E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15370003 Ziyaretçi

2009/5

Dış Ticaret Müsteşarlığından:   31.12.2008-27097 R.G.(2.M.)
HARİTALAR VE BENZERİ DOKÜMANIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/5)
 
             MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P) ve tanımları belirtilen eşyaların (kadastral haritalar hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde:
             -Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı),
             -Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
 
 G.T.P.                     Eşyanın Tanımı                                                                                        
49.05     Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil)
85.23     Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler.
 
             MADDE 2 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/5) sayılı “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.