E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,65 TL
1 € = 4,31 TL
15322903 Ziyaretçi

2009/21

Yürürlükten Kaldırıldı. İlgili Tebliğ için TIKLAYIN..

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (2.M.)

TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATININ KAYDA
ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/21)
 
             Kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de fasıl numarası ile gümrük tarife pozisyonu (GTP) belirtilen tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının ileriye yönelik olarak kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
             Kayda alma
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettirirler. İthal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenir.
             (2) Bu Tebliğ’in birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 5 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
             İthalat
             MADDE 3 – (1) Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, gümrük idarelerince bu Tebliğ’in ikinci maddesinde belirtilen “Kayıt Belgesi” veya elektronik ortamdaki kaydı aranır.
             Başvuru
             MADDE 4 – (1) Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.
             Başvurunun sonuçlandırılması
             MADDE 5 – (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır.
             (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.
             Kayıt belgesine ve kayıt belgesinin kullanımına ait bilgiler
             MADDE 6 – (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
             (2) Kayıt belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymetine" ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.
             (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
             (4) Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez.
             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 7 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekstil ve Konfeksiyon İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2008/21 sayılı Tebliğ ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
             Yürürlük
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Ekleri İçin Tıklayınız