E-Bülten

Hava Durumu

Döviz

1 $ = 3,67 TL
1 € = 4,34 TL
15360108 Ziyaretçi

2009/8

Dış Ticaret Müsteşarlığından:  31.12.2008-27097 R.G. (2.M)
SİVİL HAVA TAŞITLARINDA KULLANILMAYA MAHSUS
MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2009/8)
 
             MADDE 1 – (1) EK:1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar ile EK:2’de ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste’de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığı’nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
             MADDE 2 – (1) 31/12/2007 tarihli ve 26743 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat: (2008/8) sayılı “Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Ekleri İçin Tıklayınız