimi karşılamaması,
             4 - İthalatında tahsil edilmeyecek olan gümrük vergisinin yıllık 20.000 EURO karşılığı TL. den az olmaması,
             5 - Doğrudan tüketiciye satılabilecek nihai ürünler olmaması,
             6 - Üçüncü ülkelerden ithalatının kısıtlayıcı düzenlemelere tabi bulunmaması,
             7 - Sağlanan faydanın, sınai maliyetlere yansıtılması,
             8 - Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri arasında ticareti bozucu etki yaratmaması (bu ürünler kullanılarak üretilen nihai ürünler dahil),
             gerekmektedir.
             Ayrıca, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesinde üretilen ürünler ile üçüncü ülkelerden ithal edilen ürünler arasındaki fiyat farkı, ilgili ürünün askıya alma sistemine dahil edilmesi için sebep teşkil etmez.
 
Ek II-A
 
Gümrük Vergisi Askıya Alınması Talep Edilen Maddeler İçin Başvuru Formu ve İstenen Diğer Belgeler
 
A. Başvuru Formu Örneği
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU
 
BİRİNCİ KISIM
(TALEP SAHİBİ VE İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER)
1.TALEP SAHİBİNİN :
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi ve e-mail adresi:
2. İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
3. GTİP:
 
4. ÜRÜNÜN TANIMI:
 
 
5. KULLANIM AMACI:
 
 
6. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:
Yapısal formülü:
CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):
CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):
7. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):
 
 
8. AMBALAJ BİLGİLERİ ( Birim ağırlık, özel ambalaj, vs.):
 
 
9.BİRİM FİYATI (CIF) (ABD DOLARI OLARAK):
 
10.BİR ÖNCEKİ YILIN İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
 
11.İÇİNDE BULUNULAN YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
 
12.MÜTEAKİP YILIN TAHMİNİ İTHALAT MİKTARI ve DEĞERİ (ABD DOLARI OLARAK):
 
13.TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları vs.):
 
Ek II-B
 
GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI TALEP EDİLEN MADDELER İÇİN BAŞVURU FORMU
 
İKİNCİ KISIM
(İTHAL EDİLEN MADDE KULLANILARAK ÜRETİLEN NİHAİ ÜRÜNE AİT BİLGİLER)
 
1. ÜRETİCİ FİRMANIN (TALEP SAHİBİNDEN FARKLI İSE):
 
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi ve e-mail adresi:
 
2. GTİP:
 
 
3. ÜRÜNÜN TANIMI:
 
 
 
 
4.KULLANIM AMACI:
 
 
 
 
5.MALİYETİ:
 
 
 
 
6.TİCARİ BİLGİLER (Ticari isim, pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler, lisans anlaşmaları, ithalat ve ihracat bilgileri, vs.):
 
 
 
 
 
İMZA
KAŞE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Diğer Bilgi ve Belgeler
1)DİLEKÇE
2)İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN AYNINI, BENZERİNİ VEYA İKAMESİNİ SATIN ALMAK AMACIYLA TEMAS KURULAN TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİNDE YERLEŞİK FİRMALARIN İSİM VE ADRESLERİ (BAŞVURUDAN ÖNCE TEMAS KURULMASI GEREKLİDİR)
3)SÖZ KONUSU TEMASLARA AİT BELGELER, TARİHLERİ VE SONUÇLARI
4)BU FİRMALARCA ÜRETİLEN ÜRÜNLERİN GÖZETİLEN AMACA UYGUN OLMAMASININ NEDENLERİ
5)İTHAL EDİLECEK ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK DÖKÜMANLAR (VERİ FORMLARI, AÇIKLAYICI NOTLAR, BROŞÜRLER VS.)
6)ÜRETİCİ FİRMANIN BAĞLI BULUNDUĞU SANAYİ ODASINCA TASDİKLİ KAPASİTE RAPORU
 
 
 
 
 
 
Ek III
 
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Taleplerine İlişkin İtiraz Formu ve İstenen Diğer Belgeler
 
A. Başvuru Formu Örneği:
 
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Taleplerine İlişkin İtiraz Formu
1. AYNI, BENZER VEYA İKAME ÜRÜNÜ ÜRETEN FİRMANIN:
 
Ünvanı:
Adresi:
Telefon/Faks:
İrtibat kurulacak kişi ve e-mail adresi:
 
2. LİSTEDE YER ALAN GTİP, KAYIT NUMARASI VE TANIMI:
 
 
3. ÜRETİLEN ÜRÜNÜN TANIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Vergisi askıya
alınmış olan ürün ile aynı, eşdeğer veya ikame oluşuna ilişkin bilgiler dahil):
 
 
4. ÜRETİM HAKKINDA BİLGİLER:
 
Üretime başlama tarihi:
Üretim kapasitesi:
 
5. KİMYASAL ÜRÜNLER İÇİN:
 
Yapısal formülü:
CAS numarası (Chemical Abstracts Service Registry Number):
CUS numarası (Reference Number in European Customs Inventory of Chemicals):
 
6. ÇALIŞMA ŞEKLİNE AİT BİLGİLER (ELEKTRONİK ÜRÜNLER İÇİN):
 
 
7.TİCARİ BİLGİLER (Ticari ismi, Pazar bilgileri, satış fiyatı, diğer üreticiler,
lisans anlaşmaları, ithalat ve ihracat bilgileri,vs.):
 
 
 
İMZA
KAŞE
 
 
 
B. Diğer Bilgi ve Belgeler
1)DİLEKÇE
2)ÜRETİLEN ÜRÜNE İLİŞKİN TEKNİK DÖKÜMANLAR (VERİ FORMLARI, AÇIKLAYICI NOTLAR , BROŞÜRLER VS.)
3)ÜRETİM PROSESİNE İLİŞKİN DÖKÜMANLAR (AKIM ŞEMASI VS.)
4)ÜRÜNÜ KULLANAN FİRMALARIN İSİM VE ADRESLERİ, SATIŞLARA İLİŞKİN BELGELER
5)PROJE AŞAMASINDAKİ TESİSLER İÇİN PROJE DÖKÜMANLARI
6)BAĞLI BULUNULAN SANAYİ ODASINCA TASDİKLİ KAPASİTE RAPORU
7)BAŞVURUDA BULUNAN FİRMALAR İLE AB’NE ÜYE ÜLKELER VE TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ ÜLKELERDEKİ ÜRETİCİ FİRMALAR ARASINDA ÜRÜNÜN TEMİN EDİLEMEDİĞİNE İLİŞKİN YAZIŞMALAR

E-Bülten

SİTE İÇİ ARAMA

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910494 Ziyaretçi

Anket

  Hangi Mevzuata daha çok ihtiyaç duyuyor sunuz?

Döviz

1 $ = 3,84 TL
1 € = 4,52 TL
15910494 Ziyaretçi